De interes public

Consultarea pieței 2021

28. Determinarea valorii estimate a Achiziției serviciului Actualizare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, DALI) aferent obiectivului de investiţii Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488197

documente click pentru descărcare anunț
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a Achiziției serviciului de ”Actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții” Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța” ( expertiză tehnică, DALI)

Cod CPV:
71319000-7 Servicii de expertiză;
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice;
71356200-0 –Servicii de asistență tehnică.

descrierea consultării

În vederea implementării proictului ”Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”, UAT Municipiul Constanța solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției susmenționate, având în vedere următoarele :

A  Ansamblul muzeului ce urmează a fi reabilitat are suprafața construită desfășurată de 1.931 mp și prezintă următoarele caracteristici, conform cadastrului:
Clădire muzeu: 
- Regim de înălțime D+P+1E;
- Suprafața construită = 431 mp;
- Suprafața desfășurată = 1449 mp.

Clădire anexă:
-
 Regim de înălțime D+P+1E;
- Suprafața construită = 167 mp;
- Suprafața desfășurată =  482 mp.

Ca observație generală trebuie specificat că atât clădirea muzeului este monument istoric de valoare națională și universală (CT-II-m-A 02855) nr.crt 559,  cât și ansamblul muzeal se situează în Situl Urban "Zona Peninsulară Constanța"(CT-II-a-B-02832) nr.crt 486 și Situl arheologic ,,Orașul antic Tomis"( CT-I-s-A-02553) nr.crt.1, înscrise în Lista monumentelor istorice, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015.

- Actualizare expertiză tehnică;
- Actualizare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor;

Oferta va fi prezentata la valoarea totala în lei fără TVA, cu TVA-ul evidentiat distinct, cuprinzand prețurile pe fiecare etapă în parte și va fi trimisă la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro.

aspecte supuse consultării  Conform prezentului anunț.
data afișării anunțului 02.12.2021
dată limită transmitere propuneri 
07.12.2021
data limită consultare 09.12.2021
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a Achiziției serviciului Actualizare documentație tehnico-economică (expertiză tehnică, DALI) aferent obiectivului de investiţii Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”, la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

27. Determinarea valorii estimate a serviciului de ”Îmbunatăţirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură”
informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare documentație
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a serviciului de Îmbunatăţirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură.

Cod CPV: 79311100-8  – Servicii de elaborare studii

descrierea consultării

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de actualizare Studiu de Fezabilitate aferent obiectiuvului Îmbunatăţirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură”, aprobat initial prin HCL nr. 363/30.09.2019, conform anexa.

Obiectivul vizează:
Amenajare peisagistică,
Desființarea platformelor betonate din parcul existent și salubrizare,
Alei pietonale,
Zone pentru sport urban, locuri de joacă pentru copii,
Mobilier urban,
Sistem de iluminat public,
Sistem de irigații,
Sistem supraveghere video și Wi-Fi,
Racordare la utilități publice.

Oferta va cuprinde:

Propunerea financiară va cuprinde costul total al serviciului, exprimat în lei, cu  taxa pe valoarea adăugată evidențiată distinct.

aspecte supuse consultării  Conform prezentului anunț.
data afișării anunțului 23.11.2021
dată limită transmitere propuneri 
02.12.2021, ora 12.00
data limită consultare 06.12.2021
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de actualizare Studiu de Fezabilitate aferent obiectiuvului Îmbunatăţirea mediului urban în zona Coiciu – Casa de Cultură”, la adresa de e-mail investitii@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

26. Determinarea valorii estimate a achiziției ”Aplicație pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  - PWPMC”
informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Aplicație pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  - PWPMC”, conform caietului de sarcini nr. 229459 din 17.11.2021
Cod CPV:
72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

descrierea consultării

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze ”Aplicație pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  - PWPMC”,conform caietului de sarcini anexat in sectiunea documente. Oferta de pret pentru determinarea valorii estimate va fi completată în conformitate cu precizările de la cap. 9 din caietul de sarcini. Pentru această etapă nu este necesar să se transmit și propunerea tehnică, în conformitate cu cerințele  de la capitolul 6 din caietul de sarcini, ci doar propunerea de preț pentru determinarea valorii estimate, în conformitate cu cerințele de la cap. 9.

aspecte supuse consultării  Se solicită oferte de preț pentru achiziția ”Aplicație pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  - PWPMC”,  conform caietului de sarcini nr. 229459 din 17.11.2021 în vederea determinării valorii estimate. 
data afișării anunțului 17.11.2021
dată limită transmitere propuneri  22.11.2021
data limită consultare 25.11.2021
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

25. Determinarea valorii estimate de achiziție a serviciului de elaborare ghid de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
   
obiectul consultării

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare ghid de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanța.

Ghidul urmărește să ofere administrației publice locale un instrument prin care să conștientizeze cetățenii asupra importanței valorilor de patrimoniu imobiliar și să îi orienteze pe cei implicați în operațiunile de conservare și reabilitare a clădirilor de patrimoniu și a zonelor de protecție a acestora.

Ghidul se va elabora în format digital (text și imagini).

Ghidul se va elabora după modelul unor documente similare din țară, dintre care enumerăm:  

https://www.primariatm.ro/file_uploads/GTZ_2013/Anexa_17_1.pdf

descrierea consultării

Conform anunțului atașat în secțiunea documente. 

data afișării anunțului 16.11.2021
dată limită transmitere propuneri  13.12.2021
data limită consultare 17.12.2021
informații suplimentare

Orice persoană/ organizație interesată, cu respectarea condițiilor de mai sus, are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat anterior. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă. Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro .

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

24. Determinarea valorii estimate a Achiziției de mobilier și mochetă pentru dotarea sălii de spectacole a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757


informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488197

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații
click pentru descărcare schemă sală de spectacole
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a Achiziției de mobilier și mochetă pentru dotarea sălii de spectacole a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757

39113000-7 Diverse scaune
39111200-5 Scaune de teatru
39120000-9 Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci
39531000-3 Covoare

descrierea consultării În vederea implementării proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757, finanțat prin Programul Bazinul Marii Negre, UAT Municipiul Constanța solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției susmenționate, defalcată pe următoare componente:

- Scaune de spectacol

Cantitate: 320 bucati

Dimensiuni (a se vedea în imaginea atașată):
a) inaltime scaun: 850 – 900 mm
b) adancime scaun (cu sezutul lasat): 600 – 650 mm
c) adancime sezut: 400 – 450 mm
d) inaltime pana la sezut: 440 – 500 mm
e) latime scaun: 530 – 560 mm

Caracteristici tehnice:
- picior comun;
- cotiera comuna;
- sezutul scaunelor – rabatabil automat;
- picioarele scaunelor fixate in podea;
- sezut si spatar tapitate / tapiterie pentru trafic intens;
- culoare tapiterie: bordeaux.

Prestatorul va asigura livrarea si montarea scaunelor, precum si garantia acestora pe o perioada de 24 luni de la livrare. 

Scaune vizitatori

Cantitate: 38 bucati
Dimensiuni (a se vedea în imaginea atașată): 
a) inaltime scaun: cel putin 800 mm
b) inaltime pana la sezut: cel putin 440 mm
c) latime sezut: cel putin 380 mm
d) adancime sezut: cel putin 380 mm

Caracteristici tehnice: 
- pliabil;
- constructie pe structura metalica;
- sezut cu strat de burete de minim 3 cm;
- fara brate laterale;
- protectie picioare (din plastic sau cauciuc), pentru prevenirea alunecarii;
- tapiterie din piele ecologica;
- culoare tapiterie: maro caramel;
- greutate maxima admisa: 100 kg.

Prestatorul va asigura livrarea scaunelor, precum si garantia acestora pe operioada de 12 luni de la livrare.

- Mochetă

Cantitate: 292,5 m²
Caracteristici tehnice:
- grosime: 6,5 mm;
- trafic intens;
- material antibacterian;
- aderenta la alunecare;
- tratata ignifug;
- confectionata din 100% poliamida, usor de intretinut;
- culoare: bordeaux inchis.

Accesorii incluse: praguri metalice pentru trepte, in scopul fixarii mochetei.

Prestatorul va asigura livrarea si montarea mochetei, precum si garantia acesteia pe o perioada de 24 luni de la livrare.
Masă consiliu

Cantitate: 1 bucata
Dimensiuni:
- lungime: 3400 mm;
- latime: 1200 mm;
- inaltime: 800 mm.

Caracteristici tehnice:
- realizata din PAL melaminat de cel putin 18 mm grosime;
- talpi antiderapante care protejeaza pardoseala;
- alcatuita din doua module, care se cupleaza intre ele cu usurinta;
- culoare: nuc natur.

Prestatorul va asigura livrarea si montarea produsului, precum si garantia acestuia pe o perioada de 24 luni de la livrare.

Anexat se regăsește schema sălii de spectacol cu dispunerea scaunelor vechi, care în prezent nu mai există.

În vederea prezentării unei oferte cât mai exacte puteți vizita sala,  realizând o solicitare pe e-mail la adresa paula.bacanu@primaria-constanta.ro 

Oferta va fi prezentata la valoarea totala în lei fără TVA, cu TVA-ul evidentiat distinct, cuprinzand prețurile pe fiecare obiect în parte și va fi trimisă la adresa de e-mail: paula.bacanu@primaria-constanta.ro

data afișării anunțului 12.11.2021
dată limită transmitere propuneri  19.11.2021
data limită consultare 24.11.2021
informații suplimentare Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a Achiziției de mobilier și mochetă pentru dotarea sălii de spectacole a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757", la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

23. Determinarea valorii estimate a achiziției „Elaborare documentație tehnico-economică (DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistență tehnică), execuție lucrări,  furnizare și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice" 

informații generale privind autoritatea contractantă

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488197

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare piese scrise
click pentru descărcare CU / planuri stații de reîncarcare
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „Elaborare documentație tehnico-economică (DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistență tehnică), execuție lucrări,  furnizare și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice" 

Cod CPV: 45310000 – Lucrări de instalații electrice
Cod CPV: 71323100 – Proiectare instalații electrice
Cod CPV: 31158100-9  – Încărcătoare de baterii

descrierea consultării În vederea implementării proiectului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu prin intermediul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,  prin promovarea infrasțtructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul nr. 760/2018, UAT Municipiul Constanța solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției susmenționate, defalcată pe următoare conmponente:

1. documentație tehnico-economică (DTAC, PT, DE, POE, verificare, asistență tehnică),
2. execuție lucrări:
-
 de pregătire fundații pentru amplasarea stațiilor;
de execuție coloană de alimentare între punctul de alimentare (BMPT) și  stațiile electrice;
-
 de amenajare a locurilor de parcare (trasare/inscripționare);
3. furnizare și montaj 18 stații de reîncărcare vehicule electrice.

Menționăm faptul că, atât obținerea acordurilor tehnice de racordare, cât și achitarea tarifelor aferente contractelor de racordare cad în sarcina UAT Municipiului Constanța.

Totodată, precizăm că pentru acest proiect au fost obținute avizele de amplasament, solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 4715/13.12.2018.

Stațiile de reîncărcare  vehicule electrice, se vor amplasa pe domeniul public al municipiului Constanța, în parcări publice amenajate în următoarele locații:

 1. Cartier Poarta 6 (str. Brizei, lângă Piața Roșie);
 2. Cartier km 4-5 (str. Progresului, lângă Școala 33);
 3. Șos. Industrială nr. 7 (fostul Liceu Vasile Pârvan);
 4. B-dul 1 Decembrie 1918 (zona BCR Gară);
 5. Aleea Daliei (zona Casa de Cultură Constanța);
 6. Portul Tomis (loc de joaca);
 7. Poarta 1 (parcare publică);
 8. Parcare str. Traian (lângă Tribunalul Constanța);
 9. Str. Răscoalei 1907(la intersecție cu Bd. Ferdinand);
 10. Sala Sporturilor;
 11. Parcare Spitalul Județean Constanța (str. Nicolae Iorga);
 12. Supermarket Mega Image (Tomis III);
 13. Aleea Stadionului (la intersecție cu Str. Badea Cârțan, vi-a-vis de SPIT);
 14. Faleza Nord  (Str. Pescarilor);
 15. Pavilion Expozițional (Bd. Mamaia);
 16. Parcare Aqua Magic;
 17. Parcare Albatros;
 18. Aleea Megara (zona Mamaia Nord).

Caracteristicile tehnice ale stațiilor de reîncărcare vor respecta cerințele Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,  prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, aprobat prin Ordinul nr. 760/2018.

Astfel, fiecare stație va fi formată din două puncte de reîncărcare, alimentate din același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multisatndard în curent continuu la o putere de 50kW si 1 punct de reîncărcare care va permite încărcarea în curent alternativ la o putere de 22kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).

Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ şi cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

Documente: studiu de fezabilitate

Oferta va cuprinde:

Propunerea financiară va cuprinde costul total al achiziție exprimat în lei, cu  taxa pe valoarea adăugată evidențiată distinct, precum și prețul defalcat pentru fiecare componentă a achiziției, conform tabelului:


Denumire

Durata realizare (zile)

Valoare fără TVA

Documenta tehnică pentru Autorizația de construire (DTAC)

 

 

Proiect Tehnic (PT) + Detalii de Execuție (DE)+Proiect privind organizarea execuției(POE)

 

 

Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități

 

 

Execuție lucrări

 

 

Asistență tehnică pe toată durata execuției lucrărilor

 

 

Furnizare stații (echipament)

 

 

Montaj stații reîncărcare

 

 

Total

 

 


data afișării anunțului 11.11.2021
dată limită transmitere propuneri  17.11.2021
data limită consultare 19.11.2021
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției „Elaborare documentație tehnico-economică (DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistență tehnică), execuție lucrări,  furnizare și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice", la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

22. Determinarea valorii estimate a serviciului de „Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa"

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a  serviciului de „Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa"

Cod CPV: 79311100-8  – Servicii de elaborare studii

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze serviciul de „Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa".

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa va fi realizat în conformitate cu prevederile Convenției primarilor privind Clima și Energia şi va aborda atât atenuarea, cât și adaptarea la schimbările climatice înainte de 2030.

Acesta va cuprinde cel puțin următoarele informații:
Actualizarea inventarului emisiilor GES la nivel 2020 cu verificarea țintei PAED de 20% reducere față de anul de referință 2014;
Evaluare a situației actuale - Inventar de Bază al Emisiilor;
Evaluare a Riscurilor și a Vulnerabilității;
Scopuri și obiective clar definite;
Identificarea celor mai bune soluții şi oportunități pentru atingerea țintei de reducere a emisiilor de CO2 stabilită de autoritatea locală(reducerea GES cu 40% până în anul 2030 având ca an de referință anul 2014);
Măsurile şi acțiunile concrete de reducere a emisiilor de CO2;
Calendarul de realizare al măsurilor, responsabilități şi bugetele necesare pentru aceste măsuri;
Recomandarea surselor de finanțare necesare pentru ca măsurile şi acțiunile propuse să fie realizate;
Impact estimat.

 
aspecte supuse consultării

Se solicită ofertă de preț pentru un serviciu de „Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa".

data afișării anunțului

04.11.2021

dată limită transmitere propuneri  11.11.2021
data limită consultare 15.11.2021
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de „Elaborare Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) al municipiului Constanţa", la adresa de mail ionut.pala@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

21. consultarea pietei privind determinarea valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini si anexe
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini nr.214454/28.10.2021

Cod CPV: 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice, 48612000-1 Sistem de gestiune a bazelor de date, 72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat, 48820000-2 Servere

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini anexat in sectiunea documente. Oferta de pret pentru determinarea valorii estimate va fi completată în conformitate cu precizările de la cap. 12.5 din caietul de sarcini. 
aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț pentru achiziția ”Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502”, conform caietului de sarcini nr. 214454/28.10.2021 în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului

28.10.2021

dată limită transmitere propuneri  04.11.2021
data limită consultare 11.11.2021
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

20. consultarea pieței în vederea determinarii valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini și anexe
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini nr. 206897/19.10.2021.

Cod CPV: 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice, 48612000-1 Sistem de gestiune a bazelor de date, 72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat, 48820000-2 Servere

descriere consultare Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502, conform caietului de sarcini anexat in sectiunea documente. Oferta de pret pentru determinarea valorii estimate va fi completată în conformitate cu precizările de la cap. 12.5 din caietul de sarcini.
aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț pentru achiziția ”Implementarea de module informatice privind serviciile gestionate partajat de către autoritățile publice locale aferentă proiectului “Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul  Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, cod SIPOCA 849/ cod SMIS 135502”, conform caietului de sarcini nr. 206897/19.10.2021 în vederea determinării valorii estimate.  

data afișării anunțului

20.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  27.10.2021
data limită consultare 03.11.2021
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

19. consultarea pieței în vederea determinarii valorii estimate pentru achiziția servicii pentru organizare evenimente culturale  „SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare document
click pentru vizualizare anexe

obiectul consultării

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția servicii de organizare evenimente cu respectarea Caietului de sarcini nr. 202082/12.10.2021 în vederea determinării valorii estimate .
COD CPV -  79950000-8 Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese.

