De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2020

20. Anunț publicitate privind Achiziția "Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa"
data
publicării
21.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa;
Cod CPV – 03452000-3 – Arbori;

valoare
estimată
134 095,83 lei fără TVA;
   
descrierea achiziției

Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa, conform caracteristicilor caietul de sarcini  nr. 244298/17.12.2019;
Cantităţi solicitate: 159 buc. conform caracteristicilor tehnologice minimale ale produselor, din caietul de sarcini cu nr. 244298/17.12.2019;

   
condiții
participare

Durata contractului: 12 luni de la data înregistrării şi semnării acestuia de către ambele părţi;
Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu cap. 14.2. Modul de prezentare al propunerii tehnice din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 și va fi însoțită de Certificatul ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019.
Oferta financiară se va elabora în conformitate cu cap. 14.3. Modul de prezentare al propunerii financiare din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 si va cuprinde costul total al produselor pentru toate cantitatile solicitate in caietul de sarcini, cu TVA-ul evidentiat distinct.
Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile.

condiții contract

Conform cerinţelor din caietul de sarcini 244298/17.12.2019. 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

modalitate desfășurare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.
Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului Achiziţii Publice, cu menţiunea: Achizitia de ,,Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa’’. 

termen limită primire oferte 27.02.2020, ora 23:59.


informații suplimentare

Operatorii economici pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 25.02.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

   
 
19. Anunț publicitate privind Serviciul De Asistență Tehnică, Actualizare Și Mentenanță Lunară Pentru „Aplicație Informatică Pentru Gestionarea Documentelor Operate De Către Serviciul Autorizare Operatori Economici"

data
publicării
20.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru „Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Operatori Economici"

CPV: 72267000-4 - Servicii de întreținere și reparații de software

valoare
estimată
24.000,00 Lei fără TVA
   
descrierea achiziției

Beneficiarul dorește să achiziționeze servicii de asigurare a mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică pentru gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici, sub forma de abonament lunar, pentru o perioada de 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți, conform caietului de sarcini atașat.

Prestatorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mențiunea conform cu originalul).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

   
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 25.02.2020.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț si al caietului de sarcini atașat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
25.02.2020

informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pana la data de 21.02.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
18. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect ”Service echipamente tehnica de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)”

data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare anexa 2
click pentru descărcare anexa 3
   
denumirea
achiziției

Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

Cod CPV- 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

valoare
estimată

117.533,20 lei fără T.V.A
   
descrierea achiziției

Se va achiziționa serviciul de service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 12073/21.01.2020

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).


condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 12073/21.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
27.02.2020

informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 25.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autorității contractante, vă transmite oferta în original  la adresa: 

Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
În atentța: Serviciul  Achiziții Publice
Cu menţiunea: Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

   
 
17. Achiziția serviciului cu privire la Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane
data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

valoare
estimată
48.307,78 lei fără TVA
   
descrierea achiziției Se va achiziționa  serviciul cu privire la Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane 
   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 26.02.2020 

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.roTermenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile. Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
16. Achiziția serviciilor privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța
data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța

Cod CPV:
- 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;
- 79421200-3 Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie.

valoare
estimată

129.000,00  lei fără TVA

   
descrierea achiziției

Durata de finalizare a serviciului: Conform cap. 12. DURATA DE PRESTARE A SERVICIULUI din Caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020 atasat prezentului anunt.

Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 26550/10.02.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Oferta financiară va fi elaborata conform cap. 8. Modalitatea de prezentare a ofertei din caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

 

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
02.03.2020, ora 23:59 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 26.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice.
Cu menţiunea:
Serviciul privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

 

   
 
15. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect " Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S) "


data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)

Cod  CPV: 48300000 – Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate

valoare
estimată

109.822,48 lei fără T.V.A

   
descrierea achiziției

Obiectul contractului de achiziție constă în implementarea unei aplicații software integrată pentru gestionarea online a spațiilor de parcare care să includă o hartă G.I.S. proprie (care să nu depindă de formatele deja existente: Google Maps, Open Street Map etc) a locurilor de parcare, tipul și statutul acestora.

   

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 14455/23.01.2020.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
26.02.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autorității contractante, vă transmite oferta în original  la adresa: 
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18.
În atenția: Serviciul  Achiziții Publice
Cu mențiunea:Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)"

   
 
14. Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța

data
publicării
18.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța.

