Social

Alocație de stat

ALOCAȚIE DE STAT (COPII 0 – 18 ANI)

Dreptul poate fi solicitat de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură notarială (cf. art. 17 din H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creşterea copiilor)

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 25 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

MODALITATE DE DEPUNERE:

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0341.180.115
 • Locație: Biroul nr.15 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

CERERILE DE SOLICITARE A ALOCATIEI DE STAT, INSOTITE DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE, se depun la primăria unde solicitantul are domiciliul stabil sau reședința înscrise în cartea de identitate.

ACTE NECESARE:

  1. cerere tip;
  2. cerere tip – anexa 1- (pentru copii născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene);
   • Pentru reprezentanții legali care solicită stabilirea dreptului la alocație de stat, conform Legii 61/1993 (republicată) și ai căror copii sunt născuți în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ai căror copii au locuit împreună cu părinții o anumită perioadă în unul dintre aceste state membre, trebuie completată și atașată în mod obligatoriu la dosarul de alocație anexa nr.1 la Regulamentul Consiliului nr.1408/1971;
   • De asemenea, persoanele care au avut sau au rezidență în unul din statele membre ale Uniunii Europene vor prezenta și documentele de rezidență, în copie;
  3. certificat naștere copil;
  4. carte de identitate părinți;
   • este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru ambii părinți;
  5. certificat de căsătorie (unde este cazul);
  6. hotărâre de divorț și încredințare minor (unde este cazul);
  7. hotărâre de încredințare pentru copiii aflați în plasament (unde este cazul);
  8. hotărâre judecătorească de adopție (unde este cazul);
  9. declarații – referitoare la fals în declarații și declarație ambii părinți privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
  10. extras de cont;
   • în cazurile în care se dorește plata alocației în cont curent personal sau cont de card se va atașa extras de cont de la una dintre următoarele unități bancare: BCR, BRD, CEC Bank, PROCREDIT Bank, BANCA TRANSILVANIA, ING Bank, ALPHA Bank, OTP Bank, PIREUS Bank, RAIFFEISEN Bank, UNICREDIT Bank, PATRIA Bank, INTENSA SANPAOLA Bank, IDEA Bank, GARANTI Bank, BANCA ROMÂNEASCĂ, CREDIT AGRICOLE, LIBRA Bank, TECHENTURES Bank;
  11. informare pentru reprezentanții legali care solicită alocația de stat în România iar copiii sunt născuți în state membre UE sau ale spațiului economic european, conform regulamentelor europene nr. 883/2004 și 987/2009;
  12. Declaratie transfer AJPIS
  13. Alte acte, după caz

INDICAȚII PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARELOR PE EMAIL:

 1. Se vor scana cererile și documentele justificative completate;
 2. Documentele scanate vor fi salvate într-un singur fișier în format PDF respectând ordinea listei de mai jos:
 • -Cererea care să conțină telefon și adresă de mail;
 • -Declarație privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
 • -Declaratie transfer AJPIS;
 • -Carte de identitate titular;
 • -Carte de identitate celălalt părinte;
 • -Certificat de naștere copil;
 • -Anchetă socială (după caz);
 • -Dispoziție DGASPC (după caz);
 • -Sentință civilă cu ștampilă tribunal definitivă prin "neapelare" (după caz);
 • -Certificat căsătorie/livret familie;
 • -Anexa 1  pentru copii născuti in alt satat membru UE, LA CARE SE ATASEAZĂ:
  • Numere de asigurare emise de statul în care este născut minorul sau unde locuiește familia în prezent, pentru ambii părinți. (Ex. Copil născut în Spania, dar la data depunerii dosarului familia locuiește în Anglia de peste un an de zile. În această situație se transmit numerele de asigurare emise de Anglia);
  • Copii după documentele din care să reiasă adresa de domiciliu din statul membru UE în care locuiește familia/a locuit familia;
 • -Copie extras de cont pe numele reprezentantului legal care solicită beneficiul.

Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.

MODALITAȚI DE DEPUNERE A CERERII DE SOLICITARE A ALOCAȚIEI DE STAT, ÎNSOȚITA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

Modalitatea 1Solicitantul se prezintă la sediul Direcției generale de asistență socială Constanța (mun. Constanța, str. Unirii nr. 104)

-Persoanele responsabile primesc cererea prin care se solicită acordarea alocaţiei de stat pentru copii și documentația anexată și le verifică pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate. Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea acesteia în  Registrul informatic, dedicat aolcațiilor de stat, al Direcției generale de asistenţă socială Constanţa, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație de stat pentru copii, conform fișelor de post.
-După înregistrarea cererilor în programul informatic, cererile și documentele justificative atașate acestora, sunt scanate de catre personalul cu atribuții în gestionarea alocației de stat pentru copii.  Pentru  acordarea alocaţiei de stat pentru copii, lunar pesonalul cu atribuții întocmește borderouri centralizatoare care se încarcă, împreuna cu cererile primite în luna respectivă, pe platforma națională PCUe.
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectueaza plăți lunare a alocației de stat pentru copii.