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze servicii de organizare evenimente culturale  „SUMMITUL TINERILOR, EDIȚIA 2021”

aspecte supuse consultării

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente culturale, conform Caietului de sarcini nr.202082/12.10.2021 în vederea determinării valorii estimate. 

data afișării anunțului

14.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  15.10.2021
data limită consultare 16.10.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail:evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

18. Determinarea valorii estimate a achiziției  „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice"  în cadrul proiectului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a  achiziției  „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice"  în cadrul proiectului Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa

Cod CPV: 31158100-9  – Încărcătoare de baterii

descriere consultare Conform anunțului atașat în secțiunea documente
data afișării anunțului

01.10.2021 

dată limită transmitere propuneri  07.10.2021
data limită consultare 11.10.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției „Furnizare  și montaj stații de reîncărcare vehicule electrice", la adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

17. Anunț de consultare privind determinarea valorii estimate pentru achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț

obiectul consultării

Îl constituie achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară.

descriere consultare

Determinarea valorii estimate pentru achiziția tonetelor tip pentru desfășurarea activității de comercializare obiecte de artizanat, sculptură, pictură sau alte obiecte de artă populară. În acest sens municipiul Constanța intenționează să achiziționeze aceste tonete în vederea desfășurării unor activități economice cu caracter temporar în stațiunea 
Mamaia, având următoarele caracteristici:

- materialul utilizat la confecționarea acestora: lemn;
- dimensiunea: L/l= 2/2 m, h=2,85 m;
- deschidere rabatabilă pe fațada principală;
- ușă de acces pe lateral;
- forma acoperișului ”într-o apă”.

data afișării anunțului

21.09.2021 

dată limită transmitere propuneri  28.09.2021
data limită consultare 30.09.2021 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinarii valorii estimate cu respectarea caracteristicilor precizate mai sus la adresa de mail: agenti.economici@primaria-constanta.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

16. Anunț de consultare privind determinarea valorii estimate a unui metru liniar de realizare arhivă fizică și digitală în cadrul proiectului “Smart CT”.
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
etapele arhivării
obiectul consultării

Consultarea pieței privind determinarea valorii estimate a unui metru liniar de realizare arhivă fizică și digitală în cadrul proiectului “Smart CT”.

Cod CPV:
- 79995100-6 servicii de realizare arhivă fizică
- 72252000-6 servicii de realizare arhivă computerizată

descriere consultare Conform prezentului anunț atașat în secțiunea documente.
data afișării anunțului

17.09.2021 

dată limită transmitere propuneri  23.09.2021
data limită consultare 24.09.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/ organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: mihaela.onofrei@primaria-constanta.ro.
Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www e-licitatie.ro.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

15. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație
obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

19.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  26.07.2021  
data limită consultare 30.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă. Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

14. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 2.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

05.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  12.07.2021  
data limită consultare 14.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

13. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

05.07.2021 

dată limită transmitere propuneri  12.07.2021  
data limită consultare 14.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

12. Anunț de consultare a pieței privind Determinarea valorii estimate cu privire la achiziția de servicii pentru organizare evenimente „Spectacole estivale Constanta-2021"

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate cu privire la achiziția de servicii pentru organizare evenimente „Spectacole estivale Constanta-2021".

descriere consultare

Achiziția serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber, în Parcarea de la Poarta 1, Constanța, 13-15 august 2021 (vineri, sâmbătă, duminică, între orele 17:00 - 23:00).

modalitate desfășurare

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente, conform Caietului de sarcini nr. 126722/28.06.2021 în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului

28.06.2021

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021
data limită consultare 02.07.2021
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

11. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 2.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

24.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021  
data limită consultare 12.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

10. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare documentație

obiectul consultării

Estimarea valorii pentru: achiziţia serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.
71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

descriere consultare

Lista cu lucrările gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene ale caror proiecte tehnice este prezentat in format electronic pe DVD se afla in lista nr 1.

modalitate desfășurare

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate serviciului privind desemnarea unui coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor gestionate de către Direcţia Dezvoltare şi Fonduri Europene.

data afișării anunțului

24.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  01.07.2021  
data limită consultare 12.07.2021 
   
informații suplimentare

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: investitii@primaria-constanta.ro

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

9. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a achiziției publice de „Amenajare și întreținere a zonelor verzi, prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare, amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/cadastrate în Municipiul Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa
click pentru descărcare tabel operațiuni
obiectul consultării

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică de  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”.

