Social

Venit minim de incluziune

CERERILE DE SOLICITARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE, INSOTITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, SE DEPUN, FIE LA SEDIUL INSTITUȚIEI, FIE ONLINE (prin transmiterea acestora catre adresa de e-mail: "aurelialeu@dgas-ct.ro"), între 01-15 ale lunii, de luni până vineri, în intervalul orar: 08.00-12.00.

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța.

Venitul minim de incluziune este stabilit potrivit dispozițiilor din Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 3 alin. (1) și (2) din Legea 196/2016, venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, precum și pentru prevenirea riscului săraciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educațe și se compune din una sau mai multe din urmatoarele categorii de ajutoare financiare:

ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 313 lei/lună sau 470 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;

ajutor pentru familia cu copii- ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai multi copii în varsta de pâna la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de săracie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.

Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune și măsurile de asistență socială complementare, sunt:

a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viață;

b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai mulți copii in vârstă de pana la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație;

c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;

d) facilitati contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fară plata contribuției de asigurari sociale de sănătate, în condițiile prevazute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

e) alte drepturi complementare - transferuri financiare și/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială și prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situații deosebite, constând, dupa caz, în:

plata asigurarii obligatorii a locuinței in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren și inundațiilor, republicată;

acordarea de ajutoare comunitare și de urgență destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială;

accesul la masuri de sprijin financiar pentru promovarea și susținerea frecventării cursurilor de învațământ, organizate în condițiile legii de catre beneficiarii venitului minim de incluziune;

măsuri de stimulare a ocuparii prevazute de Legea nr. 76/2002

privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte masuri care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;

accesul la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate în vederea depășirii situatiilor de dificultate.

Pentru a beneficia de venitul minim de incluziune, solicitanții care au domiciliul ori reședinta sau, după caz, traiesc în municipiul Constanța, depun la Direcția generală de asistență socială Constanța, cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoțită de documentele doveditoare și angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetațenilor straini sau apatrizi, precum și al persoanelor fară adăpost.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 196/2016, cererile, declarațiile și documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune se prelucrează în format electronic de către personalul Direcției generale de asistență socială Constanța în cadrul aplicației informatice.

Art. 33 din Legea nr. 196/2016 precizează urmatoarele:

Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul cu atribuții din cadrul D.G.A.S., prin SNIAS/aplicație VMI și pe baza documentelor justificative solicitate;

În situația în care există informații sau suspiciuni privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, primarul dispune efectuarea verificării in teren, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, la solicitanții semnalați de catre personalul din cadrul D.G.A.S.   (3) In vederea efectuarii verificarii in teren se utilizeaza fisa de verificare, definita la art. 6 alin. (1) lit. aa), al carei model se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Ca și instrument de lucru, se utilizeaza fișa de verificare, conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a Legi nr. 196/2016;

În situația în care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuză să furnizeze informațiile necesare pentru completarea fișei de verificare, se considera ca nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a venitului minim de incluziune;

După finalizarea verificărilor, conform dispozițiilor art. 36 alin.(1) din Legea nr. 196/2016, aprobarea sau respingerea solicitării dreptului la venitul minim de incluziune se face prin dispoziție a primarului.

ACTELE NECESARE VMI

(VENIT MINIM DE INCLUZIUNE)

Prevăzute de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completările ulterioare si Norma de aplicare a legii (H.G. nr. 1154/2022)

DUPA CAZ, DOCUMENTELE NECESARE SUNT :

Cerere-declaratie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

Declarație ;

Angajament plată;

 C. I. a titularului si a celorlalti membrii ai familiei;

Certificat de nastere a pentru toți membrii familiei (majori si minori);

Certificat de casatorie;

Certificat de deces;

Hotarare judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat(ă) disparut(ă);

Hotarare judecatoreasca pri n care sotul/sotia este arestat(ă) preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;

Hotarare judecatoreasca privind obligatia legala de intretinere;

Hotarare adoptie sau incredintare a minorului, sau plasament;

Adeverinte de salariu net pentru persoanele incadrate in munca, din luna anterioara depunerii cererii (se vor menționa și tichetele de masă) ;

Talonul de plata al ajutorului de somaj;

Taloane sau adeverinte de pensie limita de varsta, pensie de urmas, pensie de handicap,pensie alimentara;

Adeverinte de elev cu mentiunea « frecventeaza cursurile scolare de zi »;

