Social

Ajutor financiar plată bone

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bone

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, biroul nr. 7
Număr de telefon: 0341.180.106;
Luni - Joi  între orele 08.00-16.30, Vineri 8.00-14.00;

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI FINANCIAR:

 (1) Ajutorul fianciar pentru plata serviciilor oferite de bone se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară (maximum 6 ani).

(2) În vederea acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, solicitanții vor depune la Direcția generală de asistență socială Constanța următoarele documente:
a) Cerere-Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone - formular tipizat. Formularul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
b)Copie după documentul de identitate al solicitantului;
c)Copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
d)Copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;
e) Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
f)Copia documentului în baza căruia persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă desfășoară activitatea (contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică sau dovada ca bona desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare);
g)Documente eliberate de agenția județeană pentru ocupare a forței de muncă, pentru șomerii indemnizați, din care să reiasă că sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.
h)Pentru cei care optează pentru plata ajutorului financiar în cont bancar,  document emis de bancă cu contul solicitantului. Solicitantul își va exprima poțiunea de primii ajutorul financiar fie în cont bancar, fie prin serviciile poștale.
i)Documentele necesare pentru bonă, așa acum sunt precizate la Capitolul VI din prezenta metodologie;
j)Alte documente, după caz (Copie după hotărârea judecătorească/sentința judecătorească, Copie certificat de deces, etc).
k)Declaratie referitoare la fals in declaratii.
Pentru documentele depuse în copie, solicitantul va prezenta și originalul pentru conformitate.

 BONĂ – CERINȚE OBLIGATORII:

  (1) Conform art. 5 din Legea 167/2014, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;
b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei- îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii (se acutalizează anual);
e) este aptă din punct de vedere psihologic- îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii(se acutalizează anual);
f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar (se acutalizează anual).

   (2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înţelege:
a) certificatul obţinut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;
b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

 (3) Documentele în baza cărora persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă poate să desfășoare activitatea sunt: contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică sau dovada ca bona desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

(4) Contractul individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică conţine obligatoriu locul de prestare a serviciilor şi codul COR și prevede în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi.

(5) Planul de activităţi se elaborează de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecărui copil, ale familiei acestuia şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului şi altele.

(6) Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru persoană fizică autorizată pentru activitatea de bonă (activităţile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700).

(7) Dovada îndeplinirii condiţiei de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale pentru activităţile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și  activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700 se realizează prin certificatul de calificare obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de bonă.