De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2020

91. anunț achiziția directă având ca obiect ” Serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență
 
data
publicării
28.12.2020
   
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Obiectul achizitiei il reprezinta serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență

Cod CPV - 85200000 - 1 – Servicii veterinare

   
descriere contract 

Se va achizitiona serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Constanța, pentru situații de urgență.

   
valoare
estimată

134.243,40 lei fără TVA

Condiții referitoare la contract 

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 195880/21.12.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte
11.01.2021

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin prin e-mail pe adresa figan.mihai@primaria-constanta.ro.

   
 
90. anunț achizitia Serviciului de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I
 
data
publicării
28.12.2020
   
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare parte desenată
click pentru vizualizare parte scrisă
click pentru vizualizare certificat urbanism
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (PAC, POE, PT+CS+DDE, verificarea proiectelor, documentaţii pentru obţinerea avizelor,  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei ISU, precum şi asistenţa tehnică).

Coduri CPV : 
71322000-1– Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;  71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică.

   
descriere contract 

Se va achiziționa serviciul de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța” (PAC, POE, PT+CS+DDE, verificarea proiectelor, documentaţii pentru obţinerea avizelor,  documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei ISU, precum şi asistenţa tehnică).

   
valoare
estimată

66.000  lei fără TVA

Condiții referitoare la contract 

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini și documentelor atașate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte
11.01.2021

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 11.01.2021 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
89. anunț achizitia serviciului de interconectare sedii și furnizare internet – Backup

 

data
publicării
07.12.2020
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Serviciul de interconectare sedii și furnizare internet – Backup

Cod CPV- 72400000 - 4 Servicii de internet

   
descriere contract 

Primaria municipiului Constanta doreste achizitia serviciului de interconectare și furnizare internet – Backup între sediile Primăriei.

Sediile primăriei care vor fi interconectate în reţea sunt la adresele:
1. b-dul Tomis nr. 51;
2. str. Mihai Eminescu nr. 20;
3. str. Amzacea nr. 13;
4. str. Bărăganului nr. 2-4;
5. bd. Al. Lăpuşneanu nr. 116 C, City Mall;
6. str. Cuza Vodă nr. 27;
7. str. Ștefan Mihăileanu nr. 10;
8. str. Ecaterina Varga nr. 25-27;
9. str. Sulmona nr. 22.

   
valoare
estimată
9.072 lei fără TVA/an
Condiții referitoare la contract 

Cu respectarea prezentului anunț.  

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte
09.12.2020

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate,publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 

Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Serviciul de interconectare sedii și furnizare internet – Backup

   
 
88. anunt achizitie de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

 

data
publicării
07.12.2020
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 79800000

   
descriere contract 

Se vor achiziționa 5 bucăți carnete (certificat de înregistrare), având următoarele specificații tehnice pe care ofertanții le vor menționa  și respecta în mod clar în oferta depusă :

Carnet 100 file

Cantitate

buc/carnete

Carnet, pe față două culori, pe spate policromie, cu microperforații desprindere file, înseriate și numerotate față verso, dimensiune 29,5 cm x 10,7 cm, hârtie offset 250gr/mp, 100 file/carnet, capsate la cotor, copertă normală offset

 

5

*T2 – tipărite pe față și spate

Modelul certificatului de înregistrare va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Termen de livrare: Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare.Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Valabilitatea ofertei: 45 de zile (va fi menționată în oferta).

   
valoare
estimată
921,85 lei fără TVA
Condiții referitoare la contract 

Cu respectarea prezentului anunț.  

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte
10.12.2020

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicită clarificări anterior depunerii ofertelor pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro 
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro până la data de 10.12.2020, ora 23:59.

   
 
87. anunt achizitie ”Lucrări de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul constanța
data
publicării
26.11.2020
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Lucrări de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa

Cod CPV45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice

   
descriere contract 

Lucrări de mentenanță a sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa precum şi a locurilor de consum care alimentează consumatori, aparţinând inventarului bunurilor din domeniul public/privat al municipiului Constanţa.

   
valoare
estimată
450.000,00 lei fără TVA 
Condiții referitoare la contract 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 178756/23.11.2020, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 04.12.2020, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
86. anunt achizitie ”Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică”
data
publicării
23.11.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică
Cod CPV:  85200000-1 Servicii veterinare

   
descriere contract 

Servicii veterinare cu medici veterinari de liberă practică.

   
valoare
estimată
1.623.063,60 lei fără TVA 
Condiții referitoare la contract  Conform proiectului de contract publicat in sectiunea documente
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 08.12.2020, ora 11:00

   
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 08.12.2020, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Florentina Andreea APOSTOL, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   
 
85. Anunț Publicitate privind achiziția de Tipizate
data
publicării
20.11.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate
Cod CPV: 79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe”

   
descriere contract 
Conform prezentului anunț publicat în secțiunea documente.
   
valoare
estimată
701,25 lei fără TVA
Condiții referitoare la contract  Cu respectarea prezentului anunț  
condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 26.11.2020

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile. Ofertanții pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 26.11.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul PMC la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica - Anunturi achizitii publice si finantari, atasate anuntului. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
84. Anunț achiziție Lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța
data
publicării
19.11.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța
COD CPV: 45000000 – lucrări de construcții

   
valoare
estimată
71.247 lei fără TVA
   
descriere contract 

Condiții achizițieOferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 175629/17.11.2020, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.
Durata contractului/comenzii:
Executantul va finaliza lucrările care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nr. 175629/17.11.2020, astfel:

 • termen de finalizare a lucrărilor de amenajare – 05.12.2020 ora 16.00
 • termen de finalizare a lucrărilor de demontare și depozitare - 10.12.2020

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 30 zile. Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr.175629/17.11.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut

   
termen limită primire oferte 24.11.2020, ora 23:59 

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
83. Anunț publicitate privind : Furnizare  produse consumabile auto
data
publicării
17.11.2020
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Furnizare produse consumabile auto.

