Social

Acte necesare

1. Autorizare acte de dispoziție privind bunuri aflate în proprietatea unui minor (imobile, autoturisme, acțiuni) :

 • adresă solicitare emisă de birourile notariale,
 • certificat de naștere și CI minor dacă este cazul
 • CI/BI pentru părinții minorului,
 • draft contract pentru actul ce se solicită a fi autorizat,
 • acte proprietate bunuri mobile sau imobile, extras de carte funciară și certificat fiscal pentru imobil, carte de identitate pentru autoturism, adeverință de la societatea unde sunt deținute acțiunile în care să se specifice valoarea acestora,
 • declarația minorului care a împlinit vârsta de 14 ani prin care își exprimă acordul cu vânzarea - se întocmește în fața funcționarului public,
 • acordul părinților privind înstrăinarea bunului,
 • CI/BI curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul, la perfectarea actelor notariale,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte ”clinic sănătos” sau ”apt pentru a fi numit în calitate de curator special”.

         Sumele de bani rezultate din înstrăinarea bunurilor vor fi depuse într-un cont deschis la o instituție de credit pe numele minorului.
         Dacă imobilul vândut reprezintă singura locuință a minorului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului.
         În cazul în care, concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului, se cumpără un alt imobil pe numele acestuia, pe lângă actele solicitate, este necesar și draftul de contract, extras de carte funciară, certificat fiscal pentru imobilul cumpărat.
         În funcție de particularitățile cazului, se pot solicita rapoarte de evaluare pentru imobile.

2. Autorizare acte de dispoziție privind bunuri aflate în proprietatea unei persoane pentru care a fost dispusă punerea sub interdicție și numirea unui tutore(imobile, autoturisme, acțiuni) :

 • adresă solicitare emisă de birourile notariale,
 • CI/BI pentru bolnav,
 • certificat naștere, căsătorie, certificat deces soț-soție, unde este cazul, pentru persoana cu dizabilități,
 • sențință civilă punere sub interdicție și numire de tutore,
 • certificat de încadrare în grad de handicap sau alte acte medicale,
 • cupon pensie pentru persoana cu dizabilități,
 • acte proprietate bunuri mobile sau imobile, extras de carte funciară și certificat fiscal pentru imobil, carte de identitate pentru autoturism, adeverință de la societatea unde sunt deținute acțiunile în care să se specifice valoarea acestora,
 • draft contract pentru actul ce se solicită a fi autorizat,
 • acordul tutorelui privind înstrăinarea bunului,
 • CI/BI curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul, la perfectarea actelor notariale,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte ”clinic sănătos” sau ”apt pentru a fi numit în calitate de curator special”.

 

3. Instituire curatelă și numire curator special pentru persoanele cu dizabilități, până la pronunțarea instanței în dosarele de punere sub interdicție:

 • adresă solicitare emisă de instanța de judecată sau cerere petent,
 • CI/BI pentru persoana bolnavă,
 • certificat naștere, căsătorie, certificat deces soț-soție, unde este cazul, pentru persoana cu dizabilități,
 • certificat de încadrare în grad de handicap sau alte acte medicale,
 • certificat de grefă eliberat de judecătorie prin care se atestă că a fost promovată acțiunea de punere sub interdicție și numirea unui tutore – în situația în care solicitarea nu provine de la instanța de judecată,
 • CI/BI curator special,
 • declarația persoanei ce urmează a fi numită în calitate de curator special, prin care își exprimă acordul să reprezinte bolnavul în dosarul de punere sub interdicție,
 • adeverință medicală pentru curatorul special din care să rezulte ”clinic sănătos” sau ”apt pentru a fi numit în calitate de curator special”.

 

4. Autorizare tranzacții bancare de retragere sume de bani deținute de minori/ bolnavi:

 • cerere părinte minor / tutore bolnav
 • cerificat naștere pentru minor/bolnav,
 • CI/BI pentru minor/bolnav,
 • CI/BI pentru părinții minorului / tutorele bolnavului,
 • sentință civilă punere sub interdicție și numire de tutore pentru persoanele cu dizabilități,
 • extras de cont care să evidențieze sumele de bani aflate în proprietatea minorului / bolnavului.

         Autorizarea tranzacțiilor bancare se va face doar dacă solicitarea corespunde interesului minorului/bolnavului, justificarea folosirii sumelor de bani urmând a se face prin acte doveditoare.


5. Desemnare reprezentant autoritate tutelara pentru semnarea contractelor de întreținere conform Lg.17/2000:

 • adresă solicitare emisă de birourile notariale sau cererea persoanei vârstnice,
 • act de identitate și acte de stare civilă pentru persoana vârstnică,
 • cupon pensie,
 • acte medicale din care să reiasă că persoana vârstnică este aptă să semneze acte notariale,
 • act proprietate imobil,
 • certificat fiscal,
 • extras de carte funciară,
 • încheiere intabulare,
 • acte de identitate și de stare civilă pentru întreținători,
 • adeverințe de salariat și caracterizare de la locul de muncă pentru întreținători.

 

6. Efectuare anchetă psihosocială

 • adresă solicitare emisă de instanța de judecată, birouri notariale, mediatori,
 • draft convenție notarială sau acord mediere.

 

7. Efectuare anchetă socială în vederea completării dosarului privind indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, alocația de stat, stimulentul de inserție – în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți:

 • cerere părinte minor,
 • certificat de naștere minor,
 • CI/BI pentru ambii părinți,
 • declarația ambilor părinți ai minorului că locuiesc împreună,
 • declarație notarială, în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte.