De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022

62. Anunț Achiziție : Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța"
data
publicării
09.01.2023
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de “Toaletare și secționare arbori” din Municipiul Constanța
Cod CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor.

   
valoare
estimată
269.911,58 lei fără TVA
condiții contract  Conform caiet de sarcini nr.153/03.01.2023, atasat. 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 153/03.01.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
Durata contractului de achiziție va fi de 2 luni. Termenul minim de valabilitate 90 zile (care va fi mentionat in oferta).

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

12.01.2023 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail:nicoleta.popa@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2023), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
61. Achiziție privind: Servicii de cartografie digitală a unor imobile proprietatea publică a municipiului Constanța – reprezentând cimitire
data
publicării

08.12.2022


documente răspuns clarificări
click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de cartografie digitală a unor imobile proprietatea publică a municipiului Constanța – reprezentând cimitire
Cod CPV: 71354100-5 Servicii de cartografie digitală

   
valoare
estimată

270.000,00 lei fără TVA


condiții contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 256419/06.12.2022 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse. Termenul minim de valabilitate 60 zile (care va fi mentionat in oferta). 
Durata contractului: 12 luni de la data semnării și înregistrării contractului de prestări servicii de către ambele părți

condiții participare 

Oferta se va elabora cu respectarea specificatiilor si cerintelor din prezentul anunt si  caietul de sarcini nr. 256419/06.12.2022 atasat (propunere tehnica si propunere financiara).

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

15.12.2022 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor tehnice din prezentul anunț atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

 

   
 
60. Anunț publicitate privind Achiziția serviciului de mentenanță (verificare, întreținere, intervenții în regim de urgență și reparații) pentru sirenele electrice și electronice de alarmare publică din municipiul Constanța
data
publicării

25.11.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de mentenanță (verificare, întreținere, intervenții în regim de urgență și reparații) pentru sirenele electrice și electronice de alarmare publică din municipiul Constanța

Coduri CPV:
50334400-9  - Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii,
50000000-5 -  Servicii de reparare şi întreţinere

   
valoare
estimată

253.334,80 lei fără TVA


   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atasat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

05.12.2022 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
59. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect Modernizarea și înlocuirea sistemului de irigații și branșamente în Parc Far și pe fâșia mediană a Bulevardului Mamaia, tronson cuprins între intersecția Capitol (str. Mircea cel Bătrân) și str. Nicolae Iorga
data
publicării

22.11.2022


documente click pentru vizualizare erată 2
click pentru vizualizare erată 1
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze Modernizarea și înlocuirea sistemului de irigații și branșamente în Parc Far și pe fâșia mediană a Bulevardului Mamaia, tronson cuprins între intersecția Capitol (str. Mircea cel Bătrân) și str. Nicolae Iorga.

Coduri CPV:
45232120-9 Lucrări de irigație
45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

   
valoare
estimată
507.947 lei fără TVA
   
condiții participare 

A. Se va prezenta Certificatul Constatator emis de Registrul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică;

B. Oferta depusă se va compune din:

1. Propunerea tehnică – aceasta se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor înscrise de autoritatea contractantă în prezentul anunț și în caietul de sarcini nr. 243277/17.11.2022 (conform precizări de la CAP. XV. Prezentarea ofertei) atașat;

2.Propunerea financiară:

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare fără TVA. Se vor întocmi formularele anexă conform tabelelor prezentate în caietul de sarcini. Prețul total va fi evidențiat distinct pe fiecare ansamblu: Parc Far si fâșia mediană a Bulevardului Mamaia tronson cuprins între intersecția Capitol (str. Mircea cel Bătân) și str. Nicolae Iorga.

La întocmirea ofertei financiare se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, va asigura montajul și organizarea de șantier, aducerea la starea inițială a amplasamentului lucrări, unde s-a intervenit, pentru realizarea și finalizarea lucrărilor.

criterii de atribuire

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

   
termen limită primire oferte

până la data de 25.11.2022 ora: 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și caietul de sarcini, pe adresa de E-mail: monica.son@primaria-constanta.ro.

Ofertele care depășesc ca dimensiune capacitatea unui singur e-mail, se vor împărți și transmite prin email-uri succesive, precizând acest aspect; 

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).     

   
 
58. Achiziția serviciilor de elaborare studii topografice pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția integrala a sistemului de iluminat public pe anumite bulevarde, străzi și parcuri ale municipiului Constanța”
data
publicării

22.11.2022


documente răspuns clarificări
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciilor de elaborare studii topografice pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția integrala a sistemului de iluminat public pe anumite bulevarde, străzi și parcuri ale municipiului Constanța” 4018697635

Cod  CPV:71351810 – 4 Servicii de topografie

   
valoare
estimată
247.747,50 Lei fără TVA
   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 232270/03.11.2022;
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 5 Modul de întocmire și prezentare a ofertei tehnice si ofertei financiare din Caietul de sarcini nr. 232270/03.11.2022. Durata contractului este  12 luni de la data semnării contractului. Durata de prestare a serviciului este de maxim  60 de zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere.

criterii de atribuire

prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 28.11.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

 

   
 