Coduri CPV :  24951000 - Grăsimi şi lubrifianţi
                      39831500 - Produse de curăţat pentru automobile

   
valoare
estimată
4.519,38 lei fără TVA
   
descriere contract  Cu respectarea prezentului anunț din secțiunea documente.
condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț. 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 20.11.2020

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor ,  pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potentialii ofertanti au obligatia de a consulta anuntul de publicitate, publicat pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, in vederea verificarii raspunsurilor la solicitarile de clarificari, daca va fi cazul. Oferta se va depune pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro, până la data 20.11.2020.

   
 
82. Anunț publicitate privind Achiziția unei polite de asigurare facultativa CASCO pentru autovehicule
data
publicării
12.11.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare talon
CI vehicul
   
denumirea
achiziției

Achiziția unei polite de asigurare facultativa CASCO pentru autovehicule
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

   
valoare
estimată
1.085,67 Lei fără TVA
   
descriere contract 

Primăria municipiului Constanța este interesată să achiziționeze o poliță de asigurare facultativa pentru autovehicule pentru avarii și furt  (1 buc.) CASCO pentru o perioadă de 12 luni la autoturismul Dacia Logan cu numărul de înmatriculare CT 10 DLA și seria de șasiu UU1LSDA3P45508761.

În vederea întocmirii ofertei pentru prestarea serviciilor menționate anterior, prestatorul va avea in vedere următoarele informații din documentele anexate: copie după cartea de identitate și talonul autoturismului.

Polița de asigurare facultativa CASCO pentru autovehicule va fi încheiată pentru o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală, corespunzător specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului, atașat prezentei solicitari. Suma asigurată să nu fie mai mică de 25% din valoarea fără TVA a facturii de achiziție, respectiv valoarea minimă asigurată de 8.496,60 lei (valoarea de nou 33.986,40 Lei fără TVA). Anul fabricației autoturismului este 2011 si are aproximativ 94.500 km parcursi.

Prețul de achiziție al serviciului va fi ferm și va fi exprimat în lei.
Termen de prestare: 2 zile de la primirea comenzii de către prestator

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
13.11.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 

81. Anunț publicitate privind Achiziția unei polite de asigurare obligatorie RCA pentru un autoturism Dacia Logan
data
publicării
12.11.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare talon
   
denumirea
achiziției

Polița asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

   
valoare
estimată
325,42 Lei fara TVA
   
descriere contract 

Primăria municipiului Constanța este interesată să achiziționeze o poliță de asigurare obligatorie RCA pentru un autoturism Dacia Logan cu numărul de înmatriculare CT 10 DLA și seria de șasiu UU1LSDA3P45508761 pentru o perioadă de 12 luni.
În vederea întocmirii ofertei pentru prestarea serviciilor menționate anterior, prestatorul va avea in vedere următoarele informații din documentul anexat, respectiv: talonulul autoturismului.

Nr. crt

Număr înmatriculare

Serie de șasiu

Dată intrare în vigoare

1

CT-10-DLA

UU1LSDA3P45508761

22.11.2020


Prețul de achiziție al serviciului va fi ferm și va fi exprimat în lei.
Termen de prestare: 2 zile de la primirea comenzii de către prestator

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
13.11.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate,publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
80. Anunț publicitate privind Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”
data
publicării
30.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”

Cod CPV: 71621000-7 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică

   
valoare
estimată
34.000 lei fără TVA
   
descriere contract 

Se vor achiziționa Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”

condiții contract Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini.              

condiții participare 

Ccu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
09.11.2020
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini 154044/09.10.2020 pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 90 de zile.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor  până la data de 09.11.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul PMC la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica - Anunțuri achiziții publice și finanțări, atașate anunțului. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
79. Anunț publicitate privind Servicii de consultanță de specialitate (experți cooptați) în cadrul procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”
data
publicării
30.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări 1
click pentru vizualizare răspuns clarificări 2
   
denumirea
achiziției

Servicii de consultanță de specialitate (experți cooptați) în cadrul procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”
COD CPV: 71319000-7- servicii de expertiză

   
valoare
estimată
50.000,00  lei fără TVA
   
descriere contract 

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 154091/09.10.2020. Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Oferta financiară va fi elaborata conform cap. 9.2. Propunere financiara din caietul de sarcini nr. 154091/09.10.2020.
Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 154091/09.10.2020.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile. 

condiții contract Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini.              

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 154091/09.10.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 09.11.2020, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 04.11.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   
 
78. Anunț publicitate privind Întreținere platforme ridicătoare (mobile) pentru persoane cu dizabilități la Pasarela Iaht - zona Sat Vacanță și Pasarela Val Retro - zona Hotel Rex din Stațiunea Mamaia, aferente obiectivului de investiții “Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”
data
publicării
20.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Întreținere platforme ridicătoare (mobile) pentru persoane cu dizabilități la Pasarela Iaht - zona Sat Vacanță și Pasarela Val Retro - zona Hotel Rex din Stațiunea Mamaia, aferente obiectivului de investiții “Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”
Cod CPV :  50750000-7 servicii de întreţinere a ascensoarelor.

   
valoare
estimată
8.456,62 lei fără TVA /an
   
descriere contract 

Se va achizitiona serviciul de întreținere platforme ridicătoare (mobile) pentru persoane cu dizabilități la Pasarela Iaht - zona Sat Vacanță și Pasarela Val Retro - zona Hotel Rex din Stațiunea Mamaia, aferente obiectivului de investiții “Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”.

 
condiții contract Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini.              

