Social

Indemnizația de creștere a copilului

CERERILE DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL, INSOTITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, SE DEPUN, FIE LA SEDIUL INSTITUȚIEI, FIE ONLINE, între 01-25 ale lunii, de luni până vineri, în intervalul orar: 08.00-12.00.

Depunerea online se va face conform informațiilor pe care le găsiți  accesând link-ul : Informații - modalitate depunere acte

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța.

Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale cererile de solicitare a beneficiului complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat.

INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI
Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1496 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

CUANTUMUL INDEMNIZAȚIEI  se majoreaza cu 50% ptr fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, tripleti, etc.

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor).

PERIOADA DE DEPUNERE:
• LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
• Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Termenul de depunere a cererii de solicitare, insoțită de toate documentele justificative, este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal).
În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe Agrnția județeana pentru plăți si inspecție socială Constanța în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare).

MODALITATE DE DEPUNERE:
• La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța)
• Online către adresa de e-mail: „aurelialeu@dgas-ct.ro " (respectând indicațiile menționate la baza paginii)

DATE DE CONTACT:
• Telefon: 0341.180.115
• Locație: Biroul nr.15 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul primăriei de domiciliu stabil/faptic. Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Constanța se află în al. Mălinului nr.4.

ACTE NECESARE:
    

 1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
 2. declarații – referitoare la fals în declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
 3. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți
 4. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
 5. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
 6. certificat de căsătorie
 7. adeverință eliberată de angajator / adeverință – unitate de învățământ
 8. decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
 9. extras de cont – pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare: BCR, BRD, CEC Bank, PROCREDIT Bank, Banca TRANSILVANIA, ING Bank, ALPHA Bank, OTP Bank, PIRAEUS Bank, RAIFFEISEN Bank, UNICREDIT Bank, PATRIA Bank,INTENSA SANPAOLA Bank, IDEA Bank, GARANTI Bank, BANCA ROMÂNEASCA, CREDIT AGRICOLE, LIBRA Bank, TECHENTURES Bank.
  Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil
 10. Declaratie transfer AJPIS
 11. Alte acte, după caz

În cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, se depune actul constatator al nașterii, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se transmită la AJPIS Constanța certificatul de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;

Pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate, se depune certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat cu mențiunea că, în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române, să se transmită certificatul de naștere a copilului la AJPIS Constanța;

MODALITAȚI DE DEPUNERE A CERERII DE SOLICITARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SAU A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI ALOCAȚIEI DE STAT, ÎNSOȚITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Modalitatea 1. Solicitantul se prezintă la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța (mun. Constanța, str. Unirii nr. 104)
-Persoanele responsabile primesc cererea prin care se solicită acordarea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului sau a indemnizației pentru creșterea copilului și alocaţiei de stat pentru copii și documentația anexată și le verifică pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate. Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea acesteia în Registrul informatic, dedicat aolcațiilor de stat, al Direcției generale de asistenţă socială Constanţa, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație de stat pentru copii, conform fișelor de post.
-După înregistrarea cererilor în programul informatic, cererile și documentele justificative atașate acestora, sunt scanate de catre personalul cu atribuții în gestionarea alocației de stat pentru copii. Lunar, pesonalul cu atribuții întocmește borderouri centralizatoare care se încarcă, împreuna cu cererile primite în luna respectivă, pe platforma națională PCUe.
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectueaza plățile lunar.

Modalitatea 2. Solicitantul transmite cererea și documentele justificative catre o adresa de e-mail a Direcției generale de asistență socială Constanța, dedicată acestui scop.
-Cererea prin care se solicită acordarea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului sau a indemnizației pentru creșterea copilului și alocaţiei de stat și documentația anexată este transmisa de solicitant către adresa de e-mail “aurelialeu@dgas-ct.ro”

Mailul se înregistrează in programul informatic Tethys, după care e-mail este transmis către persoanele din cadul serviciului care au prevăzute în fișele de post atribuții referitoare la gestionarea acestui beneficiu social. Persoana căreia i-a fost repartizat mailul verifică cererea și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate;
-În cazul în care mai sunt necesare documente sau trebuiesc aduse modificari sau completări, personalul cu atribuții informează solicitantul prin mail sau telefon despre neregulile sesizate în cererea de solicitare, în vederea remedierii;
-Dacă, urmare verificărilor efectuate, personalul cu atribuții constată că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea cererii în Registrul informatic dedicat gestionarii beneficiilor;

Având în vedere faptul că pe platforma națională PCUe documentele trubuiesc încărcate într-un singur fișier format PDF și în ordinea stabilită de Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța, SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ ÎNCARCE DOCUMENTELE CONFORM INFORMĂRII CARE SE REGĂSEȘTE accesând link-ul roșu aflat la începutul acestei pagini: Informații – modalitate depunere acte
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare.

