Social

Sprijin cetateni ucrainieni / Підтримка громадян України

Pentru luna mai 2024 ,perioada de depunere a cererilor este intre 07-13 mai

Hotărârea de Guvern nr. 368/26.04.2023 a stabilit cuantumul, condițiile și  mecanismul de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Ulterior, actul normativ a suferit modificări și completări conform:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/05.10.2023 pentru modificarea art.1 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

- Hotărârii de Guvern nr. 41/18.01.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 368/26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiile și  mecanismul de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:

- pentru primele 4 luni consecutive, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana. Pentru cazare, suma forfetară va fi în cuantum de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie. Suma pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana va fi în cuantum de 600 lei/lună pentru persoana singură și 600 lei/lună pentru fiecare membru al familiei.

- începând cu a 5-a lună până la sfârșitul lunii martie 2024, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.

Condițiile de acordare a acestor sume forfetare se modifică, astfel:

 1. Pentru primele maxim 4 luni consecutive, documentele necesare pentru a beneficia de sumele forfetare pentru acoperirea cheltuielilor cu masa și cazarea sunt:

  1. Documentele necesare pentru prima lună:

  - cerere-Anexa 1 pentru persoanele care depun cererea în nume propriu, sau

  - cerere-Anexa 1¹ pentru persoanele care depun cererea prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României;

  - copii permise de ședere pentru toți membrii familiei;

  - extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

  Notă:  Cererile se depun în primele 5 zile lucrătoare ale lunii de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră. Cererile depuse după această perioadă se soluționează în luna următoare.

  Suma forfetară se acordă integral indiferent de numărul de zile rămase de la data depunerii cererii până la finele lunii calendaristice respective.

  În situația în care  persoana sau reprezentantul major al familiei  se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile pentru acordarea sumelor forfetare, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure și prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României, care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare - Anexele  1¹ și 1².

  2. Documentele necesare pentru următoarele 3 luni:

   - cerere-Anexa 1 pentru persoanele care depun cererea în nume propriu;

  - cerere-Anexa 1¹ pentru persoanele care depun cererea prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României;

  - copii permise de ședere pentru toți membrii familiei;

  - extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

  - să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

            a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României, sau să realizeze venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite de art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

            b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

  - în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

  - în calitate de audienți, sau

  - să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum HUB-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

  Sunt exceptați de la îndeplinirea acestei condiții minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București, sunt încadrați în muncă pe teritoriul României cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite de     art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiția prevăzută la punctul b) se consideră îndeplinită și în cazul în care cererile de frecventare de către minori a formelor de învățământ preuniversitare sau a activităților educaționale sunt depuse și înregistrate în perioada vacanțelor școlare.

  Condiția prevăzută la punctul 2 nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:

           a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;

           b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

        c) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României;

           d) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

           e) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

  Cererile se depun în primele 5 zile lucrătoare ale lunii de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră.

  Termenul de depunere a cererii  reprezintă termen de decădere  din dreptul de a beneficia de suma forfetară aferentă lunii pentru care a fost solicitată.

  În situația în care  persoana sau reprezentantul major al familiei  se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile pentru acordarea sumelor forfetare, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure și prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României, care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare – Anexele  1¹ și 1².

  2 . Începând cu a 5-a lună până la sfârșitul lunii martie 2024, documentele necesare sunt următoarele:

 • cerere-Anexa 2 pentru persoanele care depun cererea în nume propriu, sau
 • cerere-Anexa 2¹ pentru persoanele care depun cererea prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României;
 • copii permise de ședere pentru toți membrii familiei;
 • extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;
 • să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

           a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie încadrați în muncă sau să realizeze venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite de art. 67 și 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

           b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

  - în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

  - în calitate de audienți, sau

  - să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum             hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

  Sunt exceptați de la îndeplinirea acestei condiții minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt încadrați în muncă pe teritoriul României cu respectarea dispozițiilor  art.13 alin.(2) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau care realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite de art.67 și 70 din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiția prevăzută la litera a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:

           a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;

           b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

        c) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, incompatibilă cu încadrarea în muncă, precum și femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente medicale emise pe teritoriul României;

           d) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

           e) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

  Cererile se depun în primele 5 zile lucrătoare ale lunii de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră.