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcinI.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 27.10.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 26.10.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
77. Anunț publicitate privind achiziția Serviciului de proiectare PAC, PT, DDE  pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța”
data
publicării
13.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare parte desenată
click pentru vizualizare parte scrisă
click pentru vizualizare certificat urbanism
click pentru vizualizare devize

   
denumirea
achiziției

Serviciul de proiectare PAC, PT, DDE  pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța”

Coduri CPV :  71322000-1– Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice;  71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică

   
valoare
estimată
63.000 lei fără TVA
   
descriere contract  Se va achizitiona serviciul de proiectare PAC, PT, DDE  pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, Str. Decebal  nr. 15, Municipiul Constanța”.
condiții contract Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si documentelor  atasate. 

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si documentelor atasate.

Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 20.10.2020. 
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 19.10.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
76. Anunț publicitate privind Achiziția și contractarea executiei lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
data
publicării
13.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe la caietul de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția și contractarea executiei lucrarilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
Cod CPV:
-45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
-45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

   
valoare
estimată
286.200,00 lei fără TVA
   
descriere contract 

Durata de execuție este de 6 luni, conform cap. 1.7. Durata din caietul de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

condiții contract

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. 
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 22.10.2020, ora 23:59 
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.10.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
75. Achiziția serviciului privind construirea și reglarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului ”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – MORE
data
publicării
13.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului privind construirea și reglarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului ”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – MORE

Cod CPV:
71311200-3 Servicii de consultanță în domeniul sistemelor de transport;
71621000-7 Servicii de analiză sau consultanță tehnică;
72200000-7 Servicii de programare și de consultanță software;
71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport.

   
valoare
estimată
129.000,00 Lei fără TVA 
   
descriere achiziție

Serviciul de construire și reglare a modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor presupune dezvoltarea/construirea, calibrarea și validarea modelului de bază, precum și dezvoltarea de scenarii. Se vor dezvolta cel puțin 30 de scenarii, pe două faze (20 de scenarii în Faza I și 10 scenarii în Faza a -II-a), care vor lua în calcul diferite moduri de transport, atât existente în momentul de față, cât și potențiale pe viitor, diferite perioade ale zilei, precum și diferite opțiuni de proiectare/design a zonei abordate prin proiect, respectiv intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu străzile Dezrobirii și Cumpenei, precum și zona adiacentă intersecției, aproximativ 200 m pe fiecare braț al acesteia.

Pentru realizarea modelului și a simulărilor, Prestatorul va utiliza software-ul de modelare Vissim versiunea 2020, care va fi pus la dispoziția acestuia de către Beneficiar și va fi utilizat doar în scopul proiectului.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt și al caietului de sarcini.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: ozlem.omer@primaria-constanta.ro până la data de 20.10.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
20.10.2020

   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pe adresa de e-mail ozlem.omer@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.       

   
 
74. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciul de evaluare şi reevaluare a bunurilor mobile şi imobile care au fost inventariate fără valoare de inventar sau urmează a fi inventariate în domeniul public/privat al municipiului Constanța având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
data
publicării
12.10.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare răspuns clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de evaluare şi reevaluare a bunurilor mobile şi imobile care au fost inventariate fără valoare de inventar sau urmează a fi inventariate în domeniul public/privat al municipiului Constanța având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cod CPV :  79419000-4-Servicii de consultanță în domeniul evaluării.

   
valoare
estimată
118.500 lei fără TVA
   
descriere achiziție Se vor achizitiona servicii de evaluare şi reevaluare a bunurilor mobile şi imobile care au fost inventariate fără valoare de inventar sau urmează a fi inventariate în domeniul public/privat al municipiului Constanța.
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si anexei atașate.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si anexei atașate. 

Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 19.10.2020

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 16.10.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
73. Anunț publicitate Achiziția având ca obiect "Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța"
data
publicării
28.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța.

Coduri CPV : 14212410-7 Pamant vegetal
                   45520000-8 Inchiriere de echipament de terasament cu operator

   
valoare
estimată

133.322,31  lei fără TVA
120.288 lei fără T.V.A.- pământ vegetal
13.034,31 lei fără T.V.A - închiriere utilaj

   
descriere achiziție

Se va achizitiona și așterne mecanizat pământ vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța, conform prevederilor caietului de sarcini atasat prezentului anunt.

condiții contract Modalitatea de achiziționare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si caietului de sarcini anexat

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
01.10.2020, ora 23:59
   
informații suplimentare Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.
   
 
72. Anunț publicitate Achiziția având ca obiect "Serviciul de dirigenție de șantier aferent obiectivului e investiții - Creșterea eficienței energetice a imobilului  școala gimnazială nr. 17, ion minulescu, cod sMIS124054"
data
publicării
28.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare arhitectură
click pentru descărcare devize
click pentru descărcare instalații electrice
click pentru descărcare instalații sanitare
click pentru descărcare instalații termice
click pentru descărcare rezistență
click pentru descărcare grafic de execuție
   
denumirea
achiziției

Serviciul De Dirigenție De Șantier Aferent Obiectivului E Investiții - Creșterea Eficienței Energetice A Imobilului  Școala Gimnazială Nr. 17, Ion Minulescu, Cod SMIS124054

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
24.000 lei fără T.V.A. 
   
descriere achiziție

Obiectul serviciului îl constituie achiziţionarea de către Municipiul Constanţa a Serviciului de dirigenţie de şantier pentru urmărirea şi verificarea cantitativă şi calitativă a execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

condiții contract Modalitatea de achiziționare a produselor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat

condiții participare 

-cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 140528/14.09.2020;                             
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 9 Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini nr. 140528/14.09.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
12.10.2020, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 08.10.2020 ora 10:00 pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
71. Anunț publicitate Achiziția având ca obiect "Furnizare seminţe de gazon"
data
publicării
25.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare seminţe de gazon

Cod CPV: 03110000-5 – Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare

   
valoare
estimată
44.880,40 lei fără T.V.A. 
   
descriere achiziție

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea semințelor de gazon. Semințele de gazon solicitate în caietul de sarcini sunt destinate pentru refacerea peluzelor din municipiul Constanța.

Achiziția ,,Furnizare seminţe de gazon’’ are ca scop:

− furnizarea de seminţe de gazon necesare pentru îmbunătăţirea spectului estetic al spaţiilor verzi urbane;
− tarifare echitabilă;
− adaptabilitate la cerințele comunității locale;
− satisfacerea cu prioritate a nevoilor utilizatorilor;
− accesul liber la informaţii referitoare la acestea;
−utilizarea eficientă a fondurilor publice necesare achiziţiei;
- rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale municipiului.


condiții contract Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 141082 /15.09.2020;
-prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic;
-prezentarea AUTORIZAŢIEI PENTRU PRODUCEREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR - vizată anual şi vabilă pentru obiectul contractului (copie lizibilă faţă / verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’) sau AUTORIZAŢIE PENTRU COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR - vizată anual şi valabilă pentru obiectul contractului(copie lizibilă faţă / verso semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’).
-prezentarea Certificatului privind standardele de asigurare a calităţii, copie lizibilă semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’ (Certificat ISO 9001/ echivalent pentru activitatea principală sau secundară, corespondent al obiectului contractului, valabil la data prezentării).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 13 Prezentare ofertelor din Caietul de sarcini nr. 141082 /15.09.2020.

 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
02.10.2020, ora 23:59
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro.

Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 30.09.2020 ora 10:00 pe adresa de e-mail ionela.popa@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
70. Anunț publicitate Achiziția serviciului privind construirea și reglarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului ”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – MORE
data
publicării
23.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului privind construirea și reglarea modelului PTV VISSIM și realizarea simulărilor pentru scenariile aferente studiului de caz din cadrul proiectului ”Multi-modal Optimisation of Road-space in Europe” – MORE.

Cod CPV:

 • 71311200-3 Servicii de consultanță în domeniul sistemelor de transport
 • 71621000-7 Servicii de analiză sau consultanță tehnică
 • 72200000-7 Servicii de programare și de consultanță software
 • 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
   
valoare
estimată
129.000,00 Lei fără TVA 
   
descriere achiziție Conform anunțului atașat în secțiunea documente.
condiții contract Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 29.09.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 29.09.2020

   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 25.09.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
69. Anunț publicitate Achiziția execuţiei branşamentului electric aferent locaţiei Plaja Modern, Constanţa (SF, DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune-branşament, altele)
data
publicării
18.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția execuţiei branşamentului electric aferent locaţiei Plaja Modern, Constanţa (SF, DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune-branşament, altele).

Cod CPV:
45310000– 3 Lucrări de instalaţii electrice; 
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

   
valoare
estimată
412.457,22 lei fără TVA
   
descriere achiziție

Se va achiziționa execuţia branşamentului electric aferent locaţiei Plaja Modern, Constanţa (SF, DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenţă tehnică şi execuţie punct de conexiune-branşament, altele).

condiții contract

Cu respectarea caietului de sarcini nr. nr. 123702/14.08.2020.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui să  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
25.09.2020
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform caiet de sarcini 123702/14.08.2020 pe adresa de e-mail:
alina.jercea@primaria-constanta.ro .

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 90 de zile.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 25.09.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul PMC la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica - Anunturi achizitii publice si finantari, atasate anuntului. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
68. Anunţ de participare la procedura de selecţie de proiecte  nonprofit de interes general din domeniul sportiv
data
publicării
14.09.2020
documente click pentru descărcare anunț
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
REGULAMENT 73 din 2018

Temeiul legal  

Legea nr.350/2005 şi Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018.

Bugetul alocat sesiunii de selecție 150.000 lei
   
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  
50.000 lei

Anunț rezultat 


click pentru descărcare anunț
Observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 30.09.2020, ora 14.00.

   
 
67. Anunț publicitate Achiziția " Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”
data
publicării
08.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei”
Cod CPV: 71621000-7 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică

   
valoare
estimată
33.696 lei fără TVA
   
descriere contract 

Se vor achiziționa Servicii de consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bd. 1 Mai - Șoseaua Mangaliei

condiții contract

Cu respectarea caietului de sarcini nr. 132983/31.08.2020

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
14.09.2020
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caiet de sarcini 132983/31.08.2020 pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro 
Termenul minim de valabilitate al ofertei: 90 de zile.
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 14.09.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro Eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul PMC la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica - Anunturi achizitii publice si finantari, atasate anuntului. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
66. Anunț publicitate Achiziția serviciului de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de  Primăria municipiului Constanța
data
publicării
01.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de  Primăria municipiului Constanța.

