Social

Ajutor de urgență

AJUTOR DE URGENȚĂ

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • Luni – Joi: 08:00 – 16:30
 • Vineri 8.00-14.00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța) sau online catre adresa de e-mail  aurelialeu@dgas-ct.ro
 • DATE DE CONTACT:
  Șef serviciu: Leu Aurelia
  Telefon: 0341.180.109
  Locație: Biroul nr.26 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

În baza H.C.L. nr. 491/2023 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local, se pot aproba  de către primarul municipiului Constanța/Consiliu local Constanța ajutoare de urgență familiilor şi persoanelor singure care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Constanţa, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depăşirii situaţiei pentru care se solicită ajutorul şi care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială:

a) au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale, în scopul: efectuării unor investigații medicale, analize medicale, intervenții chirurgicale, tratamente post-operatorii, achiziționării tratamentului medicamentos sau a unor dispozitive de mobilitate sau tehnologii asistive (orteze, proteze, echipamente asistative, etc.), achiziționarea de materiale, articole sau echipamente igienico-sanitare, produse alimentare necesare asigurării unui regim alimentar specific anumitor afecțiuni medicale, recuperarea specifică persoanelor încadrate în grade de handicap (diverse terapii: kinetoterapie, terapie ocupațională, ludoterapie, terapie cognitivă, terapie logopedică, stimulare cognitivă, etc.) recomandate de medicii de specialitate și care nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate/sunt suportate parțial.

(i) Dovada necesității cheltuielilor se va face în baza adeverinței si/sau scrisorii medicale eliberata de medicul de familie sau de medicul specialist, care sa ateste situatia de dificultate invocata in cerere, precum si alte documente medicale justificative eliberate de autoritatile competente in domeniul asigurărilor sociale de sau de către Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, privind costul total al acestora, precum si cheltuielile suportate de acestea.

(ii)Pentru achizitia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberata de autoritatile competente in domeniul asigurărilor sociale de sănătate privind costul total al acestora, precum si cheltuielile suportate de acestea.

(iii)Pentru motive medicale care au în vedere intervenții chirurgicale/tratamente post-operatorii în străinătate, sunt necesare recomandarea medicului specialist, copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate eliberate de furnizorul de servcii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în situația in care sunt suportate, cuantumul cheltuielilor suportate de acestea. 

(iv)Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proforme/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc.

b) au fost evacuate/sunt în risc iminent de evacuare. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa hotărâre judecătorească definitivă, notificare sau somație de la executorul judecătoresc și adeverință din care să reiasă că au depus dosar pentru acordare locuință socială.

Pentru această situație se poate achita costul chiriei de pe contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală pentru o perioadă cuprinsă între 3-6 luni, dar nu mai mult de 700 lei/lună.

c) a decedat o persoană din familia beneficiară de ajutor social sau dintr-o familie cu venituri reduse care nu a primit ajutor de deces de la altă instituție. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea;

d) au copii care frecventează cursurile şcolare, elevi majori sau studenţi, în scopul: achitării taxelor şcolare şi/sau a altor cheltuieli ocazionate de frecventarea unei unităţi de învăţământ, achiziţionării de rechizite şi/sau îmbracăminte pentru aceştia sau achitării cheltuielilor ocazionate de participarea la un anumit concurs sau la festivitatea de decernare a unui premiu câştigat;

e) locuiesc în condiţii improprii unui trai decent, în case degradate ca urmare a sărăciei extreme și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru repararea locuințelor și pentru racordarea la rețelele de apă și electricitate sau sunt persoane fără adăpost. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență, se vor atașa documente din care să reiasă suma necesară cheltuielilor (facturi proforme/chitanțe/bonuri fiscale/devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări și/sau proiecte).

f) se află în situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile cauzate de incendii/inundații și, datorită faptului că au venituri inferioare cheltuielilor lunare de strictă necesitate şi nu sunt susţinute financiar de alţi membri de familie, nu pot remedia din surse proprii pagubele produse. Justificarea situației de necesitate se va efectua prin: procese verbale/hotărâri/dispoziții/decizii eliberate de autoritatile competente pentru constatarea situatiilor de necesitate sau a situatiilor deosebite, de urgență de tipul incendii, inundații, etc.