Adeverința eliberata de unitățile de învățământ prescolar pentru copiii inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru persoanele din familie care nu mai urmează o forma de învățămănt, dovada studiilor finalizate (diplomă, adeverința eliberata de ultima unitate de invățământ pe care au frecventat-o);

Pentru cei care dețin conturi curente și de economii, extras cont din ultima lună;

Contract RADET/CONGAZ/alți furnizori încălzire, funcție de situație;

Contract energie electrică

Alte acte doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre titular si membrii familiei;

Pentru solicitanții care optează pentru modalitatea de plata în cont bancar, scrisoare bancara pe numele solicitantului (titularului de cerere), din care sa rezulte : nume prenume, cont si banca ;

 Documentele justificative pentru obținerea dreptului la venitul minim de incluziune, pot fi prezentate în original (situație in care angajații DGAS fac copii la documente), copie legalizată sau copie simplă, în funcție de situația fiecărui beneficiar, atunci când, din motive tehnice, nu pot fi accesate bazele de date cu informațiile necesare verificărilor sau validărilor ori aceste informații nu fac obiectul constituirii unor baze de date.

SUPLIMENTAR, PRIMARIILE SOLICITA INFORMAȚII DE LA :

S.P.I.T. -informații referitoare la bunurile mobile si imobile deținute de persoana singură/familia solicitantă (pentru toate persoanele majore din familie);

REGISTRUL AGRICOL de la  locul nasterii -adeverinta privind terenuri arabile detinute si veniturile aferente (de la  locul nasterii);

A.J.O.F.M .

DE LA PRIMĂRIA DE DOMICILIU A PERSOANELOR CARE AU DOMICILIU/RESEDINTA IN ALTA LOCALITATE - Adeverinta din care sa reiasa daca are/nu are stabilit dreptul la venit minim de incluziune prevăzut de Legea nr. 196/2016;

Cererile de solicitare, însoțite de documente justificative, se pot depune, fie la sediul Direcției generale de asistența socială Constanța, situat în str.Unirii nr. 104, municipiul Constanța, fie online prin transmiterea catre adresa de e-mail: aurelialeu@dgas-ct.ro.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VA ÎNDRUMĂM SA NE CONTACTAȚI LA NUMĂRUL DE TELEFON: 0341.180106, DE LUNI, PÂNĂ JOI, ÎNTRE 08-16.30 ȘI VINEREA, ÎNTRE 08-14.00

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune.

NU SUNT ELIGIBILE SA BENEFICIEZE DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE, PERSOANELE SINGURE SAU FAMILIILE CARE DEȚIN UNUL SAU MAI MULTE DINTRE URMATOARELE BUNURI:

   A. Bunuri imobile

     Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente

   B. Bunuri mobile

   1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice

   2. Autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati

   3. Salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii"

   NOTA:

   In situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat in inchiriere/arenda/concesiune, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.

 Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu o cota-parte dintr-o alta cladire/spatiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de marimea cotei, daca prin aceasta posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

   C. Depozite bancare

 Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat.

Procedura de acordare a venitului minim de incluziune

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei cereri formulate de solicitant. Vor fi acceptate spre analiză și soluționare doar cererile depuse de persoane cu domiciliul legal/ reședință sau care locuiesc efectiv pe raza municipiului Constanța.

După depunerea cererii însoțite de documentele necesare, dosarul solicitantului va și preluat și analizat de către specialiștii din cadrul Direcției  Generale de Asistență Socială Constanța.  În urma analizei, dosarul va fi înaintat primarului pentru emiterea dispoziției de acordare sau respingere, conform fiecărui caz în parte. Solicitantului de VMI îi va fi comunicată dispozția primarului privind aprobarea sau respingerea acordării dreptului.

Alte beneficii acordate solicitanților de VMI

Pentru promovarea unei vieţi active şi a participării pe piaţa muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:

a) în situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfăşoară activităţi independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;

b) în situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului de incluziune se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.

Venituri si Cuantumuri :

a)    ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;

b)    ajutor pentru familia cu copii- ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai multi copii în varsta de pâna la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de săracie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.

