Social

Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bone

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • Luni – Joi: 08:00 – 16:30
 • Vineri 8.00 – 14.00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța)

DATE DE CONTACT:

 • Telefon:  0341.180.106
 • Locație: Biroul nr.7 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

  1. Ajutorul fianciar pentru plata serviciilor oferite de bone se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară (maximum 6 ani).
  2. În vederea acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, solicitanții vor depune la Direcția generală de asistență socială Constanța următoarele documente:
  3. Cerere-Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone – formular tipizat. Formularul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  4. Copie după documentul de identitate al solicitantului;
  5. Copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
  6. Copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor;
  7. Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
  8. Copia documentului în baza căruia persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă desfășoară activitatea (contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică sau dovada ca bona desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare);
  9. Documente eliberate de agenția județeană pentru ocupare a forței de muncă, pentru șomerii indemnizați, din care să reiasă că sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă și că nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.
  10. Pentru cei care optează pentru plata ajutorului financiar în cont bancar,  document emis de bancă cu contul solicitantului. Solicitantul își va exprima poțiunea de primii ajutorul financiar fie în cont bancar, fie prin serviciile poștale.
  11. Documentele necesare pentru bonă, așa acum sunt precizate la Capitolul VI din prezenta metodologie;
  12. Alte documente, după caz (Copie după hotărârea judecătorească/sentința judecătorească, Copie certificat de deces, etc).
  13. Declaratie referitoare la fals in declaratii.

  Pentru documentele depuse în copie, solicitantul va prezenta și originalul pentru conformitate.

  BONĂ – CERINȚE OBLIGATORII:

   Conform art. 5 din Legea 167/2014, poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 1.     a. este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;
     b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
       c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;
      d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei- îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii (se acutalizează anual);
      e) este aptă din punct de vedere psihologic- îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii(se acutalizează anual);
      f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar (se acutalizează anual).
 2. Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înţelege:
      a) certificatul obţinut în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată;
       b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Documentele în baza cărora persoana care oferă familiei copilului servicii de bonă poate să desfășoare activitatea sunt: contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică sau dovada ca bona desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Contractul individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică conţine obligatoriu locul de prestare a serviciilor şi codul COR și prevede în anexă, ca parte integrantă din contract, planul de activităţi.
 5. Planul de activităţi se elaborează de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de numărul de copii/categoria de vârstă a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecărui copil, ale familiei acestuia şi se revizuieşte anual sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal al copilului şi altele.
 6. Registrul comerţului emite certificatul constatator pentru persoană fizică autorizată pentru activitatea de bonă (activităţile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700).
 7. Dovada îndeplinirii condiţiei de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii profesionale pentru activităţile de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, cod CAEN 8891 și  activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator casnic, cod CAEN 9700 se realizează prin certificatul de calificare obţinut în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocupaţia de bonă.

INFORMAȚII:

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, se poate acorda persoanelor care au domiciliul în municipiul Constanţa, ale căror venituri sunt până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

 • este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
 • are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
 • este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz (conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, tutorele sau, după caz, ambii părinți care urmează să plece la muncă în străinătate, are/au obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.

Pentru calcularea venitului net lunar se iau în considerare media veniturilor nete realizate de familia solicitantului în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de solicitare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ajutorul social, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv,  alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;

Cuantumul ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni, în următoarele cuantumuri:

 • 710 lei pentru venituri de până la 2.100 lei;
 • 550 lei- pentru venituri de la 2.101 lei până la 2.500 lei;
 • 390 lei- pentru venituri de la 2.501 lei până la 3.000 lei;
 • 250 lei- pentru venituri de la 3.001 lei până la 3.500 lei.

Beneficiari

  Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele  care au domiciliul în municipiul Constanţa și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată;
 • sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
 • nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene;
 • copilul pentru care se solicită ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.

Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 • este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în plasamentul în regim de urgenţă;
 • este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea  ajutorului financiar

 • În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar, apar schimbări în situaţia socioeconomică a beneficiarului, în componenţa familiei acestuia sau referitoare la copii, beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției generale de asistență socială Constanța.
 • În situația în care modificările intervenite conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, noul cuantum se va stabili prin dispoziția primarului, care se va comunica în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.
 • Dacă modificarile intervenite conduc la încetarea ajutorului financiar, se va emite dispoziție de primar privind încetarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Primarul dispune suspendarea plății ajutorului financiar în următoarele situații:

 • se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv;
 • în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

                Situații care conduc la încetarea dreptului la ajutor financiar:

 • la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
 • a intervenit decesul copilului;
 • copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă;
 • încetează activitatea bonei;
 • schimbarea domiciliului în altă localitate;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare;
 • beneficiarul nu a depus la Direcția generală de asistență socială Constanța din 6 în 6 luni, sau în termen  de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni, declaraţia pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului.

În cazul în care există suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar, Direcția generală de asistență socială Constanța face verificări, iar dacă în urma verificărilor se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, se va dispune, dupa caz, fie modificarea, fie încetarea ajutorului financiar.

Dacă, urmare verificărilor efectuate, se constată că se mențin condițiile de acordare, primarul dispune reluarea plății ajutorului financiar, de la data când s-a dispus suspendarea.