57. Achiziția având ca obiect ”REVELION  2023”
data
publicării

21.11.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare anexa formular oferta financiară
click pentru vizualizare anexa modele de formulare
click pentru vizualizare proiect contract

   
denumirea
achiziției

REVELION 2023

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
9
2360000-2 Servicii de pirotehnie (rev.2)
79952000-2 Servicii pentru evenimente

   
valoare
estimată
584.750 lei fără T.V.A.
   
condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.227462 din 28.10.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

 

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ”

   
termen limită primire oferte

29.11.2022 ora 11:00

   
informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente)., pana la data de 29.11.2022. ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
57. Achiziția având ca obiect ”REVELION  2023”
data
publicării

21.11.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare anexa formular oferta financiară
click pentru vizualizare anexa modele de formulare
click pentru vizualizare proiect contract

   
denumirea
achiziției

REVELION 2023

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști (rev.2)
9
2360000-2 Servicii de pirotehnie (rev.2)
79952000-2 Servicii pentru evenimente

   
valoare
estimată
584.750 lei fără T.V.A.
   
condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.227462 din 28.10.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

 

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ”

   
termen limită primire oferte

29.11.2022 ora 11:00

   
informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente)., pana la data de 29.11.2022. ora 11:00.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
56. Achiziția având ca obiect ”Cofrete inteligente pentru sirene electrice ”
data
publicării

31.10.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexa

   
denumirea
achiziției

Cofrete inteligente pentru sirene electrice
Cod CPV: 31211110-2 Tablouri de comandă

   
valoare
estimată
174.800,00 lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 219473/18.10.2022.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

07.11.2022 ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor tehnice din prezentul anunț atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
55. Achiziția având ca obiect „Mobilier poliția locală”
data
publicării

17.10.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
click pentru vizualizare clarificare 1
click pentru vizualizare clarificare 2
   
denumirea
achiziției

Mobilier poliția locală
Coduri CPV: 39100000-3 – Mobilier     

   
valoare
estimată
263.565 lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a specificatiilor tehnice atașate.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 24.10.2022 ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din specificatiile tehnice atasate pe adresa de E-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
54. Achiziția având ca obiect "Abonament anual licențe email și partajare fișiere"
data
publicării

12.10.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Abonament anual licențe email și partajare fișiere
Cod CPV: 64216120-0 Servicii de poştă electronică

   
valoare
estimată
229.833,33  lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a Specificatiilor tehnice atașate. Oferta financiară și oferta tehnică se vor intocmi pentru întreaga cantitate mentionata in Specificatiile tehnice atașate. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 19.10.2022 ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor tehnice din prezentul anunț atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
53. Achiziția având ca obiect Lucrări de reparații mobilier urban din mununicipiul Constanța
data
publicării

11.10.2022


documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare listă de cantități
click pentru descărcare anexe

   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparații mobilier urban din mun. Constanța

Coduri CPV: 45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie, 45442100 – lucrări de vopsire, 45453000 – lucrări de reparații generale si de renovare.

   
valoare
estimată

899.819,97 lei fără TV

   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 18.10.2022 ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
52. Achiziția având ca obiect Amenajarea terenului cu rulouri de gazon (montare, inclusiv rulouri de gazon natural pentru realizarea peluzei
data
publicării

06.10.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Amenajarea terenului cu rulouri de gazon (montare, inclusiv rulouri de gazon natural pentru realizarea peluzei)

Cod CPV: 45111291-4 – Lucrări de amenajare a terenului

   
valoare
estimată

134.999,75 lei fără T.V.A.

   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat.

Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 13.10.2022 ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
51. Achiziția având ca obiect ”Elaborare PUD – amenajare zonă loisir - Port Tomis, municipiul Constanța
data
publicării

09.09.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini si temă proiectare
   
denumirea
achiziției

Elaborare PUD – amenajare zonă loisir - Port Tomis, municipiul Constanța
Cod CPV: 71400000-2 - Servicii de urbanism și arhitectură peisagistică

   
valoare
estimată
90.000,00 lei fără TVA 
   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini nr. 156864/26.07.2022;                             

- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a temei de proiectare anexate, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 16.09.2022, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite ofertă conform prezentului anunț și a cerințelor caietului de sarcini și a temei de proiectare anexate pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
50. Achiziția având ca obiect Servicii de organizare de evenimente ATELIERE DE EDUCAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

data
publicării

01.09.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare de evenimente ATELIERE DE EDUCAȚIE CINEMATOGRAFICĂ

Cod CPV: 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii

   
valoare
estimată
132.500,00 lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 05.09.2022 ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
49. Achiziția având ca obiect Produse din componența uniformei – echipament tactic de intervenție pentru polițiștii locali

data
publicării

29.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Produse din componența uniformei – echipament tactic de intervenție pentru polițiștii locali
Cod CPV: 35811200-4 – Uniforme de poliţie

   
valoare
estimată
100.618,50 lei fără TVA
   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate;
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate .

criterii de atribuire

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 05.09.2022, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
48. Achiziţia De Servicii pentru organizarea „Festivalul Internaţional al Filmului pentru Copii şi Tineret WonderFest"


data
publicării

26.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare modele de formulare
click pentru vizualizare - anexă formular ofertă financiară
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare proiect de contract
   
denumirea
achiziției

Servicii pentru organizarea „Festivalul Internaţional al Filmului pentru Copii şi Tineret WonderFest"

Cod CPV: 79953000-9 - servicii de organizare festivaluri

   
valoare
estimată

450.000 de lei, fără TVA

   
condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate: Caietul de sarcini nr.152713/22.07.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

criterii de atribuire

este „ prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 02.09.2022, ora 11:00
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

 

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Registratura Electronica si Management Documente).