(i)La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa și documente privind situația imobilului (de exempu, extras de carte funciară), polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale si sau/inscrisul de constatare si evaluare a prejudiciilor, precum si de stabilire a cuantumului despagubirii in cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, sau, în situația în care imobilul nu este asigurat, declarație pe propria răspundere, facturi proforma/chitanțe/bonuri fiscale/devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele, instalațiile și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări).

(ii)În caz de inundatii, incendii sau alte situatii similare, ajutoarele de urgenta se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care sunt proprietari (dețin contract de vânzare-cumpărare, de donație, moștenire, etc), locuiesc în respectiva locuinta și pot beneficia de ajutor de urgenta numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.

(iii)Pentru situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile, cauzate de incendii sau inundații, se va putea acorda ajutor financiar, pentru materialele și forță de muncă, necesar pentru executarea unor lucrări de remediere a unei suprafețe locuibile de maximum 37 mp, iar suma maximă acordată va fi de 20.000 lei.

(iv)În stabilirea suprafeței locuibile de maximum 37 mp, pentru care se poate acorda ajutor de urgență, s-a avut în vedere suprafața considerată necesară să acopere condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, asigurând exigențele minimale de trai.

(v)Pentru situațiile menționate la litera f) se va stabili de către o comisie, numită prin dispoziție de primar, al cărui rol este să evalueze la fața locului pagubele produse și, urmare evaluării, să întocmeasca o nota de constatare cu pagubele produse.

g) au acumulat datorii la plata cheltuielilor de întreţinere, a utilităţilor, a chiriei sau a impozitului pe locuinţă, riscând să fie evacuați din locuinţă. La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa și documente eliberate de autoritățile competente, din care să reiasă suma restantă.

h) acordarea de ajutoare de urgenţă în cazul decesului persoanelor neidentificate și a deceselor cauzate de moarte violentă/suspectă fără aparținători legali sau în cazul în care persoana obligată sa se ocupe de înhumare, se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația.

Cheltuielile ocazionate cu serviciile funerare de înhumare se vor deconta, conform dispoziției primarului și facturii emise pentru pachetul minim de servicii (preluare decedat, săpat groapa, cruce, transport, manipulare, sicriu și accesorii), precum și a facturilor emise de unitățile spitalicești și de medicină legală (autopsie și îmbălsamare)."

 Au prioritate cei aflați în următoarele situații: au probleme grave de sănătate dovedite cu acte medicale; au copii care frecventează cursurile şcolare, liceale sau universitare; locuiesc în condiţii improprii unui trai decent; familii monoparentale și femei singure.

 Ajutoarele de urgenta, in functie de situatia pentru care se solicita, se stabilesc tinand cont de urmatoarele criterii, dupa caz:

a) gradul de distrugere a locuintei si a bunurilor detinute de familie sau de persoana singura;

b) tipul locuinței;

c) asigurarea obligatorie a locuintei potrivit prevederilor Legii nr.206/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, și cuantumul despăgubirii;

d) bolile si afectiunile medicale ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgenta si gravitatea acestora;

e) perioada de tratament medical si de recuperare medicala ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgență;

f) nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale de catre casele de asigurari sociale de sanatate sau de terti pentru persoana sau membrul/membrii de familie care au solicitat ajutorul de urgenta;

g) calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

h) calitatea de asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

i) tipul familiei si numarul membrilor din familie;

j) veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;

k) nivelul de indatorare a persoanei sau a familiei ce poate determina situatii de risc de excluziune sociala;

l) posibilitatea de sustinere din veniturile proprii, fara afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situatia de necesitate sau deosebita;

m) complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.