 

COMPONENTA(Venit Incluziune)

NR PERS

COEFIIENT DE ECHIVALENȚĂ

majorare

COMPONENTA 1 (VMG)-CUANTUM VMI IN LEI

CUANTUM ROTUNJIT

1 PERSOANA CU VARSTA PESTE 65 ANI

1

400

13,80%

455,2

456

1 PERSOANA CU VARSTA SUB 65 ANI

1

275

13,80%

312,95

313

2 PERSOANE

1,5

412,5

13,80%

469,425

470

3 PERSOANE

2

550

13,80%

625,9

626

4 PERSOANE

2,5

687,5

13,80%

782,375

783

5 PERSOANE

3

825

13,80%

938,85

939

6 PERSOANE

3,5

962,5

13,80%

1095,325

1096

7 PERSOANE

4

1100

13,80%

1251,8

1252

8 PERSOANE

4,5

1237,5

13,80%

1408,275

1409

9 PERSOANE

5

1375

13,80%

1564,75

1565

10 PERSOANE

5,5

1512,5

13,80%

1721,225

1722

 

Coeficienţii de echivalenţă corespunzători dimensiunii familiei, denumiţi în continuare coeficienţi de echivalenţă utilizaţi în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:
    a) 1 - pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;
    b) 0,5 - pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculează în funcţie de numărul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referinţă reprezentată de cuantumul maxim lunar (313 LEI), la care se aplică coeficienţii de echivalenţă

Dimensiunea familiei se stabileşte prin însumarea coeficienţilor de echivalenţă, prevăzuţi la art. 9 alin. (2) din lege, potrivit următorului exemplu:
    Exemplu: pentru o familie compusă din 4 persoane, dimensiunea familiei se stabileşte astfel:
    -  număr de persoane = 4, din care 2 adulţi şi 2 copii;
    –  suma coeficienţilor de echivalenţă = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5;
    –  număr de membri de familie = 2,5.

 

COMPONENTA (ACF-)

ajutor pentru familia cu copii

NR COPII ELIGIBILI

FAMILIE COMPLEMENTARA (2 parinti)

FAMILIE MONOPARENTALA (un părinte)

VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE: 0-276LEI

1

121,766

122 lei, pentru familia cu un copil;

136,56

137lei, pentru familia cu un copil;

2

243,532

244 lei, pentru familia cu 2 copii;

273,12

274 lei, pentru familia cu 2 copii;

3

365,298

366lei, pentru familia cu 3 copii;

409,68

410 lei, pentru familia cu 3 copii;

4 SAU MAI MULTI COPII

487,064

488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi

546,24

547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi.

Familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună şi 700 de lei inclusiv

1

96,73

97 lei, pentru familia cu un copil;

125,18

126 lei, pentru familia cu un copil;

2

193,46

194 lei, pentru familia cu 2 copii;

244,67

245 lei, pentru familia cu 2 copii;

3

290,19

291 lei, pentru familia cu 3 copii;

369,85

370 de lei, pentru familia cu 3 copii;

4 SAU MAI MULTI COPII

386,92

387 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi

489,34

490 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulţi

 

În cazul familiilor care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute , cu condiţia ca fiecare copil să fie înscris şi să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale.

În situaţia în care unul dintre copii nu mai frecventează cursurile şcolare, acesta nu mai este luat în considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat şi nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.

Conform prevederilor art. 59 din Legea 196/2016, cu modificările și completările ulterioare, "(1)In cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.   "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 50 lei. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului."  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului de incluziune este de pana la 50 de lei. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului."

NR PERS

NR MEDIU LUNAR DE ORE

CUANTUM AJUTOR LA CARE SE INCADREAZA

ALTE VENITURI REALIZATE DE PERS/FAMILIE

CUANTUM AJUTOR CARE I SE CUVINE

SALARIU MINIM BRUT PE TARA

NR ORE

1

165,333

313

0

313

3500

14,78549

15

2

165,333

470

0

470

3500

22,20186

23

3

165,333

626

0

626

3500

29,57099

30

4

165,333

783

0

783

3500

36,98735

37

5

165,333

939

0

939

3500

44,35648

45

6

165,333

1096

0

1096

3500

51,77285

52

7

165,333

1252

0

1252

3500

59,14198

60

8

165,333

1409

0

1409

3500

66,55834

67

9

165,333

1565

0

1565

3500

73,92747

74

9

165,333

1722

0

1722

3500

81,34384

82

 

Art. 61 (2) Durata timpului de munca prevazuta la art. 59 alin. (1) se calculeaza proportional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

   (3) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.