   
 
47. Achiziţia unor instalații de lumină necesare pentru organizarea evenimentului „LIGHTS ON- FESTIVALUL DE LIGHT-ART"

data
publicării

24.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziţia unor instalații de lumină necesare pentru organizarea evenimentului LIGHTS ON- FESTIVALUL DE LIGHT-ART"

Cod CPV:
31527260-6– Sisteme de iluminat

   
valoare
estimată

130.000  lei fără TVA

   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini atașat. Operatorul economic va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de atribuire

este „ prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 29.08.2022 ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de sarcini atasat pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
46. Achiziţia de servicii pentru organizare evenimente 02-04 SEPTEMBRIE 2022, PARCARE PLAJA MODERN
data
publicării

12.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract LOT1
click pentru descărcare model de contract LOT2
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Achiziţia servicii pentru organizare evenimente 02-04 SEPTEMBRIE 2022, PARCARE PLAJA MODERN
Cod CPV: 92312240-5 Servicii prestate de artiști; 79952000-2  - Servicii pentru evenimente

   
valoare
estimată

1.091.230,15 lei fără TVA din care
Valoarea estimată pentru Lotul I este de:629.886,4 lei fără TVA
Valoarea estimată pentru Lotul II este de: 461.343,75 lei fără TVA

   
condiții participare  Conform prevederilor din Caietul de sarcini nr.164359/05.08.2022 publicat în secțiunea documente

criterii de atribuire

Criteriul de atribuire pentru Lotul 1 este cel mai bun raport calitate - preț, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor din caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire pentru Lotul II – prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 19.08.2022, ora 11:00  
   
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 19.08.2022, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Alina Jercea, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
45. Servicii pentru organizarea Festivalului International de Film SUNSCREEN, ce va avea loc in perioada 8-11 septembrie, in Constanta
data
publicării

09.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare model de contract
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare anexe
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii pentru organizarea Festivalului International de Film SUNSCREEN, ce va avea loc in perioada 8-11 septembrie, in Constanta
Cod CPV: 92100000-2 Servicii de cinematografie și servicii video

   
valoare
estimată
450.000,00 lei fără TVA 
   
condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.152713/22.07.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 16.08.2022, ora 11:00 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .
Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.
Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Registratura Electronica si Management Documente).
NOTA: Riscurile transmiterii ofertei prin poștă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.
Sigilarea și marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea procedurii și cu inscripția A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 16.08.2022, ora 13:00. 

   
 
44. Lucrări de reparații acoperiș fără a schimba forma acestuia la imobilul aparținând Primăriei municipiului Constanța, situat pe str. Medeea nr. 25a
data
publicării

04.08.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparații acoperiș fără a schimba forma acestuia la imobilul aparținând Primariei municipiului Constanța, situat pe str. Medeea nr. 25a

Cod CPV:  45261900-3 Lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri

   
valoare
estimată
441.108,40 lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 139053/05.07.2022 și a Listei de cantități.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 11.08.2022, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț, caietului de sarcini și a Listei de cantități pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
43. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect Serviciul de ”Întreținere coronament vegetație arboricolă și secționare arbori” din municipiul Constanța
data
publicării

29.07.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze Serviciul de ”Întreținere coronament vegetație arboricolă și secționare arbori” din municipiul Constanța.
Coduri CPV: 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor

   
valoare
estimată
134.640 lei fără TVA 
   
condiții participare  Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu informații actualizate la momentul prezentării. 

criterii de
adjudecare

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț) 

   
termen limită primire oferte 04.08.2022 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
42. Anunț achiziție ”Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY” în perioada 19-21 august 2022
data
publicării

29.07.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare fisa de date
click pentru descărcare ANEXA FORMULAR OFERTA FINANCIARA
click pentru descărcare MODELE DE FORMULARE
   
denumirea
achiziției

”Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY” în perioada 19-21 august 2022
Cod CPV: 79952100-3  - Servicii de organizare evenimente culturale

   
valoare
estimată
740.000,00 lei fără TVA
   
condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a tuturor documentelor atașate Caietul de sarcini nr.153369/25.07.2022, Fișa de date, Proiect de contract, Modele Formulare, atașate prezentului anunț

descriere contract Servicii necesare pentru organizarea evenimentului în aer liber ”Festivalul de muzică BLACK SEA-MPHONY”, în Piața Ovidiu, Constanța, 19-21 august 2022, susținut de ORCHESTRA SIMFONICĂ BUCUREȘTI 
criterii de
adjudecare

„prețul cel mai scăzut”  

   
termen limită primire oferte

04.08.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
41. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Tineret

  27.07.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  400.000 de lei              
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 200.000 de lei
Anunț rezultat final  click pentru vizualizare
Anunț rezultat intermediar   click pentru vizualizare

Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 11.08.2022, ora 15.00
   
   
 
40. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Social

  27.07.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  100.000 de lei              
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 50.000 de lei
Anunț rezultat final  click pentru vizualizare
Anunț rezultat intermediar   

Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 11.08.2022, ora 15.00
   
   
 
39. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Sportiv

  27.07.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.200.000 de lei              
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 200.000 de lei
Anunț rezultat final click pentru vizualizare
Anunț rezultat intermediar  click pentru vizualizare

Observații  Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din Str. Cuza Vodă nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 11.08.2022, ora 15.00
   
   
 
38. Anunț publicitate privind achiziția directă având ca obiect achizițonarea serviciilor pentru organizarea evenimentului SPECTACOLUL EXTRAORDINAR „AVE MARIA”
data
publicării

26.07.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii de organizare de evenimente culturale - SPECTACOL EXTRAORDINAR „AVE MARIA”, un spectacol de muzică, lumini și regie integrat în spectacolul natural al Mării Negre. Evenimentul va fi cu acces gratuit în zilele de 15 și 16 august 2022 – cu ocazia marcării sărbătorii Sfintei Fecioare Maria și Ziua Marinei.
Coduri CPV: 2312120-8 Servicii de divertisment prestate de coruri

   
valoare
estimată
135.000 lei fără TVA
   
condiții participare 

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu informații actualizate la momentul prezentării.

criterii de
adjudecare

„prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț).

   
termen limită primire oferte

28.07.2022 ora: 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
37. Achiziția având ca obiect „Servicii de cazare și masă”
data
publicării

07.07.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații
click pentru vizualizare clarificare
   
denumirea
achiziției

„Servicii de cazare și masă”

Cod CPV: 98341000-5 Servicii de cazare

   
valoare
estimată

50.349,20 lei fără T.V.A.

   
descriere contract 

Servicii de cazare și masa în unități de cazare clasificate de Ministerul Turismului cu ***

conditii contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate specificațiile atașate prezentului anunț.

condiții participare 

Condiții de participare: - cu respectarea prezentului anunț și a Specificațiilor atașate;

Oferta va fi întocmită în conformitate cu Anexa atașată, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

12.07.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
36. Achiziția având ca obiect " Actualizarea strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța "
data
publicării

27.06.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Actualizarea strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța

Cod CPV   - 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii

   
valoare
estimată
131.950,00 lei fără T.V.A.
   
descriere contract 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea serviciului „Actualizarea Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța„

Cantitatea: 1 serviciu 

conditii contract 

Modalitatea de achiziționare a serviciului se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini nr. 126818/20.06.2022;                             

- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 8 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 126818/20.06.2022.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

29.06.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
35. Anunț publicitate privind: Organizarea evenimentului „Opera Maris - Festivalul Internațional de Operă, ediția I”, în aer liber, în Piața Ovidiu, în perioada 15-17 iulie 2022, Constanța.
data
publicării

16.06.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare proiect de contract
anexa formular oferta financiara
Acord prelucrarea datelor
Modele de formulare
Fisa de date
   
denumirea
achiziției

Organizarea evenimentului „Opera Maris - Festivalul Internațional de Operă, ediția I”, în aer liber, în Piața Ovidiu, în perioada 15-17 iulie 2022, Constanța.
Cod CPV: 79953000-9 Servicii de organizare de festivaluri

   
valoare
estimată
400.000 de lei fără TVA 
   
descriere contract 

Autoritatea contractantă își propune achiziționarea de servicii pentru realizarea evenimentului „Opera Maris - Festivalul Internațional de Operă, ediția I”, în perioada 15-17 iulie 2022, structurată astfel:

  • 15 iulie 2022 - Opera „Carmen”;
  • 16 iulie 2022 Opera „Bărbierul din Sevilla”;
  • 17 iulie 2022 - Opera „Nabucco” ;

Realizarea evenimentului „Opera Maris - Festival Internațional de Operă, ediția I” prin punerea la dispoziție a serviciilor artistice, a elementelor de scenotehnică reprezentând scenă, video, lumini, sonorizare, electrică, cu personalul aferent și acțiuni de promovare.

 
conditii contract 

Contractul intră în vigoare de la data semnarii de către ambele părţi și înregistrarii la sediul beneficiarului. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale. Perioada de desfășurare a evenimentului este între 15 iulie 2022- 17 iulie 2022.

condiții participare  Conform fișei de date și a caietului de sarcini.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

27.06.2022, ora 11:00 

   
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 27.06.2022, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Adriana Diana Zaharia, tel: 0241488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
34. Anunț publicitate privind: Achiziția de lucrări de reparații la acoperișul imobilului aparținând Primăriei municipiului Constanța situat pe strada Răscoalei din 1907 nr. 4
data
publicării

16.06.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificare
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparații la acoperișul imobilului aparținând Primăriei municipiului Constanța situat pe strada Răscoalei din 1907 nr. 4
Cod  CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și întreținere acoperișuri

   
valoare
estimată
50.950,00 lei fără TVA
   
condiții participare  Conform caietului de sarcini.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