Cod CPV :  50532000 - 3;

   
valoare
estimată
75.902 lei fără TVA
   
descriere contract 

Se va achiziționa  serviciul  de service pentru aparatele de aer condiționat din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța, conform prevederilor caietului de sarcini atașat prezentului anunț.       

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini atașat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
08.09.2020
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 04.09.2020 pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.

   
 
65. Anunț publicitate privind Achiziția de Serviciu organizare eveniment aferent   proiectului ,,Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”
data
publicării
01.09.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția de serviciu organizare eveniment aferent proiectului ,,Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța”, conform cerintelor din Caietul de sarcini nr. 121792/11.08.2020.

Cod CPV :  
- 79952000-2 - Servicii pentru evenimente;
22462000-6 - Materiale publicitare;

   
valoare
estimată
12.150,00 lei  fără TVA
   
descriere contract 

Prin acest serviciu proiectul va beneficia de o vizibilitate potrivită și de o promovare adecvată, incluzând obiectivele si rezultatele obținute și va consta în:
- Crearea si producția materialelor de promovare și informare: 50 mape personalizate, 50 pixuri personalizate, 2 roll-up-uri, 2 afișe A3 și 2 comunicate de presă (la începutul și la finalizarea proiectului);
- Organizarea unei conferințe de finalizare a proiectului.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini atașat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
08.09.2020, ora 23:59
   
informații suplimentare

În cadrul ofertei financiare, cheltuielile cu pauza de cafea nu vor depăși 30 de lei fără TVA/zi/persoană.
Operatorii economici pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 04.09.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro. Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

   
 
64. Anunț publicitate privind Lucrări de reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța
data
publicării
26.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Lucrări de reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

Cod CPV: 45236119 – 7 – Lucrări de reparare a terenurilor de sport.

   
valoare
estimată
299.753,33 lei fără TVA
   
descriere contract 

Se vor achizitiona lucrarile de reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si anexei atasate.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt, a caietului de sarcini si anexei atasate.

Executantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
03.09.2020
   
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 02.09.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro

   
 
63. Anunț publicitate privind Achiziția și contractarea executiei lucrarilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
data
publicării
24.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe la caietul de sarcini
răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția și contractarea executiei lucrarilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
Cod CPV:
-45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
-45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

   
valoare
estimată
286.200,00 lei fără TVA
   
descriere contract 

Durata de execuție este de 6 luni, conform cap. 1.7. Durata din caietul de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

condiții contract

Cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. 
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte Termenul a fost prelungit până la data de 14.09.2020, ora 23:59.
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 27.08.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 

   
 
62. Anunț publicitate privind Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța
data
publicării
21.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției
Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal , necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța.
Coduri CPV : 14212410-7 Pamant vegetal
                      45520000-8 închiriere de echipament de terasament cu operator
   
valoare
estimată
133.322,31 lei fără TVA
120.288 lei fără T.V.A.- pământ vegetal 
13.034,31 Iei fără T.V.A - închiriere utilaj 
   
descriere contract 

Cantitatea: 2800 mc. pământ vegetal și 123 ore întindere mecanizată.
Se va achiziționa și așterne mecanizat pământ vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța, conform prevederilor caietului de sarcini atașat prezentului anunț.
D
urata contractului: 12 luni.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Furnizorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Valabilitate ofertă: 90 de zile

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte
01.09.2020
   
informații suplimentare Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pănă la data de 27.08.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria- constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria- constanta.ro
   
 
61. Anunț publicitate privind Achiziția: "Serviciul de Mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci - CIMTAX"
data
publicării
13.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției
Serviciul De Mentenanță Și Suport Tehnic Pentru Aplicație Soft Gestionare Locuri De Veci - CIMTAX
Cod CPV: 72267000-4 - Servicii de întreținere și reparații de software 
   
valoare
estimată
36.000 lei fără TVA
   
Descriere contract  Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini atașat.
Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini atașat.

   
Criterii de atribuire  Atribuirea se face în baza criteriului "prețul cel mai scăzut". 
   
Termen limită primire oferte 17.08.2020 ora 23:59 
Informații suplimentare  Ofertele se vor transmite electronic, prin e-mail, la adresa: monica.son@primaria-constanta.ro până în data de 17.08.2020 ora 23:59. 
   
 
60. Anunț publicitate privind Achiziția Achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa”
data
publicării
12.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect tehnic
   
denumirea
achiziției

Serviciul de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa”
Cod CPV: - 71520000-9 – servicii de supraveghere a lucrărilor

   
valoare
estimată
131.700,00  lei fără TVA 
   
descriere contract 

Durata de finalizare a serviciului: Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, de la data emiterii primului ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni, adică 540 zile calendaristice şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.
Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 122033/11.08.2020, proiectului tehnic.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 122033/11.08.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 27.08.2020, ora 23:59  
   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.
Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 18.08.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

anunț erată  click pentru vizualizare 
   
 
59. Anunț publicitate privind Achiziția de hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
data
publicării
04.08.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
Cod CPV -15713000-9 - Hrană pentru animale de companie 

   
valoare
estimată
124.536,30 lei fără TVA 
   
descriere contract 

Achiziția de hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța, conform caietului de sarcini nr. 107081/15.07.2020 atașat. Propunerea tehnică va fi elaborată ținând cont de prevederile Caietului de sarcini și va prezenta modul de îndeplinire a condițiilor și a cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini.
Prețurile unitare pe fiecare produs vor include toate cheltuielile legate de transport /aprovizionare/ manipulare /cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului.
Prețul de achiziție al produsului/produselor este ferm.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si a caietului de sarcini atașat.
Durata contractului va fi de 12 luni de la data semnării de ambele părți și înregistrării acestuia la sediul beneficiarului.
Valabilitate oferta:45 zile

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 10.08.2020. 
Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila).
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 10.08.2020 
   
informații suplimentare Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 06.08.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro. Răspunsurile la solicitările de clarificări  vor fi postate pe site-ul instituției la adresa http://www.primaria-constanta.ro/, rubrica-Anunturi achizitii publice si finantari. 
   
