Strategie si planuri anuale de dezvoltare servicii sociale in municipiul Constanta

În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale elaborează "în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia";
Ținând cont de prevederile legale, a fost elaborată și adoptata prin H.C.L. nr. 16/2023, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului Constanța pentru perioada 2024-2030, prin raportare la nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorităţile asumate, de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu, cât si de faptul că obiectivele din strategie sunt în concordanţă cu principiile responsabilităţii fiscale, regulile fiscale, precum şi cu obiectivele şi limitele din strategiile fiscal-bugetare.
În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.b) și art.118 alin.1 și 2 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici și privați. Ținând cont de prevederile legale prin H.C.L. nr. 17/2023 a fost aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2024."