  Termenul de depunere a cererii  reprezintă termen de decădere  din dreptul de a beneficia de suma forfetară aferentă lunii pentru care a fost solicitată.

  În situația în care  persoana sau reprezentantul major al familiei se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile pentru acordarea sumelor forfetare, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure și prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României, care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare – Anexele 2 și 2¹.

  1. În situația în care solicitanții optează să fie cazați în prima lună în locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență prin care sunt stabilite locațiile unde pot fi asigurate atât cazarea cât și hrana, aparținând instituțiilor sau autorităților publice centrale sau locale, operatorilor economici publici sau privați ori asociațiilor sau fundațiilor, completează Anexa nr. 6.

          Pentru a beneficia de decontarea sumelor forfetare pentru următoarele 3 luni, solicitanții trebuie să depună cererile până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna următoare în care urmează a fi cazați.

           Acest termen nu se aplică pentru solicitanții care depun cererea pentru prima lună după data de 20 a acesteia.

           Solicitanții care optează să fie cazați în locații stabilite de comitetele județene/ale municipiului București pentru situații de urgență trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la punctele A și B.

          Cetățenii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot depune cererile la

punctul de lucru al DGAS Constanța din str. Duiliu Zamfirescu, nr.4

        Program: luni-joi - 08:30-16:30

                            vineri     08:30–14:00

          email: sprijinucraina@dgas-ct.ro

          telefon: 0241.482.036

         Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DGAS Constanța:   http://www.primaria-constanta.ro/spas/social/sprijin-comunitar-si-evenimente-sociale/  sprijin-cetateni-ucrainieni.

Procedura de afișare a deciziilor cu privire la acordarea sau refuzul sumelor forfetare

Potrivit dispozițiilor art. 7 din H.G. nr. 368/2023, pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare:

“(1) Decizia cu privire la acordarea sau refuzul acordării sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv decizia cu privire la decontarea sau refuzul decontării sumelor forfetare prevăzute la art. 3 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă aparţin autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale care au primit cererile prevăzute la art. 3, 4 şi 6, pe baza documentelor prezentate de solicitanţi, precum şi a verificărilor efectuate în aplicaţia informatică.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se introduce în aplicaţia informatică până la data de 15 a lunii şi se aduce la cunoştinţa solicitantului prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi/sau pe site-ul oficial al acestora”.

În sensul celor anterior menționate, la sfârșitul lunii, pentru luna în cursul căreia s-au depus cererile de acordare a sumei forfetare, cetățenii care au depus cereri pot verifica modul de soluționare al acestora accesând dispozițiile din tabelul  de mai jos.

Având în vedere obligativitatea respectării datelor cu caracter personal prevăzute de   Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE nr. 679/2016, cetățenii ucraineni care au depus cereri de acordare sume forfetare vor verifica modul de soluționare al acestora după numărul de înregistrare pus la dispoziție la data depunerii.

Pentru a intra în posesia unei copii de pe dispozițiile de acordare/respingere, precum și pentru obținerea de informații suplimentare, se pot adresa la punctul de lucru al DGAS din str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, la tel 0341/448530 sau pe adresa de email: sprijinucraina@dgas-ct.ro

Timp estimativ pentru completare: ANEXA 1 - 10 minute;
Timp estimativ pentru completare: ANEXA 2 - 10 minute;
Timp estimativ pentru completare: ANEXA 6 - 10 minute;

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

У травні 2024 року термін подачі заявок на програму ренти 7-13 травня.

Постановою Уряду № 368/26.04.2023 встановлено розмір, умови та механізм призначення одноразової допомоги згідно з Надзвичайним розпорядженням Уряду  № 15/2022 щодо надання румунською державою підтримки та гуманітарної допомоги іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які походять із зони збройного конфлікту в Україні.

У подальшому нормативний акт зазнав змін та доповнень згідно з:

- Надзвичайна постанова уряду № 80/05.10.2023 про внесення змін до пункту (11) статті 1 Надзвичайної постанови уряду № 15/2022 щодо надання гуманітарної підтримки та допомоги румунською державою іноземним громадянам або особам без громадянства в особливі ситуації, що надходять із зони збройного конфлікту в Україні;

- Постанова Уряду № 41/18.01.2024 щодо внесення змін та доповнень до постанови Уряду № 368/26.04.2023 щодо встановлення розміру, умов та механізму надання одноразової допомоги згідно з Надзвичайним розпорядженням Уряду № 15/2022 щодо надання допомоги та гум. допомоги румунській державі іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які прибули із зони збройного конфлікту в Україні.