Cod CPV: 
50511100-1 - Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid
45232120-9 – Lucrări de irigație,       
45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

valoare
estimată

448.642 lei fără TVA

   
descrierea achiziției Se vor achiziționa Lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța.
   

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini și a listelor de cantități anexate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini și a listelor de cantități anexate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
25.02.2020
informații suplimentare

Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
13. Achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe o perioadă de 12 luni

data
publicării
17.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe o perioadă de 12 luni

Cod CPV: 22212000 - 9 ” Periodice”

valoare
estimată

3.486,42 lei fără TVA

   
descrierea achiziției

Nr.

crt.

Denumire abonament

12 luni

U.M.

Cantitate

Observații

1.

Abonament la Monitorul Oficial partea I

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul.Tomis nr.51, Constanța

2.

Abonament la Monitorul Oficial partea III

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul. Tomis nr.51, Constanța

3.

Abonament la Monitorul Oficial partea VI

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul.Tomis nr.51, Constanța

 

Durata contractului/comenzii:   Comandă pentru o perioadă de 12 luni.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte
20.02.2020
informații suplimentare

Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
12. Anunț publicitate Privind Achiziția "Lucrări de reparații mobilier urban"

data
publicării
13.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparatii mobilier urban     
Cod CPV
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
             
45442100 – lucrări de vopsire      
              
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare   

valoare
estimată
449.280,89  lei fără TVA
   
descrierea achiziției

Se vor achizitiona lucrările de reparatii ale mobilierului urban.
Executantul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

Valabilitate oferta: 60 de zile

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt, caietului de sarcini  și listei de cantități anexate.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt, caietului de sarcini  și listei de cantități anexate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 19.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 18.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
11. Anunț publicitate Privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la târgul de Turism al  României, București, 20 - 23 februarie 2020

data
publicării
12.02.2020
documente click pentru descărcare anunț

   
denumirea
achiziției

Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Tărgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020

Cod CPV- 22462000-6 Materiale publicitare

valoare
estimată

4.220 lei fără T.V.A

   
descrierea achiziției

Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Tărgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020.

1. Flyer DL(210x99mm), tipar policromie, față verso, 150g dublu cretat lucios - 2000 bucăți.
2. Pliant în limba română 5x DL(210X497mm), tipar policromie, față verso, 150 dublu cretat lucios, pliat în 5 părți egale - 2000 bucăți.
3. Pliant în limba engleză 5x DL(210X497mm), tipar policromie, față verso, 150 dublu cretat lucios, pliat în 5 părți egale - 2000 bucăți.

- Cele 3 machete vor fi trimise împreună cu comanda de către autoritatea  contractantă.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului  anunt si specificatiilor tehnice descrise la Cap. Descrierea contractului. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

14.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 13.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: 

Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . 
În atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Târgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020.

   
 
10. Anunț publicitate Privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect prestarea serviciului  de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța"

data
publicării
28.01.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța"
Cod CPV- 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

valoare
estimată
40.000 lei fără T.V.A 
   
descrierea achiziției

Obiectivul general al contractului de servicii este realizarea serviciului de audit financiar extern,  respectiv 10 rapoarte trimestriale de audit financiar extern pentru Contractul de finanțare nr. 5029/20.12.2019 aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”.

Durata contractului : 31 luni. Durata contractului de servicii este estimatǎ în baza calendarului activitǎţilor aferent Cererii de finanţare și a contractului de finantare nr.5029/20.12.2019. Durata contractului de servicii se poate modifica funcţie de durata de implementare a proiectului

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 5563/13.01.2020 Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 5563/13.01.2020

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 03.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 30.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .In atentia: Serviciul Achiziţii Publice. Cu menţiunea:  Serviciul  de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

   
 
9. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect  serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

data
publicării
28.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

Cod CPV- 79341000-6 - Servicii de publicitate

valoare
estimată
5.200 lei fără T.V.A
   
descrierea achiziției

Obiectivul general al al contractului de servicii este realizarea serviciului de informare și publicitate obligatorie privind proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța” conform Manualului de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5566/13.01.2020.

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5566/13.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 31.01.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 30.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .

În atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

   
 
8. Anunț publicitate privind Achiziția de  coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră

data
publicării
27.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări 2
click pentru vizualizare clarificări 1
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră
Cod CPV: 34928400 – mobilier urban

valoare
estimată
127.490  lei fără TVA
   
descrierea achiziției Se vor achizitiona 190 bucati  de  coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră. 

Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.  Valabilitate oferta: 60 de zile

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt  si caietului de sarcini anexat.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si caietului de sarcini anexat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 03.02.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 31.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
7. Anunț publicitate Achiziție de tipizate

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare confirmare de primire
click pentru descărcare ordin de deplasare/delegație
   
denumirea
achiziției

Achiziție de tipizate

Cod CPV
-79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe”

valoare
estimată

3.466,68 lei fără TVA

   
descrierea achiziției  

1. Tipizate pe o față, o culoare (Confirmare de primire)
- tip hârtie: Hârtie Offset 120 - 140 gr/mp
- cantitate/buc. (dimensiune 182 mm x 95 mm): 150.000

2. Tipizate o culoare, A5 față/verso (Ordin de deplasare, delegațíe, cod 14-5-4)
- tip hârtie A5: Carnet - Hârtie Offset 60 gr/mp, față/verso cu copertă față-spate, legate prin capsare (cu 100 file/carnet)
- cantitate/buc.: 30 carnete 

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a modelului tipizat atașat pentru Confirmare de primire si pentru Ordin de deplasare. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Durata comenziiProdusele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2020
observații Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
6. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect prestarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”
Cod CPV- 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată
62.000 lei fără T.V.A
   
descrierea
achiziției

Se va achiziționa serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5561/13.01.2020

condiții contract

Durata contractului : 31 luni. Durata contractului de servicii este estimatǎ în baza calendarului activitǎţilor aferent cererii de finanţare și a contractului de finantare nr.5029/20.12.2019. Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului. 

criterii de
adjudecare
„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 29.01.2020
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizițiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice. Cu menţiunea: Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”.

   
 
5. Anunț publicitate privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

Cod CPV : 22462000-6 – Materiale publicitare (Pop-up Spider Textil Curb); 35821000-5 – Steaguri

valoare
estimată

4.697,11  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt si specificatiilor tehnice precizate. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 

Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
Î
n atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb”.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

28.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
4. Anunț achiziție Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța


data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța”

Cod CPV: 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video, 32323300-6 Echipament video, 38650000-6 Echipament fotografic

valoare
estimată

2.389,29 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Se vor achiziționa accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate

Durata contractului/comenzii: 2 luni de la emiterea notei de comandă, cu posibilitate de prelungire

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

23.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

 

   
 
3. Achiziția serviciului de dirigenţie de Șantier În cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare memoriu tehnic general
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic- instalații electrice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații electrice - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese scrise

   
denumirea
achiziției

Serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

Cod CPV: - 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor;

valoare
estimată

70.000,00  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Serviciul de dirigenție de șantier este necesar pentru lucrarile prevăzute în proiectul tehnic, anexat la caiet de sarcini nr. 5675/13.01.2020.


Condiții achiziție
: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020 și a proiectului tehnic.

Oferta financiară va fi elaborata conform  cap. 8.2. Propunerea financiară din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

29.01.2020, ora 23:59

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”Cod SMIS 110301.

   
 
2. procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect: servicii de organizare eveniment ” Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020”

data
publicării
17.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fisă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere de contract
răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020

Cod CPV - 79950000-8 : Servicii de organizare de expoziții, târguri și congrese

valoare
estimată

332.098,97 lei fără TVA.

   
descrierea
achiziției
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea standului expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, Complexul Expozițional Romexpo-București, pavilion B2, standul 334-340.

modalitate desfășurare Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
condiții
participare
Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

28.01.2020, ora 11:00.

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro sau primarie@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile (calendaristice) de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
1. Achiziția Și montarea de containere (3 buc)

data
publicării
15.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția și montarea de containere

Cod CPV: 34221000 – 2 containere mobile cu utilizare specială

valoare
estimată

65.100 lei fără Tva

   
descrierea
achiziției
 Se vor achiziționa și monta 3 containere pentru completarea spațiului administrativ al Adăpostului pentru câinii fără stăpân.

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.


condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț  și a specificațiilor tehnice atașate.

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 22.01.2020
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.