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA COPILULUI
PERSOANE ELIGIBILE:

• Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
• Persoana care a adoptat copilul;
• Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
• Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
• Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
• Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Sunt eligibile persoanele care:
• au realizat venituri salariale și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau îndeplineasc una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, minim 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela
• au fost trimise în misiune permanentă în străinătate
• au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
• şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
• au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
• s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
• a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
• a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
• au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
• se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
• au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
• a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
• se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
• au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
• frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „a doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de ministerul educaţiei naționale si cercetării științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
• se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
• au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
• se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

VENITURI PROFESIONALE IMPOZABILE

VENITURI DIN SALARII – toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
• indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
• Dacă pe perioada celor 12 luni solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator pentru care nu se plătesc asigurări sociale, se va anexa la cererea de solicitare a indemnizației și o adeverință privind cuantumul acestora (în cazul în care sunt cumulate cu veniturile din salarii se va menționa acest lucru);

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
• Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.
• Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
• Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenite din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ: cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008; studiul pădurilor și plantațiilor de arbori; creșterea, reproducerea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a populațiilor piscicole în apele naturale și în cele amenajate; selecția, furajarea, fluctuația populațiilor piscicole, exploatarea și reglementarea pescuitului, paza, importul de icre embrionate, lapți conservați sau pești.
• Pentru drepturile la alocaţie de stat pentru copii care se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent de inserție (în situația persoanelor care nu optează sa aplice la indemnizație pentru creșterea copilului), se va bifa pe formularul de Cerere-declaratie atât indemnizatia/stimulentul, cât și alocația (NU MAI ESTE NECESAR SA SE ÎNTOCMEASCĂ UN ALT DOSAR PENTRU ALOCATIE, PE ACEIASI CERERE SE SOLICITA AMBELE BENEFICII SOCIALE).

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de 8 ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege (8 x 1496 lei = 11.968 lei).

ÎN CAZUL SUPRAPUNERII NAŞTERILOR – situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
• Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 50 % DIN INDEMNIZAȚIA CUVENITĂ pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri. Observație: cererea de solicitare a suplimentului pentru suprapunere nasteri se depune dupa nasterea celui de al 2-lea copil, dar nu mai tarziu de a implini primul copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.
• În CAZUL SUPRAPUNERII NAȘTERILOR, ÎN VEDEREA ACCESĂRII INDEMNIZATIEI PENTRU CEL DE AL 2-LEA COPIL trebuie ca solicitantul sa depuna cerere de solicitare a indemnizatiei, insotita de documente justificative, în următorul TERMEN: 60 de zile înainte de a împlini primul copil vârsta de 2 ani, PÂNĂ cel târziu la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CEL DE-AL DOILEA PĂRINTE
• În cazul în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu doua luni.

Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanța. În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu 2 luni.
• Dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele justificative, în termen de 15 zile de la la data suspendării activitații. În cazul în care cererea si documentele justificative se depun peste acest termen, indemnizatia se va acorda de la data depunerii.

• Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii:
• -În cazul în care persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) solicită numai acordarea stimulentului de inserţie.
• -Stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită (părintele beneficiar) cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

TERMENE REFERITOARE LA ACORDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI
• Dreptul se acordă:
•  Începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile de la data naşterii copilului) şi s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea data sau cu 30 de zile inainte de terminarea concediului de maternitate.
•  Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tata – în cazul in care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creşterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
• Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.
• Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii și înregistrării cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (2-3 ANI) COPIL CU DIZABILITATE-CEREREA DE PRELUNGIRE A ICC-ULUI si documentele justificative SE DEPUNE DIRECT LA AJPIS cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea concediului crestere și ingrijie copil. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, CONTACTATI AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CONSTANTA PE NR. DE TELEFON: 0219309.

OBSERVAȚII:

În situaţia in care o persoana beneficiara de indemnizatie crestere copil realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi (maxim 11.968 lei, adică de 8 ori cuantumul minim al indemnizaţiei, respectiv 1496 lei), persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie. (VEZI art.12 din HG 52/2011)

Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție.