Social

Stimulent de inserție

CERERILE DE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL/STIMULENT DE INSERTIE/ ALOCATIE DE STAT, INSOTITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, SE DEPUN, FIE LA SEDIUL INSTITUȚIEI, FIE ONLINE, între 01-25 ale lunii, de luni până vineri, în intervalul orar: 08.00-12.00.

Depunerea online se va face conform informațiilor pe care le găsiți  accesând link-ul : Informații - modalitate depunere acte

Daca nu aveți posibilitatea să le depuneți online, vă așteptăm cu dosarul la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța; Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța.

Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale cererile de solicitare a beneficiului complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

STIMULENT DE INSERȚIE

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anteriore naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța)
 • Online pe adresa de email  : aurelialeu@dgas-ct.ro  (respectând indicațiile menționate la baza paginii)
 1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
 2. buletin / carte de identitate
 3. certificatul de naștere al copilul pentru care se solicită dreptul
 4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
 5. certificat de căsătorie
 6. adeverință eliberată de angajator
 7. decizie de reluare / încetare activitate decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii
 8. extras de cont – pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card, la una dintre următoarele unități bancare:
  BCR, BRD, CEC Bank, PROCREDIT Bank, BANCA TRANSILVANIA, ING Bank, ALPHA Bank, OTP Bank, PIRAEUS Bank, RAIFFEISEN Bank, UNICREDIT Bank, PATRIA Bank, INTENSA SANPAOLA Bank, IDEA Bank, GARANTI Bank, BANCA ROMANEASCA, CREDIT AGRICOLE, LIBRA Bank, TECHENTURES Bank
 9. Declaratii – referitoare la fals în declarații și declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
 10. Declaratie transfer AJPIS
 11. Alte acte, după caz

INDICAȚII PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARELOR PE EMAIL:

 1. Se vor scana cererile și documentele justificative completate;
 2. Documentele scanate vor fi salvate într-un singur fișier în format PDF respectând ordinea listei de mai jos:

Actele justificative care însoțesc cererea de solicitare a stimulentului de inserție sunt, după caz, următoarele:

Situația I. Persoanele care nu solicită indemnizație pentru creșterea copilului și doresc să beneficieze doar de stimulent de inserție:
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul autoritate tutelară, situat pe str. Mălinului;
-Adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii-formular anexa 2 din Normele de aplicare a OUG nr. 111/2010;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator, după caz;
-Declaraţia părinților cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Declaratie transfer AJPIS
-În situația în care mama copilului a beneficait de concediu de maternitate, dovada eliberata de angajator/Casa de asisgurări de sănătate cu perioada în care a beneficiat de acest drept.
-Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

Situația II. Persoanele care solicită stimulentul de inserție după ce au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului și au reluat activitatea (realizează venituri profesionale):
-Cerere tip  pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi;
-Cartea de identitate a solicitantului;
-Cartea de identitate a celuilalt părinte;
-Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
-Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență;
-Certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;
-Certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi/Anchetă socială efectuată de către Serviciul autoritate tutelară, situat pe str. Mălinului;
-Decizia cu privire la încetarea activităţii la fostul angajator și contract individual de muncă, după caz;
-Decizia de reluare a activităţii;
-Declaraţia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Declaratia rtransfer AJPIS;
-Pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul din cererea de solicitare), CNP titular, codul Iban.

Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită agenţiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

MODALITAȚI DE DEPUNERE A CERERII DE SOLICITARE A STIMULENTULUI DE INSERȚIE, ÎNSOȚITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

Modalitatea 1Solicitantul se prezintă la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța (mun. Constanța, str. Unirii nr. 104)

-Persoanele responsabile primesc cererea prin care se solicită acordarea stimulentului de inserție și documentația anexată și le verifică pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate. Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea acesteia în  Registrul informatic, dedicat aolcațiilor de stat, al Direcției generale de asistenţă socială Constanţa, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație de stat pentru copii, conform fișelor de post.
-După înregistrarea cererilor în programul informatic, cererile și documentele justificative atașate acestora, sunt scanate de catre personalul cu atribuții în gestionarea stimulentului de inserție . Lunar, pesonalul cu atribuții întocmește borderouri centralizatoare care se încarcă, împreuna cu cererile primite în luna respectivă, pe platforma națională PCUe.
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectueaza plățile lunar.

