De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2020

7. Anunț publicitate Achiziție de tipizate

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare confirmare de primire
click pentru descărcare ordin de deplasare/delegație
   
denumirea
achiziției

Achiziție de tipizate

Cod CPV
-79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe”

valoare
estimată

3.466,68 lei fără TVA

   
descrierea achiziției  

1. Tipizate pe o față, o culoare (Confirmare de primire)
- tip hârtie: Hârtie Offset 120 - 140 gr/mp
- cantitate/buc. (dimensiune 182 mm x 95 mm): 150.000

2. Tipizate o culoare, A5 față/verso (Ordin de deplasare, delegațíe, cod 14-5-4)
- tip hârtie A5: Carnet - Hârtie Offset 60 gr/mp, față/verso cu copertă față-spate, legate prin capsare (cu 100 file/carnet)
- cantitate/buc.: 30 carnete 

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a modelului tipizat atașat pentru Confirmare de primire si pentru Ordin de deplasare. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Durata comenziiProdusele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2020
observații Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
6. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect prestarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”
Cod CPV- 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată
62.000 lei fără T.V.A
   
descrierea
achiziției

Se va achiziționa serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5561/13.01.2020

condiții contract

Durata contractului : 31 luni. Durata contractului de servicii este estimatǎ în baza calendarului activitǎţilor aferent cererii de finanţare și a contractului de finantare nr.5029/20.12.2019. Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului. 

criterii de
adjudecare
„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 29.01.2020
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizițiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice. Cu menţiunea: Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”.

   
 
5. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

Cod CPV : 22462000-6 – Materiale publicitare (Pop-up Spider Textil Curb); 35821000-5 – Steaguri

valoare
estimată

4.697,11  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt si specificatiilor tehnice precizate. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 

Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
Î
n atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb”.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

28.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
4. Anunț achiziție Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța


data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța”

Cod CPV: 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video, 32323300-6 Echipament video, 38650000-6 Echipament fotografic

valoare
estimată

2.389,29 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Se vor achiziționa accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate

Durata contractului/comenzii: 2 luni de la emiterea notei de comandă, cu posibilitate de prelungire

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

23.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

 

   
 
3. Achiziția serviciului de dirigenţie de Șantier În cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare memoriu tehnic general
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic- instalații electrice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații electrice - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese scrise

   
denumirea
achiziției

Serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

Cod CPV: - 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor;

valoare
estimată

70.000,00  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Serviciul de dirigenție de șantier este necesar pentru lucrarile prevăzute în proiectul tehnic, anexat la caiet de sarcini nr. 5675/13.01.2020.


Condiții achiziție
: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020 și a proiectului tehnic.

Oferta financiară va fi elaborata conform  cap. 8.2. Propunerea financiară din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

29.01.2020, ora 23:59

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”Cod SMIS 110301.

   
 
2. procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect: servicii de organizare eveniment ” Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020”

data
publicării
17.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fisă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere de contract
răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020

Cod CPV - 79950000-8 : Servicii de organizare de expoziții, târguri și congrese

valoare
estimată

332.098,97 lei fără TVA.

   
descrierea
achiziției
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea standului expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, Complexul Expozițional Romexpo-București, pavilion B2, standul 334-340.

modalitate desfășurare Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
condiții
participare
Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

28.01.2020, ora 11:00.

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro sau primarie@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile (calendaristice) de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
1. Achiziția Și montarea de containere (3 buc)

data
publicării
15.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția și montarea de containere

Cod CPV: 34221000 – 2 containere mobile cu utilizare specială

valoare
estimată

65.100 lei fără Tva

   
descrierea
achiziției
 Se vor achiziționa și monta 3 containere pentru completarea spațiului administrativ al Adăpostului pentru câinii fără stăpân.

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.


condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț  și a specificațiilor tehnice atașate.

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 22.01.2020
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.