Сума одноразової допомоги буде призначена по-різному, а саме:

- протягом перших 4 послідовних місяців одноразова допомога складатиметься із суми для покриття витрат на проживання та суми для покриття витрат на харчування. За проживання одноразова допомога становитиме 750 лей/місяць для однієї особи та 2000 лей/місяць для сім’ї. Сума для покриття витрат на харчування становитиме 600 лей/місяць на одну особу та 600 лей/місяць на кожного члена сім’ї.

- починаючи з 5-го місяця до кінця березня 2024 року одноразова допомога складатиметься із суми для покриття витрат на проживання в диференційованому розмірі, відповідно 750 лей/місяць для однієї особи та 2000 лей/місяць для сім’ї.

Умови надання одноразової допомоги змінюються таким чином:

A. Протягом перших максимум 4 місяців поспіль документи, необхідні для отримання одноразової допомоги для покриття витрат на харчування та проживання:

1. Необхідні документи на перший місяць:

- заява-додаток 1 для осіб, які подають заяву від свого імені, або

- заява-Додаток 1¹ для осіб, які подають заяву за довіреністю за нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії;

- посвідки на проживання дітей для всіх членів сім'ї (тимчасові захисти);

- виписка про банківський рахунок, відкритий в банківській компанії на території Румунії, на ім'я заявника.

Примітка: заяви подаються в перші 5 робочих днів місяця повнолітнім представником сім'ї або, в залежності від обставин, повнолітньою самотньою особою. Запити, подані після цього періоду, розглядаються наступного місяця.

          Одноразова допомога призначається в повному обсязі незалежно від кількості днів, що залишилися від дати подання заяви до кінця відповідного календарного місяця.

          У ситуації, коли особа або головний представник сім'ї не може з медичних причин, підтверджених документами, виданими або засвідченими медичним органом Румунії, з'явитися для подання заяв на отримання одноразової допомоги, вони можуть бути подані на від імені сім'ї або окремої особи та через довірену особу з нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії, де чітко вказано місяць, пов'язаний із щомісячним запитом - Додатки 1¹ та 1².

2. Необхідні документи на наступні 3 місяці:

 - заява-додаток 1 для осіб, які подають заяву від свого імені;

- заява-Додаток 1¹ для осіб, які подають заяву за довіреністю за нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії;

- посвідки на проживання дітей для всіх членів сім'ї (тимчасові захисти);

- виписка про банківський рахунок, відкритий в банківській компанії на території Румунії, на ім'я заявника.

- сукупно відповідати таким умовам:

a) заявник та члени його сім’ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії, для реєстрації в одному з окружних агентств з працевлаштування або муніципалітету Бухареста, для працевлаштування на території Румунії або для заробітку. доходи від незалежної діяльності або права інтелектуальної власності, визначені ст. 67 та 70 Закону № 227/2015 про Фіскальний кодекс з наступними змінами та доповненнями.

б) мають неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми доуніверситетської освіти, зараховані до груп/класів/навчальних формувань у підрозділах доуніверситетської освіти одним із таких способів:

- як дошкільнята, школяри чи студенти, або

- як слухачі, або

- відвідувати освітні заходи, які пропонують інші установи/організації, такі як хаби або освітні центри, організовані в навчальних підрозділах місцевими органами державної адміністрації або неурядовими організаціями в районах з великою кількістю бенефіціарів тимчасового захисту, центри ЮНІСЕФ Blue Dot, відкриті по всій території країни у партнерстві з МФТЕС, дитячими палацами та клубами, дитячими палацами та клубами, громадськими центрами неперервної освіти, дошкільними освітніми центрами, школами мистецтв чи будинками культури.