 
58. Anunț publicitate privind Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța
data
publicării
30.07.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției
Furnizarea și așternerea mecanizată a pământului vegetal , necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța.
Coduri CPV : 14212410-7 Pamant vegetal
                      45520000-8 închiriere de echipament de terasament cu operator
   
valoare
estimată
133.322,31 lei fără TVA
120.288 lei fără T.V.A.- pământ vegetal 
13.034,31 Iei fără T.V.A - închiriere utilaj 
   
descriere contract 

Cantitatea: 2800 mc. pământ vegetal și 123 ore întindere mecanizată.
Se va achiziționa și așterne mecanizat pământ vegetal necesar lucrărilor de re-/amenajare spații verzi din municipiul Constanța, conform prevederilor caietului de sarcini atașat prezentului anunț.
D
urata contractului: 12 luni.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Furnizorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Valabilitate ofertă: 90 de zile

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 07.08.2020
   
informații suplimentare Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pănă la data de 05.08.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria- constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria- constanta.ro
   
 
57. Anunț publicitate privind Achiziția de ,,Servicii instruire curs planificare strategică  aferentă proiectului  ”SMART CT’’
data
publicării
17.07.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Servicii instruire curs planificare strategică  aferentă proiectului  ”SMART CT’’

Cod CPV:
- 80000000 – 4 Servicii de învățamânt și formare profesională;
80530000 – 8 Servicii de formare profesională;
80521000 – 2 Servicii privind programele de formare;
80570000 – 0 Servicii de perfecționare personal;

valoare
estimată
9.250 lei fără TVA;
descriere contract 

Serviciile vor consta în activități de instruire, inclusiv evaluarea/testarea cursanților iar la finalizarea instruirii, cursanților li se vor emite certificate de participare.

Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire, pentru cursul de Planificare strategică pentru 10 persoane care se va derula pe parcursul unei sesiuni de 3 zile de la data prevăzută în ordinul de începere, conform cerințelor minime solicitate prin caietul de sarcini cu nr. 103035/07.07.2020;

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 103035/07.07.2020;

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte  

22.07.2020, ora 23:59.

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.

Operatorii economici pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 20.07.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

   
 
56. Anunț publicitate privind Achiziția și contractarea executiei lucrarilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
data
publicării
13.07.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe la caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”

Cod CPV:
-45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
-45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

valoare
estimată
286.200,00 lei fără TVA
descriere contract 

Durata de execuție este de 6 luni conform cap. 1.7. Durata din caietul de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte  

22.07.2020, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.07.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată caștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achizitia și contractarea executiei lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”.

   
 
55. Anunț publicitate privind Achiziția și contractarea executiei lucrarilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”
data
publicării
26.06.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe la caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziția și contractarea execuției lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”

Cod CPV:
-45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare
-45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

valoare
estimată
286.200,00 lei fără TVA
descriere contract 

Durata de execuție este de 6 luni conform cap. 1.7. Durata din caietul de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 85245/02.06.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte  

08.07.2020, ora 23:59

   
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 01.07.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată caștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achizitia și contractarea executiei lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuire aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”.

   
 
54. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Tineret

data
publicării
17.06.2020
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
Bugetul alocat sesiunii de selecție 300.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  150.000 de lei 
Anunț rezultat intermediar click pentru descărcare anunț
Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este 07.07.2020, ora 16:00.
   
 
53. Promovarea sportului de performanță

data
publicării
11.06.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare instrucțiuni
click pentru descărcare formulare
click pentru descărcare HCL 229.2019
click pentru descărcare HCL 430 modificare HCL 229
click pentru descărcare HCL 304 modificare HCL 229
Bugetul alocat sesiunii de selecție 10.995.000 de lei
Anunț rezultat  click pentru vizualizare 
   
Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 26.06.2020, ora 15:00.
   
 
52. Anunț publicitate privind "achiziția directă ce are ca obiect achiziția serviciului de furnizare internet in stația de autobuz Fantasio-Str.Mihai Viteazu și stația de autobuz Cap linie Poarta 1"
data
publicării
11.06.2020
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Serviciul de furnizare internet in statia de autobuz Fantasio-Str.Mihai Viteazu si statia de autobuz Cap linie Poarta 1
Cod CPV- 72400000 - 4 Servicii de internet

valoare
estimată
6.402,00 lei/an fără TVA 
descriere contract 

Primăria municipiului Constanța implementează un proiect pilot pentru cele două stații de autobuz care vor fi echipate cu ecrane de mari dimensiuni, prin intermediul cărora călătorii vor putea afla în timp real informații de interes public, traseele mijloacelor de transport în comun, timpul de sosire dar și evenimentele importante din oraș. În baza analizei geografice a zonei și a site survey-ului wireless, punctul optim de conectare pentru cele două stații este terasa clădirii O.C.P.I. Constanța, existand LOS (Line of Sight) cu cele două stații de transport în comun. O.C.P.I. Constanța a comunicat faptul că această clădire este cablată structurat și permite conectarea echipamentelor suplimentare fără a fi nevoie de modificări majore, conexiunile cu providerii de internet facându-se direct din cutia de acces aflată în fața instituției (exista fibre optice libere prin care se poate asigura conexiunea cu rețeaua clădirii).