23.06.2022, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
33. procedura proprie privind atribuirea contractului având ca obiect: ” Servicii de organizare de evenimente culturale: DE HISTORIA URBIS – GARDA PRETORIANĂ la statuia Lupa Capitolina
data
publicării

07.06.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare acord prelucrare datelor
click pentru vizualizare anexă formular ofertă financiară
click pentru vizualizare modele de formulare
click pentru vizualizare fișa de date
   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare de evenimente culturale: DE HISTORIA URBIS – GARDA PRETORIANĂ la statuia Lupa Capitolina

Cod CPV: 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale

   
valoare
estimată

525.000 lei fără TVA

   
condiții participare  Conform fișei de date și a caietului de sarcini.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

17.06.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Registratura Electronica si Management Documente).

   
 
32. Festivalul Verii 2022
  27.05.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
click pentru vizualizare instrucțiuni ofertanti
   
Buget maxim 600.000 de lei inclusiv TVA 
Anunț rezultat final  click pentru vizualizare
Anunț rezultat intermediar   click pentru vizualizare
Observații 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 14.06.2022, ora 15:00.
   
   
 
31. Achiziția având ca obiect ”Serviciul Elaborare PUZ parcare supraetajată - Casa de Cultură”
data
publicării

19.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini + temă de proiectare
   
denumirea
achiziției

Serviciul de Elaborare PUZ parcare supraetajată - Casa de Cultură

Cod CPV: 71400000-2 - Servicii de urbanism și arhitectură peisagistică

   
valoare
estimată

112.800,00 lei fără TVA

   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini nr. 105162/18.05.2022;   

- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, anexelor și a temei de proiectare anexate, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

26.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite ofertă conform prezentului anunț și a cerințelor caietului de sarcini, anexelor și a temei de proiectare anexate pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
30. Achiziția Serviciului de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța
data
publicării

18.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare anexa 1
click pentru vizualizare anexa 2

   
denumirea
achiziției

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei municipiului Constanța

COD CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere

   
valoare
estimată

134.983,20 lei fără T.V.A

   
condiții participare 

Condiții de participare: cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini nr. 87677 din 21.04.2022 si a anexelor atasate; Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat si a anexelor, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată conform caietului de sarcini nr. 87677 din 21.04.2022 si a anexelor. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

25.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
29. Achiziția ”Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)”
data
publicării

13.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
caiet de sarcini si anexe

   
denumirea
achiziției

Denumire achiziție: ”Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)”
Cod CPV:
50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

   
valoare
estimată
116.487,16 lei fără TVA
   
condiții participare 

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 18.05.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
28. Achiziția  publicitate privind : „Achiziția de rafturi metalice de arhivare”
data
publicării

11.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Achiziția de rafturi metalice de arhivare

 Cod CPV: 39152000-2  rafturi mobile.  

   
valoare
estimată

34.266,44 lei fără TVA

   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate .

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

18.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.         

   
 
27. Achiziția Privind Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din Municipiul Constanța
data
publicării

05.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din Municipiul Constanța

Cod CPV:
14212410-7 – Pământ vegetal
45520000-8 - Închiriere de echipament de terasament cu operator

   
valoare
estimată

134.720,00 lei fără TVA

   
condiții participare 

cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 79801/12.04.2022.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

11.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
26. Anunț achiziție privind Achiziția Actualizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, aprobată prin HCL nr. 458/2018
data
publicării

05.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Actualizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, aprobată prin HCL nr. 458/2018
Cod CPV:71313100-6 Servicii de consultață pentru combaterea zgomotului

   
valoare
estimată
128.128,00 fără TVA
   
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

condiții participare   Conform anunțului atașat în secțiunea documente
termen limită primire oferte 10.05.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
25. Anunț achiziție privind Achiziția având ca obiect " Actualizarea strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța "
data
publicării

03.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Actualizarea strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța
Cod CPV   - 79311100-8 – Servicii de elaborare de studii

   
valoare
estimată

131.950,00 lei fără T.V.A.

   
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

condiții participare   Conform anunțului atașat în secțiunea documente
termen limită primire oferte 06.05.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro. Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
24. Achiziția ”Asigurarea de personal pentru manipularea platformelor ridicătoare (mobile) pentru persoanele cu dizabilităţi pe timpul traversării pasarelelor pietonale din stațiunea Mamaia Constanța”
data
publicării

02.05.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Asigurarea de personal pentru manipularea platformelor ridicătoare (mobile) pentru persoanele cu dizabilităţi pe timpul traversării pasarelelor pietonale din stațiunea Mamaia Constanța”, conform cerințelor specificate în caietul de sarcini nr. 80111/12.04.2022.

Coduri CPV: 79620000-6  - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar.

   
valoare
estimată
132.818,90 lei fără TVA
   
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 80111/12.04.2022.
Durata contractului: 5 luni Valabilitate ofertă: 60 de zile.

