De interes public

Consultarea pieței 2023

2. Estimarea valorii de achiziție a serviciilor și echipamentelor necesare implementării unui ”Sistem informatic integrat pentru dezvoltare umană:

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare documente
     
obiectul consultării   Achiziția serviciilor și echipamentelor necesare implementării unui ”Sistem informatic integrat pentru dezvoltare umană”


   
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța are ca obiective implementarea unui Sistem de Informații Geografice (GIS) care să deservească municipiul, implicit și în scopul de a constitui o bază de date urbane comprehensivă și actualizată, care să cuprindă informații geospațiale esențiale, pe mai multe straturi tematice.

Serviciile – detaliate în Anexa 1 - includ colectarea și centralizarea datelor geospațiale, asigurarea conformității cu Directiva INSPIRE, asigurarea unui suport pentru planificarea urbană și dezvoltare durabilă, precum și a instrumentelor necesare pentru facilitarea comunicării și participării publicului la dezbaterea, aprobarea și punerea în aplicare a proiectelor de urbanism.

De asemenea, se urmărește automatizarea proceselor de lucru în cadrul departamentului de urbanism cum ar fi eficientizarea operațiunilor, reducerea erorilor umane și îmbunătățirea serviciilor oferite, exemplificate în Anexa 2.

Totodată, în cadrul acestui contract se vizeaza implementarea a doua proiecte pilot din categoria Oraș Inteligent -Smart City- pentru a crea premisele generării de proiecte finanțate din fonduri europene, proiecte pilot prezentate în Anexele 3 și 4.

     
aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor și echipamentelor software/hardware necesare implementării descrise mai sus, se va elabora luându-se în considerare, în mod orientativ/facultativ, structura descrisă în Anexele 1 - 4

data afișării anunțului   27.10.2023
dată limită transmitere propuneri
10.11.2023
data limită consultare   13.11.2023

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană/organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat mai sus pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro.

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro, completând tabelele din Anexele 1 - 4.
     

1. Estimarea valorii de achiziție serviciilor de evaluare bunuri imobile proprietate privată/publică a municipiului Constanța – Lot 1 și Lot 2:

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
Raport privind procesul de consultare a pietei - evaluare vanzare
     
obiectul consultării   Estimarea valorii de achiziție a serviciilor de evaluare bunuri imobile proprietate privată/publică a municipiului Constanța – Lot 1 și Lot 2


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța solicită oferte de preț în vederea determinării valorii de achiziție pentru:

-un serviciu de evaluare bunuri imobile proprietate privată a municipiului Constanța prin care să se stabilească prețul de vânzare bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), proprietate privată a municipiului Constanța, în conformitate cu metodologia de vânzare aprobată prin HCL nr.293/2021 sau cu legislația aplicabilă locuințelor și spațiilor cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, respectiv a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului ; eventuale diferențe de preț rezultate ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenurilor ce au aparținut municipiului Constanța și au făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate de municipiul Constanța cu diverse persoane fizice sau juridice - Lot 1;

-un serviciu de evaluare bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Constanța prin care să se stabilească: nivelul minim al redevenței, cota parte aferentă sau nivelul minim al chiriei în vederea concesionării, asocierii, închirierii/constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru bunurile imobile aparținând domeniului privat/public al municipiului Constanța; sulta aferentă ieșirii din indiviziune sau schimburi ce vizează bunuri imobile, contravaloarea lipsei de folosință a terenului, obiecțiuni la rapoarte de expertiză care vizează aspectele mai sus menționate, alte situații incidentale – Lot 2.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciilor de evaluare cu tarifele practicate pentru 2 tipuri de rapoarte pentru fiecare lot:

Tarif per raport de evaluare: stabilire preț vânzare/diferențe de preț (Lot 1)

Tarif per raport de evaluare: stabilire redevență, chirie, cotă-parte, sultă, etc (Lot 2)

Teren liber

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber+construcție

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber

(Euro/lei, fără TVA)

Teren liber+construcție

(Euro/lei, fără TVA)

data afișării anunțului   13.02.2023
dată limită transmitere propuneri
20.02.2023
data limită consultare   23.02.2023

   
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată, membru titular acreditat  ANEVAR (pentru ofertanții persoane fizice), respectiv membru corporativ autorizat ANEVAR (pentru ofertanții persoane juridice), are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa depunere oferte: Email: contracte@primaria-constanta.ro; la sediul din Constanța, bd. Tomis nr.51, Birou 204