        Неповнолітні у віці від 15 до 18 років, які зареєстровані в одному з окружних агентств зайнятості або муніципалітету Бухареста, звільнені від виконання цієї умови, призначаються для роботи на території Румунії відповідно до положень ст. 13 п. (2) із Закону № 53/2003 Кодекс законів про працю, перевиданий, з наступними змінами та доповненнями, або отримувати дохід від незалежної діяльності чи прав інтелектуальної власності, як визначено ст. 67 та 70 Закону № 227/2015 про Фіскальний кодекс з подальшими змінами та доповненнями. Умова, передбачена підпунктом б), також вважається виконаною, якщо заяви про відвідування неповнолітніми довузівської освіти або освітніх заходів подані та зареєстровані під час шкільних канікул.

       Умова, передбачена пунктом 2, не поширюється на наступні категорії осіб, лише якщо вони нададуть документи, що підтверджують фактичний стан:

a) особи, які навчаються за сучасною акредитованою формою вищої освіти в Румунії;

b) особи з обмеженими можливостями, які пред'являють сертифікати про інвалідність, видані Комісією з оцінки дорослих з обмеженими можливостями в Румунії;

      c) особи, які тимчасово не можуть працювати або страждають від тимчасового захворювання, несумісного з роботою, а також жінки в 3-му триместрі вагітності, стани підтверджені медичними документами, виданими на території Румунії;

г) особи старше 65 років;

д) особа, яка виховує або доглядає за дитиною віком до 2 років, відповідно 3 років у разі наявності дитини-інваліда.

        Заяви подаються в перші 5 робочих днів місяця повнолітнім представником сім'ї або, в залежності від обставин, повнолітньою самотньою особою.

       Кінцевим терміном подання заяви є кінцевий термін права на отримання одноразової допомоги за місяць, за який вона подана. У ситуації, коли особа або головний представник сім'ї не може з медичних причин, підтверджених документами, виданими або засвідченими медичним органом Румунії, з'явитися для подання заяв на отримання одноразової допомоги, вони можуть бути подані від імені сім'ї або окремої особи та через довірену особу з нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії, де чітко вказано місяць, пов'язаний із щомісячним запитом - Додатки 1¹ та 1².

Б. Починаючи з 5-го місяця до кінця березня 2024 року необхідні наступні документи:

- заява-додаток 2 для осіб, які подають заяву від свого імені, або

- заява-Додаток 2¹ для осіб, які подають заяву за довіреністю за нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії;

- посвідки на проживання дітей для всіх членів сім'ї (тимчасові захисти);

- виписка про банківський рахунок, відкритий в банківській компанії на території Румунії, на ім'я заявника;

- сукупно відповідати таким умовам:

a) заявник та члени його сім'ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії для працевлаштування або отримання доходу від незалежної діяльності чи прав інтелектуальної власності, як визначено ст. 67 та 70 Закону №227/2015 про Фіскальний кодекс з подальшими змінами та доповненнями, залежно від обставин;

б) зарахування неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми доуніверситетської освіти, до груп/класів/навчальних формувань підрозділів доуніверситетської освіти одним із таких способів:

- як дошкільнята, школярі чи студенти, або

- як слухачі, або

- відвідувати освітні заходи, які пропонують інші установи/організації, такі як хаби чи освітні центри, організовані в освітніх підрозділах органами місцевого державного управління чи неурядовими організаціями, центри Blue Dot, дитячі палаци та клуби, дитячі палаци та клуби, громадські центри навчання впродовж життя , дошкільні навчальні заклади, школи мистецтв чи будинки культури.

Неповнолітні віком від 15 до 18 років, які працюють у Румунії відповідно до положень статті 13 абзацу (2) Закону № 53/2003 – Кодекс законів про працю, перевиданий з наступними змінами та доповненнями, або які отримують дохід від незалежної діяльності або прав інтелектуальної власності, як визначено статтями 67 і 70 Закону № 227/2015 про Фіскальний кодекс, з подальшими змінами та доповненнями. Умова, передбачена пунктом а), не поширюється на наступні категорії осіб, лише якщо вони нададуть документи, що підтверджують фактичну ситуацію:

a) особи, які навчаються за сучасною акредитованою формою вищої освіти в Румунії;

b) особи з обмеженими можливостями, які пред'являють сертифікати про інвалідність, видані Комісією з оцінки дорослих з обмеженими можливостями в Румунії;

c) особи, які тимчасово не можуть працювати або страждають від тимчасового захворювання, несумісного з роботою, а також жінки в 3-му триместрі вагітності, стани підтверджені медичними документами, виданими на території Румунії;

г) особи старше 65 років;

д) особа, яка виховує або доглядає за дитиною віком до 2 років, відповідно 3 років у разі наявності дитини-інваліда.