Cod CPV:
Cod CPV 77310000-6 – Amenajare și întreținere spații verzi.
Cod CPV 43323000-3 – Echipament de irigare.
Cod CPV 45232120-9 – Lucrări de irigare.
Cod CPV 77311000-3 – Întreținere grădini decorative sau de recreere.
Cod CPV 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să inițieze achiziția privind  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” – acord cadru pe 4 ani, pentru fiecare zonă de lucru din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.

Operațiunile și materialele necesare pentru care se solicită consultarea pieţei privind achiziția  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” sunt prezentate în anexele 2 și 3,  părți componente la prezentul anunţ publicitar.

modalitate desfășurare

Conform anuntului prezent in sectiunea documente.

data afișării anunțului

07.06.2021 

dată limită transmitere propuneri  07.07.2021  
data limită consultare 23.07.2021 
   
informații suplimentare

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice conform anexei 1, 2, 3, la adresele de email:
servicii.publice@primaria-constanta.ro
secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. Persoane de contact: BRĂDUCEANU IOAN, inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.

   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

8. Anunț de consultare a pieței privind determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații mobilier urban”

informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații mobilier urban”

Cod CPV:  
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie;
45442100 – lucrări de vopsire;
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare;

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze “Lucrări de reparații mobilier urban”.

Achiziţia lucrărilor se impune în scopul realizării unui ambient plăcut al oraşului, pentru menţinerea imaginii Constanței, de municipiu curat si îngrijit, oraş turistic, port la Marea Neagră.

Beneficiul anticipat pe termen scurt îl constituie exploatarea în condiții de siguranță a mobilierului urban amplasat în municipiul Constanța.

Beneficiul anticipat pe termen lung îl constituie exploatarea în condiții de durată, care să faciliteze reducerea cheltuielilor datorată lucrărilor de întreținere corespunzătoare, fără a afecta siguranța în exploatare.

Beneficiile așteptate vizează și efectul pozitiv asupra utilizatorilor, siguranța și sănătatea populației, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat, concluzionând cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale localnicilor și a turiștilor.

Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1.

modalitate desfășurare Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de operațiune /lucrare prevăzută în Anexa 1. Propunerea financiară va fi structurată astfel:

DENUMIRE LUCRARE/OPERATIUNE

UM

PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la adresa de e-mail:

- cristina.grosu@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175.

Persoană de contact: Cristina Grosu.  

 

data afișării anunțului

26.05.2021

dată limită transmitere propuneri  11.06.2021 
data limită consultare  14.06.2021 
informații suplimentare

Pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175.

Persoană de contact: Cristina Grosu.  

   
   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

7. Anunț de consultare a pieței Privind determinarea valorii estimate pentru “lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul constanța”
informații generale privind autoritatea contractantă Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
anexa 1 - componenta spatii de joaca
anexa 2 - panou
anexa 3 - grafic centralizator
anexa 4 -instructiuni de mentenanta
anexa 5 - GHID DE INTRETINERE REPARATII

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța”

Cod CPV:  
50870000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului pentru terenurile de joacă
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
45442100 – lucrări de vopsire  
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze “Lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța”.

Echipamentele de joacă pentru copii și aparatele de fitness montate pe domeniul public al municipiului Constanța sunt supuse uzurii prin utilizarea curentă, ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și totodată, pot fi deteriorate în urma utilizării necorespunzătoare sau unor acte de vandalism cu sau fără autori identificați. Pentru menținerea tuturor acestor echipamente în stare corespunzătoare de folosință, sunt necesare lucrări de reparații a deteriorărilor constatate și lucrări de întreținere. Aceste intervenții, urmăresc ca echipamentul de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte spații de agrement să fie în totalitate funcțional, la parametrii optimi și să prezinte un aspect curat și îngrijit.

Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1. 

modalitate desfășurare

Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de operațiune /lucrare prevăzută la pct. 4.3 și 4.4 din caietul de sarcini. De asemenea se solicita propunere de pret pentru operatiunile de verificare periodică prevăzute la pct. 4.5 din caietul de sarcini (anexa 4).
Propunerea financiară va fi structurată astfel:

DENUMIRE LUCRARE/OPERATIUNE

UM

PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ

 

Ținând cont de componența fiecarei locații (anexele 1 și 3), se solicită propuneri privind stabilirea cantităților minime și maxime necesare pentru o perioadă de 12 luni. Precizăm că în baza acestei consultări, va fi structurată lista de cantități și va fi determinate valoarea estimată a achiziției.

Structura propunerii financiare va respecta lista de cantități anexate caietului de sarcini. Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la adresa de e-mail: cristina.grosu@primaria-constanta.ro

data afișării anunțului

21.05.2021

dată limită transmitere propuneri  31.05.2021 
data limită consultare  02.06.2021 
informații suplimentare

Pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175. Persoană de contact: Cristina Grosu. 

   
   
 

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

6. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru „Extindere sistem de irigat spații verzi în municipiul Constanța ”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare cerințe minimale
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru „Extindere sistem de irigat spații verzi în municipiul Constanța”

Cod CPV:     43323000 - 3  –  Echipament de irigare
79930000 – 2 –  Servicii de proiectare specializată   
45232120 – 9 -   Lucrări de irigație
45232120 – 6 –  Lucrări de construcții de conducet de irigat 


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanta intenționează să achiziționeze servicii de proiectare tehnică în vederea realizării obiectivului de investiții – extindere sistem irigat spații verzi în municipiul Constanța.

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   07.05.2021
dată limită transmitere propuneri
20.05.2021 
data limită consultare   27.05.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice conform cerintelor minimale anexă a anunțului de consultare a pieșei  la adresele de e.mail:

-servicii.publice@primaria-constanta.ro;
-secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. Persoane de contact
CARACOTI CRISTINA, Inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.
BRĂDUCEANU IOAN, inspector la Serviciul Gestionare Spații Verzi.

     


5. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare formular propunere financiară
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
45112700-2 - Lucrări de arhitectură peisagistică
77300000-3 - Servicii pentru horticultură
77340000-5 - Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 - Elagaj de arbori
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică cu privire la întocmirea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța, cuprinzând considerente privind amenajarea spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, normele tehnice de întreținere a spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, inclusiv a arborilor izolați sau a celor situați în aliniamentele stradale, perdele verzi de protecție, recomandări aplicabile terenurilor libere, virane, degradate, destructurate, lipsite de calitățile unor spații verzi urbane sau peri-urbane, precum și măsuri cu privire la modalitățile de întreținere tratate în mod diferențiat, în funcție de tipologia spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, respectiv a vegetației aferente acestora.

Prezentul anunț se adresează exclusiv acelor potențiali ofertanți cu experiență în elaborarea de ghiduri/ recomandări/ îndrumare/ norme tehnice și/sau legislative în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, regulamente similare pentru autoritățile locale/ centrale și/sau instituțiile aflate în subordinea consiliilor locale/Consiliului General al Capitalei sau deconcentrate, elaborarea de cereri de finanțare și proiecte tehnice/ documentații specifice sectorului horticol/ silvic/ peisagistic/ de reconversie ș.a.a. contractate și/ sau evaluate conform de către autorități de management/ organisme financiar-bancare/ UAT-uri, care au în componența colectivului de elaborare specialiști din domeniul horticol/ silvic/ ingineriei mediului, cu specializare în peisagistică și arboricultură/ arboricultură urbană, în conformitate cu exigențele Caietului de Sarcini nr. 61640 / 30.03.2021 anexat prezentului anunț.        

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   23.04.2021
dată limită transmitere propuneri
05.05.2021 
data limită consultare   07.05.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488171.

Persoana de contact: ing.peis. WENDY LAURA CÎNȚA

     

4. Consultarea pietei privind privind determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare formular propunere financiară
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de „Asistență tehnică privind elaborarea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
45112700-2 - Lucrări de arhitectură peisagistică
77300000-3 - Servicii pentru horticultură
77340000-5 - Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
77341000-2 - Elagaj de arbori
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică cu privire la întocmirea Regulamentului amenajării și întreținerii spațiilor verzi de interes public din municipiul Constanța, cuprinzând considerente privind amenajarea spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, normele tehnice de întreținere a spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, inclusiv a arborilor izolați sau a celor situați în aliniamentele stradale, perdele verzi de protecție, recomandări aplicabile terenurilor libere, virane, degradate, destructurate, lipsite de calitățile unor spații verzi urbane sau peri-urbane, precum și măsuri cu privire la modalitățile de întreținere tratate în mod diferențiat, în funcție de tipologia spațiilor verzi sau a terenurilor cu potențial de transformare în spații verzi, respectiv a vegetației aferente acestora.