 

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

condiții participare   Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 80111/12.04.2022.  
termen limită primire oferte 09.05.2022 ora: 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
23. Achiziția având ca obiect "Furnizare amestec de semințe de gazon cu flori/ierburi decorative"
data
publicării

27.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare amestec de semințe de gazon cu flori/ierburi decorative

Cod CPV:
03111000-2 – Semințe

   
valoare
estimată

134.893,20 lei fără T.V.A.

   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 74010/04.04.2022;

-CERTIFICAT CONSTATATOR emis de către Oficiul Registrului Comerţului ce demonstrază capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (original/copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’/forma electronică). Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în tara de rezidenţă, prin care se dovedeşte forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică, semnate de ofertant cu menţiunea ,,conform cu originalul’’. Certificatul/certificatele trebuie să fie valabil/valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator sau alte documente  echivalente trebuie să fie reale şi valabile la momentul prezentării. 

-AUTORIZAŢIE PENTRU PRODUCEREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR, vizată anual şi vabilă pentru obiectul contractului (copie lizibilă faţă/verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’) sau AUTORIZAŢIE PENTRU COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR , vizată anual şi valabilă pentru obiectul contractului(copie lizibilă faţă/verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’).

-Certificat privind standardele de asigurare a calităţii, copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’ (Certificat ISO 9001/echivalent pentru activitatea principală sau secundară, corespondent al obiectului contractului, valabil la data prezentării).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 18 Prezentare ofertelor din Caietul de sarcini nr. 74010/04.04.2022.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

04.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro. Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
22. Achiziția Privind Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din Municipiul Constanța
data
publicării

21.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini

   
denumirea
achiziției

Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din Municipiul Constanța

Cod CPV:
14212410-7 – Pământ vegetal
45520000-8 - Închiriere de echipament de terasament cu operator

   
valoare
estimată

134.720,00 lei fără TVA

   
condiții participare 

cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 79801/12.04.2022.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

02.05.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
21. Achiziția Serviciului  De Salvare Acvatica – Salvamar Și De Prim Ajutor Pe Plajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
data
publicării

21.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare formulare
   
denumirea
achiziției

Achiziția Serviciului  De Salvare Acvatica – Salvamar Și De Prim Ajutor Pe Plajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia

Cod CPV: 75252000–7 servicii de salvare

   
valoare
estimată

3.487.845,82 lei lei fără TVA

   
condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

03.05.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile și anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri

Oferta va fi transmisă până la data de 03.05.2022, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, camera 18 “Serviciul Registratura Electronica si Management Documente”,în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Mihaela Nicoleta, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
20. Achiziția având ca obiect Spectacol ” Scene din viața lui Constantin cel Mare
data
publicării

19.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare formulare
   
denumirea
achiziției

Spectacol ” Scene din viața lui Constantin cel Mare

Cod CPV: 92312100-2 Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri, ansambluri, muzicale și orchestra

   
valoare
estimată

250.000 de lei, fără TVA

   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor din caietul de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

29.04.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente).

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
19. Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța
data
publicării

15.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79810000 – 5 – Servicii tipografice

   
valoare
estimată
92.323,64 lei fără TVA
   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 20.04.2022
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertanții pot solicita clarificări până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro  Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
18. Achiziția având ca obiect Servicii pentru realizarea unei manifestări cultural artistice dedicate „Zilei Constanței” 2022
data
publicării

15.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare formulare

click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Servicii pentru realizarea unei manifestări cultural artistice dedicate „Zilei Constanței” 2022

Cod CPV:
92312240-5 Servicii prestate de artiști
92100000-2 Servicii de cinematografie și servicii video
92360000-2 Servicii de pirotehnie
 79952000-2 Servicii pentru evenimente 

   
valoare
estimată

480.000 de lei, fără TVA

   
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini, fișa de date.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

27.04.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
17. Achiziția având ca obiect ”Serviciul Elaborare PUZ parcare supraetajată - Casa de Cultură”
data
publicării

06.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
caiet de sarcini, anexă , temă proiectare
   
denumirea
achiziției

Serviciul de Elaborare PUZ parcare supraetajată - Casa de Cultură
Cod CPV: 71400000-2 - Servicii de urbanism și arhitectură peisagistică

   
valoare
estimată
112.800,00 lei fără TVA
   
condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a cerințelor specifice din caietul de sarcini nr. 55627/15.03.2022;                          
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, anexelor și a temei de proiectare anexate, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele solicitate.
Valabilitate ofertă: 60 zile

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

14.04.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice operator economic interesat are posibilitatea de a transmite ofertă conform prezentului anunț și a cerințelor caietului de sarcini, anexelor și a temei de proiectare anexate pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.
Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
16. Achiziția Serviciului de monitorizare media a activității Primăriei Municipiului Constanța
data
publicării

05.04.2022


documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare anexă
   
denumirea
achiziției

Serviciul de monitorizare media a activității Primăriei Municipiului Constanța.