Заяви подаються в перші 5 робочих днів місяця повнолітнім представником сім'ї або, в залежності від обставин, повнолітньою самотньою особою.

Кінцевим терміном подання заяви є кінцевий термін права на отримання одноразової допомоги за місяць, за який вона подана. У ситуації, коли особа або головний представник сім'ї не може з медичних причин, підтверджених документами, виданими або засвідченими медичним органом Румунії, з'явитися для подання заяв на отримання одноразової допомоги, вони можуть бути подані на від імені сім'ї або особи та через довірену особу з нотаріальною довіреністю, виданою на території Румунії, в якій чітко вказано місяць, пов'язаний із щомісячним запитом - Додатки 2 та 2¹.

C. У ситуації, коли заявники вирішують розміститися протягом першого місяця в місцях, визначених комітетами округу/муніципалітету Бухареста з надзвичайних ситуацій, які встановлюють місця, де можуть бути надані як проживання, так і харчування, що належать установам або центральній громадськості органи влади або місцеві, державні чи приватні економічні оператори, асоціації чи фонди, заповніть Додаток № 6.

          Для отримання одноразової допомоги на наступні 3 місяці заявники повинні подавати заяви до 20 числа кожного місяця за наступний місяць, в якому вони будуть поселені.

           Цей термін не поширюється на заявників, які подають документи на перший місяць після 20 числа.

           Кандидати, які обирають проживання в місцях, визначених окружними/муніципальними комітетами Бухареста з надзвичайних ситуацій, повинні відповідати всім умовам, викладеним у пунктах A і B.

          Громадяни із зони збройного конфлікту в Україні можуть подавати заяви з документами в DGAS Constanța din str. Duiliu Zamfirescu, nr.4

Графік роботи: понеділок-четвер - 08:30-16:30

                           п’ятниця 08:30–14:00.

email: sprijinucraina@dgas-ct.ro

telefon: 0241.482.036

Додаткову інформацію можна отримати на веб-сайті DGAS Constanța: http://www.primaria-constanta.ro/spas/social/sprijin-comunitar-si-evenimente-sociale/  sprijin-cetateni-ucrainieni.

Порядок відображення рішень про призначення одноразової допомоги або про відмову в ній

Відповідно до положень ст. 7 Постанови Уряду 368/2023, для встановлення розміру, умов та механізму надання одноразової допомоги згідно з Надзвичайним розпорядженням Уряду  15/2022 щодо надання гуманітарної підтримки та допомоги Румунською державою іноземним громадянам або особам без громадянства в особливих ситуаціях, які походять із зони збройного конфлікту в Україні, наступі зміни та доповнення:

«(1) Рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової допомоги, передбаченої ст. 1 абзац (10) і (11) з Надзвичайного розпорядження уряду №. 15/2022, з наступними змінами та доповненнями, відповідно рішенням щодо розрахунку або відмови у розрахунку одноразових сум, передбачених ст. 3 абзац (2) з того самого надзвичайного розпорядження належать органам місцевого державного управління адміністративно-територіальних одиниць/підрозділів, до яких надійшли запити, передбачені ст. 3, 4 та 6, на основі документів, наданих заявниками, а також перевірок, проведених у додатку ІТ.

(2) Рішення, передбачене абз. (1) вноситься до ІТ-заявки до 15 числа місяця та доводиться до відома заявника шляхом розміщення в адміністративно-територіальних одиницях/ територіальних одиницях та/або на їх офіційній сторінці веб-сайту".

Відповідно до вищезазначеного, наприкінці місяця, протягом якого подано звернення про призначення одноразової допомоги, громадяни, які подали звернення, можуть перевірити спосіб їх вирішення у таблиці: 2. Додаток про надання одноразової допомоги 4. Додаток про відмову у наданні одноразової допомоги.

Беручи до уваги зобов’язання дотримуватися персональних даних, передбачене Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення, такі дані та скасування Директиви 95/46/CE №. 679/2016 громадяни України, які подали заяви про одноразову виплату, перевірятимуть спосіб розрахунку за реєстраційним номером, наданим на дату подання.