 Nu se acordă ajutoare de urgență persoanelor singure/familiilor care dețin unul sau mai multe din următoarele bunuri:

A. Bunuri imobile

Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente

B. Bunuri mobile

a)      mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice;

b)      autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati;

c)       salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii"

În situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat in inchiriere/arenda/concesiune, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.

Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu o cota-parte dintr-o alta cladire/spatiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de marimea cotei, daca prin aceasta posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C. Depozite bancare

Cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat (sens în care se va da o declarație pe propria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).

Pot beneficia de ajutor de urgență familiile/persoanele singure, ale căror venituri sunt inferioare costurilor generate de situația de dificultate pentru care se solicita ajutorul de urgență, neputându-se asigura un nivel de trai decent, ceea ce ar duce la riscul de excluziune socială.

 Absența de la cererea de solicitare a ajutorului de urgență a unora dintre documentele prevazute nu conduce la refuzul acordarii ajutorului de urgenta, urmand ca la efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului efectuata de catre asistenții sociali din cadrul Direcției generale de asistența sociala Constanța să fie predate și restul documentelor și să se stabileasca daca este necesara sau nu acordarea ajutorului de urgență solicitat.

În situatia in care persoana singura/familia care solicita ajutorul de urgenta refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru verificarea în teren (ancheta socială) sau sa prezinte toate documentele necesare în vederea evaluării situației de necesitate, se consideră ca aceasta nu se afla intr-o situatie de necesitate pentru acordarea ajutorului de urgență.

 În cazul în care solicitantul refuză să prezinte actele necesare întocmirii dosarului sau informațiile necesare pentru realizarea anchetei sociale, se consideră că persoana singură/familia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului de urgență și cererea se va respinge printr-o înștiințare transmisă solicitantului.

 Beneficiarii ajutoarelor de urgență au obligația de a prezenta documente justificative în termenul stabilit prin dispoziția de primar privind acordarea ajutorului, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a anului în care au beneficiat de ajutor. Nerespectarea termenului de a prezenta documente justificative prevăzut în dispoziția de acordare a ajutorului de urgență, conduce la respingerea oricărui ajutor de urgență solicitat în următoarele 12 luni, calculate de la data prevăzută.

 Ajutoarele de urgenta se acorda, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul local al municipiului Constanța, pentru acoperirea nevoilor de baza definite în Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale familiei sau ale persoanei singure aflate in situatiile de dificultate si au in vedere, in principal, mentinerea locuintei si asigurarea conditiilor de locuit, asigurarea nevoilor zilnice de trai, accesul la servicii medicale si/sau de recuperare a starii de sanatate ori a capacitatii de munca, combaterea cauzelor ce pot duce la abandon scolar, precum si a altor cauze ce pot conduce la riscul de excluziune socială.

 Plata ajutorului de urgenta se poate efectua si catre alt membru de familie cu capacitate de exercitiu deplina, consemnat in ancheta sociala, in situatia in care titularul ajutorului de urgenta se afla in incapacitate fizica din cauza starii de sanatate ori intervin alte cauze care conduc la imposibilitatea efectuarii platii catre titularul prevazut in dispoziția de acordare sau hotărârea de consiliu local de acordare a ajutorului de urgență.

 1. Lista documentelor justificative necesare pentru acordarea ajutorului de urgență,
  sunt :

   A.Acte doveditoare privind componenta familiei

  Pentru fiecare din membrii familiei se vor depune:

  •carte/buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani;

  •certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani;

  •certificat căsătorie.

  Nota: actele de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate.