Cod CPV: 92400000-5 Servicii de agenții de presă

   
valoare
estimată

2.500 lei fără TVA/lună, 30.000 lei fără TVA/an an


   
condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț și a Anexei; Oferta va fi întocmită în conformitate cu Anexa atașată, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

11.04.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
15. Achiziția de stații de încărcare autoturisme electrice
data
publicării

23.03
.2022

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare anexă
   
denumirea
achiziției

Achiziția de stații de încărcare autoturisme electrice

Cod CPV: 31682530 - Surse de alimentare electrică
              31158100 - Incarcatoare de baterii(Rev.2)

   
valoare
estimată

6201,69 lei fără TVA


   
condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

28.03.2022 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: sofian.kiru@primaria-constanta.ro .Ofertanții pot solicita clarificări până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: sofian.kiru@primaria-constanta.ro . Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
14. Achiziția serviciului de consultanță în domeniul evaluării
 data
publicării

14.03
.2022

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de consultanță în domeniul evaluării

Coduri CPV: 79419000-4- servicii de consultanță în domeniul evaluării.

   
valoare
estimată

126.600,00 lei fără TVA.


   
condiții
achiziție

Conditii Referitoare La Contract:

Oferta tehnică va fi întocmită în conformitate cu cap. 7 ,,Elaborarea ofertei tehnice’’din caietul de sarcini nr. 41206/24.02.2022. Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală, fără TVA, cu Tva-ul evidențiat disctinct și va fi structurată conform cap. 6 ,,Elaborarea ofertei financiare’’din caietul de sarcini nr. 41206/24.02.2022.

Durata contractului: 1 an.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

1. Ofertantul trebuie să facă dovada de membru titular/ acreditat/ corporativ: evaluator autorizat ANEVAR/UNEAR, specializarea E.P.I. (Evaluarea Bunurilor Imobile), verificator E.P.I, cu legitimația vizată la zi/autorizația valabilă la momentul depunerii ofertei (în conformitate cu prevederile art.12 alin.1, art.17 alin.5 și art.20 alin.5 din O.G. nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor), prezentate în copie, pentru conformitate cu originalul.

2. Ofertantul trebuie să facă dovada ca a realizat in ultimii 3 ani (împliniți la data stabilită pentru depunerea ofertelor la nivelul unui contract sau mai multor contracte), servicii similare de minim 20.000 lei, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor. Experiența similară va fi dovedită prin prezentarea de documente justificative, constand în contracte/proiecte avand ca obiect întocmirea de rapoarte de evaluare/ obiecțiuni la rapoarte de evaluare privind stabilirea valorii de circulație a imobilelor, actualizarea cu indici de inflație a valorilor primite cu titlu de despăgubiri sau evaluarea imobiliară aferentă unei perioade determinate.

3. Ofertantul va face o scurtă prezentare a activităţii sale, a personalului de care poate dispune pentru îndeplinirea contractului, care să aibă o experiență profesională de minim 5 ani vechime în profesia de evaluator (prin prezentarea de documente justificative) precum și o listă a dotărilor de care dispune operatorul economic pentru realizarea contractului de achiziție publică, conform standardelor de evaluare ANEVAR 2022.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

21.03.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro, achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: daniela.bucur@primaria-constanta.ro . Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
13. Achiziția având ca obiect ”Furnizarea în sistem de închiriere a 13 autoturisme pe o perioadă de 6 luni”
 data
publicării

08.03
.2022

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

”Furnizarea în sistem de închiriere a 13 autoturisme pe o perioadă de 6 luni”

Cod CPV:

- 60171000 - Închiriere de autoturisme particulare cu şofer
- 34110000 – Autoturisme

   
valoare
estimată

111.300,00 Lei fără TVA (echivalentul a 22.260,00 Euro fără TVA)


   
condiții
achiziție

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 47596/04.03.2022.

Oferta va fi însoțită de CERTIFICAT CONSTATATOR emis de către Oficiul Registrului Comerţului ce demonstrază capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (original/copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ”conform cu originalul”/forma electronică). Certificatul / certificatele trebuie să fie valabil / valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator sau alte documente echivalente trebuie să fie reale şi valabile la momentul prezentării.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 47596/04.03.2022.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

10.03.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

 

   
 
12. Achiziția având ca obiect "Furnizare amestec de semințe de gazon cu flori/ierburi decorative"
 data
publicării

07.03
.2022

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare amestec de semințe de gazon cu flori/ierburi decorative

Cod CPV   - 03111000-2 – Semințe

   
valoare
estimată

134.962,00 lei fără T.V.A.


   
condiții
achiziție

Modalitatea de achiziționare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 28584/10.02.2022;

-CERTIFICAT CONSTATATOR emis de către Oficiul Registrului Comerţului ce demonstrază capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (original/copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’/forma electronică). Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în tara de rezidenţă, prin care se dovedeşte forma de înregistrare ca persoană fizică / juridică, semnate de ofertant cu menţiunea ,,conform cu originalul’’. Certificatul / certificatele trebuie să fie valabil / valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator sau alte documente  echivalente trebuie să fie reale şi valabile la momentul prezentării. 

-AUTORIZAŢIE PENTRU PRODUCEREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR , vizată anual şi vabilă pentru obiectul contractului (copie lizibilă faţă / verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’) sau AUTORIZAŢIE PENTRU COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR, vizată anual şi valabilă pentru obiectul contractului(copie lizibilă faţă / verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’).