Prezentul anunț se adresează exclusiv acelor potențiali ofertanți cu experiență în elaborarea de ghiduri/ recomandări/ îndrumare/ norme tehnice și/sau legislative în domeniul amenajării și întreținerii spațiilor verzi și a vegetației aferente acestora, regulamente similare pentru autoritățile locale/ centrale și/sau instituțiile aflate în subordinea consiliilor locale/Consiliului General al Capitalei sau deconcentrate, elaborarea de cereri de finanțare și proiecte tehnice/ documentații specifice sectorului horticol/ silvic/ peisagistic/ de reconversie ș.a.a. contractate și/ sau evaluate conform de către autorități de management/ organisme financiar-bancare/ UAT-uri, care au în componența colectivului de elaborare specialiști din domeniul horticol/ silvic/ ingineriei mediului, cu specializare în peisagistică și arboricultură/ arboricultură urbană, în conformitate cu exigențele Caietului de Sarcini nr. 61640 / 30.03.2021 anexat prezentului anunț.        

     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   13.04.2021
dată limită transmitere propuneri
20.04.2021 
data limită consultare   23.04.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.

Persoana de contact: ing.peis. WENDY LAURA CÎNȚA

     

3. Consultarea pietei privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii: „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării” – etapa DALI, inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, expertiză tehnică, studii de teren

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexă caiet de sarcini
click pentru vizualizare tema de proiectare
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI”, incluzând studiile de specialitate solicitate în funcție de specificul investiției.

Cod CPV:   
71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică
71400000-2 - Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică                  71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică
90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului
71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize


   
descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI” (SF, expertiză tehnică, PT, DTAC, AVIZE, etc. (actualizare indicatori tehnico-economici) cf. prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, incluzând studiile de specialitate solicitate în funcție de specificul investiției, conform Temei de Proiectare nr. 195288 / 21.12.2020 și Caietului de Sarcini nr. 49343 / 12.03.2021 anexate prezentului anunț.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   19.03.2021
dată limită transmitere propuneri
26.03.2021 
data limită consultare   31.03.2021 

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii cerințelor beneficiarului la adresele de e-mail:  servicii.publice@primaria-constanta.rosecretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.

Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA

     

2. Consultarea pietei privind determinarea valorii estimate pentru achiziţia publică ,,Toalete modulare racordate la rețele de utilități publice în Municipiul Constanța,,

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Obiectul consultării este determinarea valorii estimate pentru achiziția de toalete modulare racordabile, amplasarea și conectarea la rețelele de utilități (apă curentă, canalizare  și energie electrică).  

Cod CPV:   
45215500-2 toalete publice 


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   24.02.2021
dată limită transmitere propuneri
05.03.2021 ora 16,00
data limită consultare   12.03.2021 ora 16,00

   
modalitate desfășurare  

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.     

Ofertele pot fi depuse prin e-mail: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro, prin poștă pe adresa Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168. 

     


1. Consultare pietei privind determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru vizualizare anunț
     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru „Achiziția serviciilor de consultanță privind elaborarea și/sau definitivarea caietului de sarcini sarcini și asistență tehnică în elaborarea răspunsului la posibilele solicitări de clarificări cu privire la cerințele acestora, în vederea atribuirii acordului-cadru având ca obiect întreținerea spațiilor verzi măsurate/cadastrate, inventariate în domeniul public/privat al Municipiului Constanța

Cod CPV:   
71241000 – Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize
71600000-4 – Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică


   
descriere consultare   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   Conform anunțului prezent în secțiunea documente.

data afișării anunțului   05.02.2021
dată limită transmitere propuneri
21.02.2021
data limită consultare   26.02.2021

   
modalitate desfășurare  

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele de preț la adresele de e-mail:
- servicii.publice@primaria-constanta.ro;
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171.Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA / IOAN BRĂDUCEANU