  B.Acte doveditoare privind veniturile realizate de toţi membrii familiei:

  a) adeverinte cu salariu net pentru persoanele incadrate in munca, din luna anterioara depunerii cererii (se vor menționa și tichetele de masă) , iar pentru persoanele care solicită ajutor de urgență pentru decesul unei persone din familIe, se va menționa pe adeverință dacă s-a primit/nu s-a primit ajutor de deces de la angajator;

  b) talonul de plata al ajutorului de somaj;

  c) taloane sau adeverinte de pensie limita de varsta, pensie de urmas, pensie de handicap, pensie alimentară. În situația în care o persoană beneficiază de mai multe pensii se vor prezenta toate cupoanele;

  d) adeverință eliberată de Casa județeană de pensii pentru persoanele care au vârsta de pensionare și nu beneficiaza de pensie;

  e) ultimele cupoane indemnizaţie lunară şi buget personal complementar lunar pentru persoanele încadrate în grad de handicap;

  f) ultimele cupoane de alocaţie de stat, plasament, venit minim de incluziune sau extrase de cont pentru cei care beneficiază de aceste beneficii sociale;

  g) adeverinte de elev cu mentiunea « frecventeaza cursurile scolare de zi »;

  h) adeverința eliberata de unitățile de învățământ prescolar pentru copiii inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

  i) adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele adulte care nu realizează venituri din salarii, nu au vârsta de pensionare sau nu au probleme de sănătate, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor de şomaj şi dacă sunt în evidenţă ca şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi că nu au refuzat nejustificat niciun loc de muncă;

  j) alte acte doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre titular si membrii familiei;

  C.Acte doveditoare privind situația de necesitate:

  a) acte medicale recente, adeverințe si/sau scrisori medicale eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist, care sa ateste situatia de dificultate invocata in cerere, precum si alte documente medicale justificative eliberate de autoritatile competente in domeniu asigurărilor sociale de sau de către Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, privind costul total al acestora, precum si cheltuielile suportate de acestea.

  Pentru achizitia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberata de autoritatile competente in domeniu asigurărilor sociale de sănătate privind costul total al acestora, precum si cheltuielile suportate de acestea.

  Pentru motive medicale care au în vedere intervenții chirurgicale/tratamente post-operatorii în străinătate, sunt necesare: recomandări ale medicilor specialiști, copia actului pe baza căruia s-a acordat aprobarea pentru tratamentul în străinătate, documentele justificative privind cheltuielile necesare a fi efectuate eliberate de furnizorul de servcii medicale care va efectua intervenția chirurgicală/tratamentul post-operator, traduse de traducător autorizat, documente eliberate de autoritățile competente din domeniul asigurărilor sociale de sănătate din care să rezulte că acestea nu sunt suportate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate sau, în situația in care sunt suportate, cuantumurile cheltuielilor suportate de acestea.

  Acte medicale doveditoare mai pot fi, după caz: facturi proforma/bonuri fiscale/chitanțe, adeverințe eliberate de autoritățile sanitare, scrisori, certificate sau prescripții medicale, etc.

  b) dovezi privind suportatea cheltuielilor cu înmormântarea în original (cheltuielile cu produse alimentare nu se decontează);

  c) procese verbale/hotărâri/dispoziții/decizii eliberate de autoritatile competente pentru constatarea situatiilor de necesitate sau a situatiilor deosebite, de urgență de tipul incendii, inundații, etc.

  La cererea de solicitare a ajutorului de urgență se vor atașa și documente privind situația imobilului (de exempu, extras de carte funciară), polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale si sau/inscrisul de constatare si evaluare a prejudiciilor, precum si de stabilire a cuantumului despagubirii in cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, sau, în situația în care imobilul nu este asigurat, declarație pe propria răspundere, facturi proforma/chitanțe/bonuri fiscale/devize pentru estimarea cheltuielilor cu materialele, instalațiile și forța de muncă necesare pentru executarea unor lucrări).

  În caz de inundatii, incendii sau alte situatii similare, ajutoarele de urgenta se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care sunt proprietari (dețin contract de vânzare-cumpărare, de donație, moștenire, etc), locuiesc în respectiva locuinta și pot beneficia de ajutor de urgenta numai pentru pierderea, distrugerea sau afectarea bunurilor proprii.

