Social

Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială SFÂNTA FILOFTEIA

DATE DE IDENTIFICARE A CENTRULUI

Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială Sfânta Filofteia înființat în anul 2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și administrat de către Direcția Generală de Asistență Socială Constanța își desfășoară activitatea pe bdul I.C. Brătianu la etajul I al Complexului comercial „Doi Cocoși” . Spațiul centrului, cu o suprafață de aproape 400 mp, este amenajat, compartimentat, utilat și mobilat, în conformitate cu standardele pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru integrarea/reintegrarea persoanelor fără adăpost. Programul de funcționare al centrului este de Luni-Joi  în intervalul orar 08:00-16:30, Vineri în intervalul orar 08:00-14:00,  iar numărul de contact este 0241 482 032.


SCOPUL CENTRULUI DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

Furnizarea gratuită persoanelor fără adăpost de servicii de informare, consiliere, educație extracurriculară, facilitare acces pe piaţa muncii, la locuinţă, la servicii medicale şi de educaţie, la servicii de formare şi reconversie profesională, activităţi de orientare vocaţională, terapii diverse, activităţi de petrecere a timpului liber, activităţi de voluntariat, masă caldă și/sau rece (în funcție de resursele disponibile), în concordanță cu nevoile individuale identificate, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.


BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI

Serviciul social furnizează servicii în mod gratuit următoarelor categorii de persoane :

•  persoanele fără adăpost, cu domiciliul/reședință înregistrată în actele de identitate pe raza municipiului Constanța, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt persoane care nu au o locuință, trăiesc în stradă, spații publice, precum parcuri, scări de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o formă de locuire.

• persoanele fără adăpost, care  se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare

• persoanele fără adăpost, fără acte de identitate, identificate în evidențele poliției locale, cu ultimul domiciliu/reședință în municipiul Constanța.

SERVICII OFERITE DE CĂTRE CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

Ancheta socială și evaluarea nevoilor beneficiarului și a situației de dificultate în care se află acesta. În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea acestuia, efectuată de personalul centrului, are la bază evaluările realizate de structurile cu atribuţii în evaluare complexă, prevăzute de lege şi/sau orice alte documente emise de serviciile publice de asistenţă socială, precum şi de alte instituţii/servicii publice.

Elaborarea planului de intervenție individualizat. În baza evaluării nevoilor beneficiarului, se elaborează planul de intervenție  individualizat ce apoi este aplicat și monitorizat de către personalul specializat.

Facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, suport pentru procurarea actelor de identitate, alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor.

Servicii de consiliere psihologică privind optimizarea motivaţională, susţinere psiho-emoţională, menţinerea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile și servicii pentru igiena personală.

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI

 Activități de informare a beneficiarilor referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Pe lângă informarea iniţială, ori de câte ori situaţia o impune, centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprie.

Consiliere psiholosocială oferită de personalul de specialitate, constă în suport psihologic urmărindu-se, după caz, reducerea anxietăţii, creşterea rezistenţei la frustrare, stimulare pozitivă prin întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, optimizare personală, terapie suportivă în situaţii de criză.

Orientarea vocațională și consilierea ocupațională presupun facilitarea accesului pe piaţa muncii şi accesului la educaţie extracurriculară, la servicii de formare şi reconversie profesională.

Activități de socializare și recreative contribuie la formarea unei personalităţi adaptative, integrative și asigură formarea unor deprinderi care îl pregătesc pe beneficiar pentru inserţia socio-profesională.

Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diverselor funcţii şi procese psihice şi are valenţe multiple în sfera dezvoltării structurilor psihice .

Consiliere psihologică individuală şi de grup are caracater informativ și se axează pe dezvoltarea abilităților practice ori personale. Prin consiliere se urmărește autocunoașterea, optimizarea și dezvoltarea personală și adaptarea eficientă la mediul extern. Consilierea psihologica a persoanelor aflate în situații de dificultate este unul din cele mai utile instrumente pentru a depăși anumite problemele cu care beneficiarul se confruntă. Consilierea este realizată de către psiholog și principalul său scop este acela de a sprijini beneficiarii în clarificarea situației de viață și în atingerea scopurilor prin luarea unor decizii informate.

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizare în cadrul centrului de către personalul specializat și  presupun aplicarea de tehnici şi exerciţii în vederea dezvoltării optime a beneficiarilor.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 Pentru admiterea în centrul de zi sunt necesare următoarele :

• acte : cerere de admitere-formular  acte de identitate, acord de prelucrare a datelor beneficiarului, acte medicale, dacă e cazul. În cazul în care persoana care a solicitat intrarea în adăpost nu are acte de identitate, identificarea se va realiza de către Direcția Generală Poliția Locală Constanța;

•  beneficiarul trebuie să fie apt din punct de vedere medical de a sta în colectivitate;

• să nu fie persoană nedeplasabilă, cu copii sau persoană cu afecțiuni psihice evidente;

• să nu necesite supraveghere medicală permanentă. Dacă are recomandare de urmare a unui tratament pentru o afecțiune cronică, beneficiarul trebuia să facă dovada că și-l poate asigura;

•  să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.    

2 4 5 1 3