Modalitatea 2. Solicitantul transmite cererea și documentele justificative catre o adresa de e-mail a Direcției generale de asistență socială Constanța, dedicată acestui scop.
 -Cererea prin care se solicită stimulentului de inserție  și documentația anexată este transmisa de solicitant către adresa de e-mail : aurelialeu@dgas-ct.ro.  Mailul se înregistrează in programul informatic Tethys, după care e-mail este transmis către persoanele din cadul serviciului care au prevăzute în fișele de post atribuții referitoare la gestionarea acestui beneficiu social. Persoana căreia i-a fost repartizat mailul verifică cererea și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate;
-În cazul în care mai sunt necesare documente sau trebuiesc aduse modificari sau completări, personalul cu atribuții informează solicitantul prin mail sau telefon despre neregulile sesizate în cererea de solicitare, în vederea remedierii;  
-Dacă, urmare verificărilor efectuate, personalul cu atribuții constată că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea cererii în  Registrul informatic dedicat gestionarii beneficiilor;

Având în vedere faptul că pe platforma națională PCUe documentele trubuiesc încărcate într-un singur fișier format PDF și în ordinea stabilită de Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța, SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ ÎNCARCE DOCUMENTELE CONFORM INFORMĂRII CARE SE REGĂSEȘTE accesând link-ul roșu aflat la începutul acestei pagini:  Informații – modalitate depunere acte 
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare.

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA STIMULENTUL DE INSERȚIE

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anteriore naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela).

Perioade asimilate:
–persoana care a fost trimisă în misiune permanentă în străinătate
–persoana care a beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
–şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
–a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
–s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a Municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
–a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sanatate;
–a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
–a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
– se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
–a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
–a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
–se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
–are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
–a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
–frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă", sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si Cercetării Științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
–se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
–a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
–se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

OBSERVAȚIE: În situaţia in care o persoana beneficiara de indemnizatie crestere copil realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi (maxim 6.570 lei, adică de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei), persoana îndreptăţită nu poate solicita stimulentul de inserţie. (VEZI art.12 din HG 52/2011)

PERSOANE ELIGIBILE SĂ BENEFICIEZE DE STIMULENT DE INSERȚIE:

-Oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
-Persoana care a adoptat copilul;
-Persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
-Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
-Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
-Persoana care a fost numită tutore al copilului.

Stimulentul de inserţie se acordă până la vârsta de 3 ani a copilului/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap, pe perioada cât părintele realizează venituri supuse impozitului pe venit

TERMENE DE DEPUNERE A CERERII PENTRU ACORDAREA DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE:

Pentru persoanele care au beneficiat de indemnizaţie pentru creșterea copilului, termenul de depunere al cererii de acordarea stimulentului de inserție, însoțită de documentele justificative, este de maxim 30 de zile lucrătoare de la data la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (sens în care, înainte de se va depune în maxim 15 zile lucrătoare, cerere de încetare, însoțită de cartea de identitate și de dovada reluării activității/contract individual de muncă și decizie de încetare, după caz);

În celelalte cazuri cererea de stimulent se va depune:
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate;
-În termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate;

Observație: Depunerea dosarului (cerere si documente doveditoare), peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii.

CUANTUMURI:

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la stimulent de inserţie, în cuantum de :
a) 1.500 lei/lună, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului încadrat în grad de handicap. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
b) 650 lei /lună dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei până la împlinirea de către copil a vârstei de de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

Beneficiarul este obligat să comunice Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța orice modificare intervenită în situaţia sa sau a copilului pentru care beneficiază de drept, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în maxim 15 zile lucrătoare de la data când a survenit.

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către Serviciul Autoritate Tutelară.