-Certificat privind standardele de asigurare a calităţii, copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’ (Certificat ISO 9001/ echivalent pentru activitatea principală sau secundară, corespondent al obiectului contractului, valabil la data prezentării).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 18 Prezentare ofertelor din Caietul de sarcini nr. 28584/10.02.2022.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

11.03.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro. Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
11. procedura proprie privind atribuirea contractului având ca obiect: „Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța”
 data
publicării

04.03
.2022

documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare caiet de sarcini
click pentru vizualizare proiect de contract
click pentru vizualizare fișa de date
click pentru vizualizare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

„Serviciul de asistență sanitar-veterinară la capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța”

Cod CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

   
valoare
estimată
900.000,00 lei fără TVA
   
condiții
achiziție

cu respectarea prezentului anunț și a documentelor atașate.

condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț și a documentelor atașate.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

16.03.2022, ora 11:00

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
10. Achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa
  02.03.2022
documente click pentru vizualizare anunț
caiet de sarcini și anexe
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa

Cod CPV:
- 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare;
- 45410000-4 Lucrări tencuire;
- 45442180-2 Lucrări de revopsire;
- 45311100-1 Lucrări de cablare electrică;
- 45232460-4 Lucrări sanitare.

   
valoare
estimată
410.800,00 lei fără TVA
   
condiții
achiziție

cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 35382/17.02.2022.

condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 35382/17.02.2022 și listele de cantități.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

11.03.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
9. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul social
  25.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  100.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 50.000 de lei
Anunț rezultat final  rezultat final
Anunț rezultat intermediar 

Observații 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.03.2022, ora 15:00.
   
   
 
8. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul tineret
  25.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.000.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 250.000 de lei
Anunț rezultat final

Anunț rezultat final   click pentru vizualizare
Anunț rezultat intermediar   click pentru vizualizare
Observații 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.03.2022, ora 15:00.
   
   
 
7. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul cultural
  25.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  2.000.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 300.000 de lei
Anunț rezultat final
click pentru vizualizare

Anunț rezultat intermediar  click pentru vizualizare

Observații 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.03.2022, ora 15:00.
   
   
 
6. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Sportiv
  25.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
regulament 73 din 2018
regulament 68 din 2020
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
   
Bugetul alocat sesiunii de selecție  1.500.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 500.000 de lei
 Anunț rezultat final click pentru vizualizare  
Anunț rezultat intermediar  click pentru vizualizare

Observații 
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 31.03.2022, ora 15:00.
   
   
 
5. Anunț privind Achiziția de materiale electrice și feronerie necesare Primăriei municipiului Constanța
  21.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția de materiale electrice și feronerie necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 31680000 – 6 – Articole și accesorii electrice; 44316510 – 6 - Feronerie

   
valoare
estimată
6.081 lei fără TVA 
   
condiții
achiziție

Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunț și a specificațiilor tehnice atașate .

criterii de
adjudecare

”prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

28.02.2022, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.    

   
 
4. Anunț privind Achiziția de materiale electrice și feronerie necesare Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
08.02.2022
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru vizualizare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția de materiale electrice și feronerie necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 31680000 – 6 – Articole și accesorii electrice;
              44316510 – 6 - Feronerie

   
valoare
estimată
5.130,17 lei fără TVA
   
condiții
achiziție
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate. Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate.

criterii de
adjudecare

”prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 14.02.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a specificatiilor tehnice atasate pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
3. Anunț publicitate privind Achiziția de Servicii medicale - Medicina muncii  pentru Primăria municipiului Constanța”
data
publicării
27.01.2022
documente  click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Servicii medicale - Medicina muncii  pentru Primăria municipiului Constanța
COD CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

   
valoare
estimată

74.868,50 lei fără TVA

   
condiții
achiziție
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022; Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată conform caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

” prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 04.02.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
2. Anunț publicitate privind Achizitia ”Lucrări de reparaţii, punere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanţa”
data
publicării
26.01.2022
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini și anexe
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparaţii, punere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanţa

Cod CPV: 45232120-9 – ,,Lucrări de irigaţie’’
              45232150-8 – ,,Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă’’.
             
50511100-1 –,,Servicii de reparare şi întreţinere a pompelor pe lichid’’

   
valoare
estimată
370.500,43 lei fără T.V.A.
   
condiții
achiziție
Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.
criterii de
adjudecare

cel mai bun raport calitate-preț”, în condițiile respectării tuturor specificațiilor tehnice și a clauzelor financiare prevăzute în caietul de sarcini.

   
termen limită primire oferte 03.02.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: diana.zaharia@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2022), atașate anunțului publicitar privind prezenta achiziție. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).

   
 
1. Anunț publicitate privind Achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare
data
publicării
13.01.2022
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner pentru imprimante și copiatoare

Cod CPV: 30192113-6 – cartușe de cerneală
                30125100-2 – cartușe de tip toner

   
valoare
estimată

121.733,28 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Obiectul achiziției îl constituie achiziția de consumabile cartușe cu cerneală și toner  pentru imprimante și copiatoare

condiții
achiziție

Modalitatea de contractare a serviciului se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 6548/11.01.2022
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 19.01.2022, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.