Щоб отримати копію положень про надання/відмову, а також отримати додаткову інформацію, громадяни України можуть звернутися до офісу DGAS:

за адресою - м. Констанца Strada str. Duiliu Zamfirescu nr. 4;

за телефоном - 0341/448530;

за адресою електронної пошти - sprijinucraina@dgas-ct.ro.

 

FileTypeSizeUploaded onDownload
1. Dispozitia privind acordarea sumelor forfetare(196)PDF1,09 MB02 feb., 2024 Download
2. Anexă dispoziție acordare sume forfetare (196)XLSX27,58 KB02 feb., 2024 Download
3. Dispozitia privind refuzul acordarii sumelor forfetare(278)PDF853,20 KB02 feb., 2024 Download
4. Anexă dispoziție refuz acordare sume forfetare (278)XLSX13,09 KB02 feb., 2024 Download
5. Dispozitia nr 480 privind acordarea sumelor forfetarePDF1,21 MB16 feb., 2024 Download
6. Anexă dispoziție acordareXLSX25,79 KB16 feb., 2024 Download
7. Dispozitia nr 481 privind refuzul acordarii sumelor forfetarePDF1001,57 KB16 feb., 2024 Download
8. Anexă dispoziție respingereXLSX13,33 KB16 feb., 2024 Download
9. Dispozitita 1047-13.03.2024 privind refuzul acordarii sumelor forfetarePDF889,11 KB14 mar., 2024 Download
10. Anexă dispoziție respingereXLSX13,42 KB14 mar., 2024 Download
11. Dispozitia 1046-13.03.2024 privind acordarea sumelor forfetarePDF1,33 MB14 mar., 2024 Download
12. Dispozitia 1034-11.03.2024 privind acordarea sumelor forfetarePDF1,24 MB14 mar., 2024 Download
13. Anexă dispoziție acordareXLSX28,86 KB14 mar., 2024 Download
14. D 1361-11.04.2024PDF1,33 MB15 apr., 2024 Download
15. Anexă dispoziție acordareXLSX30,97 KB15 apr., 2024 Download
16. D 1362-11.04.2024PDF1,36 MB15 apr., 2024 Download
17. D 1387-12.04.2024PDF1,01 MB15 apr., 2024 Download
18 .Anexă dispoziție respingereXLSX13,69 KB15 apr., 2024 Download
19. DISPOZITIA 1619PDF1,01 MB16 mai., 2024 Download
20. Anexă dispoziție respingereXLSX13,77 KB16 mai., 2024 Download
21. - DISPOZITIA 1620 PDF1,20 MB16 mai., 2024 Download
22. - DISPOZITIA 1621 PDF1,18 MB16 mai., 2024 Download
23. Anexă dispoziție acordareXLSX33,79 KB16 mai., 2024 Download
24. Dispozitia 1769-06.06.2024PDF2,66 MB14 iun., 2024 Download
25. Anexă dispoziție acordareXLSX33,60 KB14 iun., 2024 Download
26. Anexă dispoziție respingereXLSX12,69 KB14 iun., 2024 Download
27. 2024.06.12 - Dispozitia 1789PDF927,35 KB17 iun., 2024 Download
28. 2024.06.12 - Dispozitia 1790PDF1,18 MB17 iun., 2024 Download
29. 2024.07.08 - Dispozitia 2043PDF1,12 MB09 iul., 2024 Download
30. 2024.07.08 - Dispozitia 2044PDF890,11 KB09 iul., 2024 Download
31. 2024.07.08 -Dispozitia 2042PDF1011,58 KB09 iul., 2024 Download
32. Anexă 2 dispoziție acordareXLSX14,93 KB09 iul., 2024 Download
33. Anexă 2 dispoziție respingere XLSX11,87 KB09 iul., 2024 Download
FileTypeSizeUploaded onDownload
Anexa 1DOCX85,88 KB28 apr., 2023 Download
Anexa 1.1docxDOCX104,69 KB05 feb., 2024 Download
Anexa 2DOCX86,08 KB28 apr., 2023 Download
Anexa 2.1docxDOCX95,39 KB02 feb., 2024 Download
Anexa 6DOCX57,92 KB28 apr., 2023 Download