Cerinţe minime obligatorii:

 • viteza minimă – 100Mbps x 1 locație;
 • Primăria municipiului Constanța are desemnată o persoană de contact cu diverși furnizori de internet. Să se poată pune la dispoziție o persoană de contact în vederea soluționării mai rapide a unor eventuale probleme mai urgente ce pot să apară. Menționăm că pentru probleme minore putem folosi suportul tehnic obișnuit.
 • să se specifice în ofertă dacă pentru asigurarea acestui serviciu se utilizează propria rețea sau subcontractați cu un terț;
 • toate demersurile legale in vederea autorizarii lucrărilor pentru îngroparea cablurilor se vor realiza de către furnizor;
 • furnizorul va suporta toate cheltuielile pentru lucrările de îngropare a cablurilor.

Cantitate: Un pachet ce cuprinde: 1 abonament/lună x 12 luni = 12 abonamente/an. 
Durata contractului : 12 luni.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt. 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele prezentului anunt publicitar, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile prevazute in prezentul anunt. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 15.06.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 12.06.2020 ora 10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice Cu menţiunea: Serviciul de furnizare internet in statia de autobuz Fantasio-Str.Mihai Viteazu si statia de autobuz Cap linie Poarta 1

   
 
51. Anunț publicitate privind "Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții ”Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”
data
publicării
28.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare documentație DALI
click pentru descărcare grafic excecuție
click pentru descărcare deviz
click pentru descărcare HCL 247-25.06.2019
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții ”Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”
COD CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor

valoare
estimată
23.105,15 Lei fără TVA
descriere contract 

Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții ”Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”, conform caietului de sarcini nr.53915/17.03.2020 atașat.

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, caietul de sarcini si documentatia atasata prezentului anunt, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

Valabilitatea ofertei: este de 60 zile.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 04.06.2020

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 04.06.2020 / se decalează pentru data de 09.06.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 02.06.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
50. Anunț publicitate privind "Achiziția de  materiale de constructii necesare Primariei municipiului Constanța"
data
publicării
27.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare anexă
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  materiale de constructii necesare Primariei municipiului Constanța.
Cod CPV: 44110000- materiale de construcții

valoare
estimată
25.640,72  lei fără TVA 
descriere contract 

Se vor achizitiona materiale de constructii necesare Primariei municipiului Constanța 

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si  anexei atasate.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt  si anexei atasate.
Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica. De asemenea , informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse .
Criterii adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai scazut.
Oferta financiară se va prezenta pe pret unitar, precum si la valoarea totală fără TVA, cu respectarea cantitatilor prevazuta in anexa atașată.
Termen livrare : Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.
Valabilitate oferta: 60 de zile

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 03.06.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 02.06.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
49. Anunț publicitate privind "Achiziția de  materiale de feronerie  necesare Primariei municipiului Constanța"
data
publicării
27.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare anexă
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  materiale de feronerie  necesare Primariei municipiului Constanța.
Cod CPV :  44316510-6 – feronerie

valoare
estimată
13.605,45 lei fără TVA 
descriere contract  Se vor achizitiona materiale de feronerie  necesare Primariei municipiului Constanța.
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si  anexei atasate.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunt si  anexei atasate. 

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.De asemenea , informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse .

Oferta financiară se va prezenta pe pret unitar, precum si la valoarea totală fără TVA, cu respectarea cantitatilor prevazuta in anexa atașată.
Termen livrare : Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.
Valabilitate oferta: 60 de zile

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 03.06.2020
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 02.06.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

 
   
 
48. Anunț publicitate privind "Achiziția de servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism"
data
publicării
25.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția de servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism.
Cod CPV :  72310000-1 Servicii de procesare de date.

valoare
estimată
135.000 lei fără T.V.A. 
descriere contract 

Se vor achizitiona servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini atașat.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat. 
Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. 

   
termen limită primire oferte 29.05.2020
   
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 28.05.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.
   
 
47. Anunț publicitate privind ”achiziția de produse consumabile auto”
data
publicării
14.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Produse consumabile auto

Cod CPV -09211100 - Uleiuri pentru motoare; 24951311 - Produse antigel; 24316000 - Apă distilată; 39831500 - Produse de curăţat pentru automobile; 09221100 - Vaselina

valoare
estimată
12.171 lei fără TVA
descriere contract  Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini anexat
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcinianexat

Livrarea produselor către Achizitor va fi efectuată la sediul acestuia, respectiv Municipiul Reședință de Județ Constanța, Bdul Tomis, Nr. 51 Constanța, într-un termen care să nu depășească 10 de zile de la primirea comenzii ferme și trebuie să aibă loc într-o zi lucrătoare de la orele 9.00 la orele 15.00, de luni până vineri.

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini anexat. 

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 21.05.2020, ora 23.59
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 18.05.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-constanta.ro.

   
 
46. Anunț publicitate privind achiziția directa ce are ca obiect întocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa I și Etapa II"
data
publicării
06.05.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Intocmirea studiului de fezabilitate "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa I și Etapa II"
Cod CPV- 79314000-8- Studiu de fezabilitate

valoare
estimată
133.500 lei fără TVA
descriere contract 

Se va achizitiona serviciul de întocmire a studiului de fezabilitate pentru "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța - Etapa I și Etapa II" 
Durata contractului : Termenul de prestare a serviciului este de max. 30 zile de la semnarea contractului, pentru prima documentatie – Etapa I (SF și ACB) și max. 60 zile pentru cea de a 2-a documentatie – Etapa II (SF și ACB).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 69528/27.04.2020

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 69528/27.04.2020. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 12.05.2020 ora: 16.00
   
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 08.05.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Transmiterea ofertelor: Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul. Tomis nr. 51, camera 18 (Serviciul Management Documente).