  Pentru situaţii de necesitate ca urmare a distrugerii bunurilor imobile și mobile, cauzate de incendii sau inundații, se va putea acorda ajutor financiar, pentru materialele și forță de muncă, necesar pentru executarea unor lucrări de remediere a unei suprafețe locuibile de maximum 37 mp, iar suma maximă acordată va fi de 20.000 lei.

  d) contractul de închiriere înregistrat la Agenția națională de administrație fiscală;

  e) hotărâre judecătorească definitivă de evacuare, notificare sau somație de evacuare de la executorul judecătoresc și adeverință din care să reiasă că au depus dosar pentru acordare locuință socială;

  f) documente eliberate de autoritățile competente, din care să reiasă suma restantă la

  plata cheltuielilor de întreţinere, a utilităţilor, a chiriei sau a impozitului pe locuinţă, pentru persoanele aflate în risc de evacuare din locuinţă;

  D.Orice alte acte considerate relevante pentru soluționarea cererii de solicitare a ajutorului financiar, cum ar fi: hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii; hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii; hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii; hotararea judecatoreasca prin care se dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti catre persoana desemnata, conform prevederilor art. 104 si art. 105 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii; hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii; actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca; hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta; hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; etc.

  •pentru solicitanții care optează pentru modalitatea de plata în cont bancar, scrisoare bancara pe numele solicitantului (titularului de cerere), din care sa rezulte: nume prenume, cont si banca;

  Suplimentar, D.G.A.S. solicită informații de la :

  •S.P.I.T. -informații referitoare la bunurile mobile si imobile deținute de persoana singură/familia solicitantă (pentru toate persoanele majore din familie);

  •REGISTRUL AGRICOL de la  locul nasterii - adeverinta privind terenuri arabile detinute si veniturile aferente (de la  locul nasterii);

  În vederea verificarii informatiilor declarate de semnatarul cererii, precum si de titularul dreptului, Direcția generală de asistență socială Constanța poate solicita altor autoritati ale administratiei publice locale sau in baza art. 701 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii privind veniturile si bunurile detinute de acesta sau de membrii familiei sale.

  Nu se pot acorda ajutoare de urgență peroanelor singure/familiilor care dețin unul sau mai multe din următoarele bunuri:

  A. Bunuri imobile: Cladiri, alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu, precum si terenuri situate in intravilan cu suprafata de peste 1.200 mp in zona urbana si 2.500 mp in zona rurala, in afara terenurilor de imprejmuire a locuintei si a curtii aferente.

  B. Bunuri mobile

  •mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulatie pe drumurile publice;

  •autovehicul cu drept de circulatie pe drumurile publice cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitati;

  •salupe, barci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcatiuni, cu exceptia celor necesare pentru transport in cazul persoanelor care locuiesc in aria Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii".

  În situatia in care unul sau mai multe bunuri aflate in proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat in inchiriere/arenda/concesiune, acest bun va fi luat in calcul pentru persoana/familia care il are in inchiriere/arenda/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua in calcul valoarea obtinuta in urma cedarii dreptului de folosinta a bunului.

  Persoana sau familia care detine pe langa locuinta de domiciliu o cota-parte dintr-o alta cladire/spatiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de marimea cotei, daca prin aceasta posesiune nu poate valorifică bunul respectiv.

  C. Depozite bancare-cel putin unul dintre membrii familiei detine, in calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a caror suma totala este mai mare de 3 ori fata de valoarea castigului salarial mediu brut prevazut de Legea asigurarilor sociale de stat (sens în care se va da o declarație pe proria răspundere în care se va face referire la dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații).

FileTypeSizeUploaded onDownload
HCL 491-2023 AJUTOARE DE URGENTA -29.11.2023PDF2,25 MB20 dec., 2023 Download
F1 CERERE SOLICITARE AJUTOR DE URGENTA 2'docDOC34,50 KB20 dec., 2023 Download