De interes public

Consultarea pieței 2020

3. Consultarea pieței privind inițierea unei proceduri de achiziție de produse pentru „Iluminat festiv” în Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1
     
obiectul consultării  

Obiectul consultarii îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalații de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă.


   
descriere consultare  

Lucrările pentru realizarea iluminatului festiv constând în închiriere inclusiv montare-demontare, prezentate mai jos, se vor realiza conform cantitătilor de lucrări (anexa 1), astfel:
- Se va monta cablu și se va racorda la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se vor monta produsele constând în instalații de iluminat festiv;
- Se vor racorda produsele la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se va poza cablu din oțel pentru montare produse constând în instalații de iluminat festiv la traversări;
- Racordurile se vor realiza cu cleme de legătură.

Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor standardelor și normativelor din domeniul energiei electrice a prescripțiilor ANRE și a diverselor documente cu caracter legislativ în vigoare.

     
aspecte supuse consultării  

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului   20.01.2020
dată limită transmitere propuneri
10.02.2020
data limită consultare   15.02.2020

   
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi însoțite de simulări transmise atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: elena.banica@primaria-constanta.ro

     

2. Consultarea pieței cu privire la estimarea valorii pentru execuția de Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea in vederea demolării 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare anexe
     
obiectul consultării  

Determinare valoare estimată pentru obiectivul mai sus menționat:

- Documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru desființare construcții nr. 3867/18.10.2019
- Documentație Tehnică aferentă Autorizației de Desființare (DTAD),
- Proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de demolare
- execuția lucrărilor de demolare


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să execute obiectivul „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obictivului de investiții „Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan" inclusiv proiectarea în vederea demolării cu respectarea prevederilor HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului generai pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare.

     
aspecte supuse consultării  

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pentru următoarele:

- Documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru desființare construcții nr. 3867/18.10.2019
Documentație Tehnică aferentă Autorizației de Desființare (DTAD),
Proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de demolare
execuția lucrărilor de demolare

Oferta va cuprinde atat valoarea totală, cat și distinct costul aferent proiectării, precum și costul execuției lucrărilor de demolare, defalcat pe fiecare obiect Cl - C15 care se va demola, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, (care va fi evidențiată distinct) precum și durata de realizare a acestora.

Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestui serviciu.

data afișării anunțului   16.01.2020
dată limită transmitere propuneri
23.01.2020
data limită consultare   27.01.2020

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail.

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

     

1. Consultarea pieței cu privire la achiziția serviciului: "Serviciu de consultanță în vederea realizării unui studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un serviciu de consultanță în vederea realizării unui studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, ce va sta la baza elaborarii Regulamentului local de publicitate.


   
descriere consultare   Obiectivul general al contractului de servicii de consultanță îl reprezintă realizarea unui studiu referitor la potențialul activității de publicitate stradală în municipiul Constanța în vederea corectei si eficienței puneri în aplicare a prevederilor Legii nr. 185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare; stabilirea posibilelor viitoare amplasamente și inserția volumetrica a mijloacelor publicitare; stabilirea și fundamentarea tipului de contract pentru atribuirea amplasamentelor; condițiile tehnico-economice de selecție a ofertanților. Studiul va trebui să stabilească cea mai eficientă soluției din punct de vedere al municipalității în raport cu realitățile economice ale industriei de publicitate.
     
aspecte supuse consultării  

În vederea determinării valorii estimate, se solicită opinia operatorilor economici referitor la tariful studiului cu privire la modul de aplicare a prevederilor Legii nr.185/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, exprimat în lei, la care se adaugă TVA. 

data afișării anunțului   07.01.2020
dată limită transmitere propuneri
17.01.2020
data limită consultare   31.01.2020

   
modalitate desfășurare   Propunerile se vor trimite în sistem electronic la adresa de email: contracte@primaria-constanta.ro, sau prin poștă la sediul din municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.51, Birou 204, tel. 0241488151 sau la fax.0241488195.