Art. 58. - (1) Persoanele apte de munca care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole, asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se prezinte, ori de cate ori sunt solicitate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, si de a face dovada, din 3 in 3 luni, ca si-au pastrat statutul de persoana in cautarea unui loc de munca si nu au refuzat un loc de munca oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conform art. 13 alin. (1).(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care consta exclusiv in supliment pentru locuire, obligatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica.

"Art. 58. - (1) Persoanele apte de munca care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare si nici din activitati independente sau activitati agricole, asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se prezinte, ori de cate ori sunt solicitate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala.  (2) Verificarea conditiilor privind mentinerea statutului de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, faptul ca nu au refuzat un loc de munca oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, conform art. 13 alin. (1), se realizeaza de catre agentia teritoriala prin SNIAS sau, dupa caz, pe baza de liste de beneficiari. (3) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care consta exclusiv in ajutor pentru familia cu copii, obligatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica. (4) Se excepteaza de la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) persoanele prevazute la art. 14, precum si cele aflate in situatiile prevazute la art. 131 alin. (1) lit. b) si c), pentru perioada in care se afla in situatiile respective."

Art. 59. - (1) In cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.   "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 50 lei. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului."  (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului de incluziune este de pana la 50 de lei. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.

Totodată, normele metodologice cuprind reglementări ce vizează modalitatea de aplicare a obligației de participare a beneficiarilor de ajutor la activitățile sezoniere pentru care operatorii economici solicită primarului persoane pentru efectuarea acestora. Concret, refuzul de a efectua activitățile sezoniere se va înregistra la nivelul beneficiarilor de lucrări, iar lista cu persoanele care nu au efectuat activitățile sezoniere se va comunica primarului de către beneficiarul lucrărilor în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Pe baza listei de mai sus, personalul serviciului public de asistență social identifică persoanele care au refuzat de două ori efectuarea.

Obligatiile familiilor/persoanelor singure care beneficiaza de VMI

 • Sa depuneti la primarie, din 6 in 6 luni, declaratia pe propria raspundere, completata conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Sa comunicati primariei in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Solicitantii de VMI - componenta ajutor de incluziune, atat titularul dreptului, cat si membrii familiei sale apti de munca si care nu obtin venituri din orice forma legala de angajare si nici din activitati independente sau activitati agricole au obligatia:

  o de a urma masurile active prevazute de planul individualizat de mediere, stabilit de catre AJOFM odata cu inregistrarea acestora ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca;

  o de a se prezenta, ori de cate ori sunt solicitate, la sediul AJOFM in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesional.

 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligatia sa presteze lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca. Efectuarea activitatilor si lucrarilor de interes local se realizeaza de o singura persoana apta de munca din familia beneficiara de ajutor de incluziune.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune in cuantum de pana la 50 lei/luna au obligatia de a presta trimestrial activitati sau lucrari de interes local, in oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de munca pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligatia sa efectueze activitati cu caracter ocazional, stabilite conform solicitarilor transmise primariei de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutorde incluziune, au obligatia sa efectueze activitati specifice, prevazute de Legea nr. 111/2022, daca exista solicitari in acest sens.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutor de incluziune si care nu au un nivel de educatie scolara sau cunostintele necesare au obligatia sa parcurga cursurile programului educational "A doua sansa" reglementate prin ordin al ministrului educatiei.
 • Solicitantii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, in situatia in care unul sau mai multi din copiii aflati in intretinere urmeaza cursurile unei unitati de invatamant din strainatate, au obligatia de a prezenta la primarie, din 6 in 6 luni, documentul eliberat de unitatea de invatamant, in conditiile legislatiei statului respectiv, din care sa rezulte frecventarea de catre copii a cursurilor, precum si numarul absentelor inregistrate de acestia, in vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI caruia i s-a suspendat dreptul (plata aferenta VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligatia ca, in termenul maxim de 3 luni prevazut de lege, sa faca dovada indeplinirii obligatiilor a caror nerespectare a constituit motivul deciziei de suspendare. In caz contrar, se va proceda la incetarea acordarii dreptului.

FORMULARE:

Cerere-declaratie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

Declarație

Angajament plată

CERERE VMI

Declaratie venit rezultat din gospodarire - VMI

Angajament de plata VMI

LEGEA 196-2016 VENIT MINIM DE INCLUZIUNE-07.12.2023

NORME VMI HG 1154-2022 LA 07.12.2023Titulari VMI si activități prestate