Modalitatea 2. Solicitantul transmite cererea și documentele justificative pe o adresa de e-mail a Direcției generale de asistență socială Constanța, dedicată acestui scop.
 -Cererea prin care se solicită acordarea alocaţiei de stat pentru copii și documentația anexată este transmisa de solicitant către adresa de e-mail . Mailul se înregistrează in programul informatic Tethys, după care e-mail este transmis către persoanele din cadul serviciului care au prevăzute în fișele de post atribuții referitoare la gestionarea acestui beneficiu social. Persoana căreia i-a fost repartizat mailul verifică cererea și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate;
-În cazul în care mai sunt necesare documente sau trebuiesc aduse modificari sau completări, personalul cu atribuții informează solicitantul prin mail sau telefon despre neregulile sesizate în cererea de solicitare, în vederea remedierii;  
-Dacă, urmare verificărilor efectuate, personalul cu atribuții constată că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este înregistrea cererii în  Registrul informatic dedicat gestionarii alocațiilor de stat;

Având în vedere faptul că pe platforma națională PCUe documentele trubuiesc încărcate într-un singur fișier format PDF și în ordinea stabilită de Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța, SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ ÎNCARCE DOCUMENTELE CONFORM INFORMĂRII CARE SE REGĂSEȘTE accesând link-ul roșu aflat la începutul acestei pagini:  Informații – modalitate depunere acte 
Pe baza documentelor transmise, Agenția județenă perntru plății și inspecție socială Constanța stabilește drepturile bănești cuvenite solicitanților și efectuează plăți lunare a alocației de stat pentru copii.

INFORMATII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ALOCATIA DE STAT

Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a copilului pe care statul o acordă tuturor copiilor, fără discriminare. De alocaţie de stat pentru copii beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani, cât și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Titular al dreptului la alocaţia de stat este copilul, însă alocația se plăteşte unuia dintre părinţi (pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare), tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.

În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exerciţiu. În situaţia în care părintele minor nu are capacitate deplină de exerciţiu, plata alocaţiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în condiţiile legii. În situaţiile menţionate dreptul la alocaţia de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează. După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

Pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii și care au împlinit vârsta de 18 ani, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere, însoțită de documente justificative, depusă la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii, se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Alocaţia de stat pentru copii nu este impozabilă şi nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Cuantumurile alocaţiei de stat pentru copii sunt diferite în funcție de vârsta copilului și de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap.

Există două valori ale alocației:

 – alocație pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

– alocație pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap și pentru pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap- are o valoare mai mare;

Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Titular al dreptului la alocaţia de stat este copilul, însă alocația se plăteşte unuia dintre părinţi (pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare), tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii.
După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.
Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere.

 Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte:
 – începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii;

– în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni;

– pentru copiii daţi în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei sau adoptaţi, stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispoziţia conducătorului Direcţiei generale de asistentă socială și protecția copilului, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau hotărârea judecătorească.

Plata alocaţiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare;

Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare:

o   copilul a împlinit vârsta de 18 ani cu excepția tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora;

o   copilul cetăţenilor străini sau apatrizi prevăzuţi la art. 1 alin. (2) nu mai locuieşte în România;

o   a avut loc decesul copilului.

 În situaţia în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou condiţiile de acordare, alocaţia de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Dreptul la alocatie de stat se suspendă:

o   în situația în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal și, timp de 3 luni consecutiv, reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat;

o   reluarea plații, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la Agenţia județeană pentru plăți și inspecție socială Constanța.

Reprezentanții legali ai copiilor beneficiari de alocaţie de stat au obligația să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocaţiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit.

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. F1 CERERE SOLICITARE ALOCATIE DE STAT TIMP 8 minutePDF145,27 KB07 iul., 2023 Download
2. Declaratia solicitantului (ei) cu privire la falsul în declaratiiDOC38,50 KB12 iul., 2023 Download
3. F3 Declaratie transfer AJPIS CTA 1 minutPDF26,00 KB07 iul., 2023 Download
4. F4 ACORDUL CELUILALT PARINTE 1 minutDOCX14,35 KB07 iul., 2023 Download
5. F5-ANEXA 1 SOLICITARE DATE SUPLIMENTARE TIMP 16 minutePDF689,33 KB07 iul., 2023 Download
6. Adresa primarii transfer persoane din alte judetePDF156,09 KB27 sep., 2022 Download
7. informare alocatie pentru copii nascuti in state membre UEPDF57,08 KB22 iul., 2020 Download
8. Legea nr. 61-1993 a alocatiei de stat si norma de aplicareDOCX87,41 KB27 iun., 2022 Download
9. Precizari suplimentarePDF409,64 KB19 iul., 2017 Download