Curriculum vitae

 

 Chitac Vergil

Curriculum vitae Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Chiţac, Vergil

Adresă(e)

Bd. Tomis nr. 51, Constanța

Telefon(oane)

0241-488100

0241-488119

 

Fax(uri)

0241-488195

E-mail(uri)

primarie@primaria-constanta.ro

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

10.09.1962

 

 

Sex

Masculin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

 

 

Experienţa profesională

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Din 20 ianuarie 2017 până în noiembrie 2020

Senator in Senatul României

Membru în Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Comisia pentru Transporturi și Energie, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, combaterea Abuzurilor și Petiții

Șeful delegației României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat


Activităţi şi responsabilităţi principale

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului


Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Din septembrie 1986 până în 01.02.2016

Asistent universitar ing. (1986-1990), şef lucrări universitar ing. (1990-2000), conferențiar universitar dr. ing. (2000-2009), profesor universitar dr. ing. (din 2009)

Activități didactice: titularul disciplinelor “Hidromecanică și teoria valurilor”, ”Teoria și construcția navei”, “Managementul asietei, stabilității și încărcării structurale a navei”

Activități de cercetare științifică: director sau membru în colectivele de cercetare ale unor contracte tematice cu finanțare publică, externă sau privată

Decanul Facultății de Marină Civilă (2000-2001 și 2003-2004)

Prorector pentru învățământ (2004-2010) și cercetare științifică (2004-2008)

Rector (2010-2016)

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Str. Fulgerului, nr. 1, 900218, Constanţa, România, tel. (40-24) 164 30 96, fax (40-24) 164 30 96, www.anmb.ro

 

Învățământ superior și cercetare științifică

Educaţie şi formare

 

Perioada

ianuarie 2012 – iulie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Absolvent al cursului postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale “Probleme actuale ale securității naționale”

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Geopolitică și geostrategie, Securitate națională și euroatlantică, Arhitectura europeană de securitate, Instituții, Gestionarea crizelor politico-militare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Colegiul Național de Apărare

Perioada

1992-1999

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de doctor în științe, specialitatea: Hidromecanică navală şi structuri navale

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Complemente de matematici superioare, Teoria navei, Complemente de hidrodinamică navală, Complemente de dinamica navei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Nave

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada

1981-1986

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de inginer, Facultatea de Mecanică, Secția Nave

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Teoria navei, Calculul şi construcţia navei, Dinamica şi proiectarea navei, Mașini navale și instalații de propulsie, Instalații navale de bord, Mecanica fluidelor, Matematici speciale, Analiză matematică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5B

 

 

Limba maternă

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

B2

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

Limba franceză

 

A1

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilităţi de comunicare și de ascultare; spirit de echipă; disponibilitate pentru implicare

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Abilități de leadership, capacități de analiză și sinteză, spirit organizatoric

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am fost responsabil în universitate cu implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001/2000, respectiv ISO 9001/2008). Absolvent al cursurilor: „Sisteme de Management al Calităţii conform standardelor EN 45012:1998, ISO 9001:2000 şi ISO 14001:1996” şi „Formare auditori interni ai Sistemului de Management al Calităţii”

Evaluator ARACIS și IMO – STCW
Absolvent al cursului “A course for examiners issuing STCW certificates of competency” organized within Twining Project RO99/IB/TR-01 Swedish-Spanish consortium on maritime safety

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizator experimentat al aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces)

Alte competenţe şi aptitudini

Hobby-uri: sport, creșterea animalelor de companie

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare

Activitatea politică

Februarie 2016 – Martie 2017: Președinte al Organizației Municipale a PNL

Decembrie 2016 - Noiembrie 2020: Senator în Senatul României, ales în circumscripția electorală nr. 14, Constanța

Februarie 2017 – Noiembrie 2020: Șeful delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară NATO

Activitatea științifică

5 cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS, din care 3 ca unic sau prim autor

26 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din țară recunoscute de către CNCSIS, din care 15 ca unic sau prim autor

25 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN), din care 10 ca unic sau prim autor

6 brevete de inovație

23 proiecte de cercetare–dezvoltare–inovare, din care 6 ca director/responsabil de proiect

Membru al asociațiilor profesionale

Membru AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România)

Membru LNR (Liga Navală Română)

Medalii și titluri conferite

Ordinul Virtutea Maritimă în grad de “Cavaler” – 2004

Emblema de Onoare a Forțelor Navale – 2008

Emblema de Onoare a Armatei României – 2010

Emblema de Onoare a Statului Major General – 2012

Emblema de Onoare a Forțelor Terestre – 2013

Profesor Emerit al Academiei Navale „Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria – 2015

Doctor Honoris Causa al Universității „Angel Kanchev” din Ruse – Bulgaria – 2016

Profesor Emerit al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” – Constanța - 2017

La data de 01.12.2012 a fost avansat la gradul de “contraamiral de flotilă”.