   
 
45. Anunț publicitate privind Achiziția "Servicii de formare profesionala "Competente informatice" - inițiere aferente proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"- COD MySMIS 114654
data
publicării
30.04.2020
documente click pentru vizualizare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare caiet sarcini format word
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect de contract
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru vizualizare răspuns clarificări nr.1
click pentru vizualizare răspuns clarificări nr.2
   
denumirea
achiziției

"Servicii de formare profesionala "Competente informatice" - inițiere aferente proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"- COD MySMIS 114654
Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională

valoare
estimată
139.161,10 lei fără TVA
condiții contract 

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea serviciilor de formare profesională pentru 13 grupe a câte 1-14 persoane, respectiv 182 persoane participante la cursuri de inițiere „Competențe informatice".

descrierea achiziției

Conform prezentului anunț din secțiunea documente.

condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta-ro 
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 19.05.2020 ora 11:00
informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasabile.
Oferta va fi transmisă până la data de 19.05.2020 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
44. Anunț publicitate privind Achiziția serviciilor de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa”
data
publicării
29.04.2020
documente click pentru vizualizare document
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect tehnic
   
denumirea
achiziției

Durata de finalizare a serviciului: Durata serviciului este egală cu durata lucrărilor de execuţie, de la data emiterii primului ordin de începere, pana la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, adică 18 luni, adică 540 zile calendaristice şi se calculează de la data prevăzută în primul ordin de începere.
Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 42972/02.03.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

valoare
estimată
131.700,00  lei fără TVA 
condiții contract 

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 42972/02.03.2020.

descrierea achiziției

Conform prezentului anunț din secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 15.05.2020, ora 23:59
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 11.05.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro .
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Serviciul de supervizare a lucrărilor prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii  „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa”.

   
 
43. Anunț publicitate privind Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții ”Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”
data
publicării
29.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare documentație DALI
click pentru descărcare grafic excecuție
click pentru descărcare deviz
click pentru descărcare HCL 247-25.06.2019
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiții ”Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”
Cod CPV: 71520000-9- Servicii de supraveghere  a lucrărilor

valoare
estimată
23.105,15 Lei fără TVA 
condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț și al caietului de sarcini atașat. 
condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 14.05.2020

 
descrierea achiziției

Conform prezentului anunț din secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 14.05.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 11.05.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
42. Anunț publicitate privind Achiziția de urne de vot pentru secțiile de votare
data
publicării
28.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția de urne de vot pentru secțiile de votare
Cod CPV: 44211100-3 Construcţii modulare prefabricate

valoare
estimată
73.500 Lei fără TVA 
descrierea achiziției

Conform prezentului anunț din secțiunea documente.

condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 06.05.2020 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 06.05.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 04.05.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
41. Anunț publicitate privind Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
22.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
CPV: 79800000-2  – Servicii tipografice și servicii conexe

valoare
estimată
3.263 lei fara TVA 
descrierea achiziției Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții participare  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro până la data de 28.04.2020

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

28.04.2020

informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 27.04.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

   
 
40. Anunț publicitate privind Achiziția directă a unui elevator pentru transportul pe scari destinat  persoanelor cu dizabilitati
data
publicării
22.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziționarea unui elevator pentru transportul pe scari destinat  persoanelor cu dizabilitati
Cod CPV: 42417000 – 2 Elevatoare si transportoare

valoare
estimată
12.427,59  lei fără T.V.A 
descrierea achiziției

Elevator pentru transportul pe scari destinat persoanelor cu dizabilitati, conform specificatiilor atasate. 
Durata comenzii: 14 zile lucratoare de la primirea comenzii ferme de catre furnizor.

condiții contract Cu respectarea prezentului anunt si a  specificatiilor atasate 
condiții participare 

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
Oferta va fi întocmită în conformitate cu specificațiile tehnice, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile atașate prezentului anunț.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 04.05.2020
informații suplimentare

Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 29.04.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
39. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului De Salvare Acvatică - Salvamar Și De Prim Ajutor Pe Plajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
data
publicării
22.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare regulament
click pentru descărcare proiect contract
click pentru descărcare formulare
click pentru vizualizare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul De Salvare Acvatică - Salvamar Și De Prim Ajutor Pe Plajele Din Constanța Și Stațiunea Mamaia
Cod CPV- 75252000 -7 servicii de salvare

valoare
estimată
2,885.086,39 lei fără TVA
descrierea achiziției

Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții contract Conform proiectului de contract publicat.
condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 04.05.2020 ora 11:00
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 04.05.2020 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Popa Alexandru Mihaela Nicoleta, tel: 0241.488.157 e- maiI: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
38. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului de întreținere și reparații  autoturisme Skoda
data
publicării
01.04.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere și reparații autoturisme Skoda
Coduri CPV:
-50112000-3 Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor
-71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor

valoare
estimată

20.544,77 lei fără TVA

descrierea achiziției

Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații autoturisme Skoda” constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
-reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autoturismelor.
-întreținere autoturisme, servicii de revizii tehnice periodice a autoturismelor conform specificațiilor producătorului.
-reparații de tinichigerie-vopsitorie.
-efectuarea inspecţei tehnice periodice a autoturismelor.

   
condiții contract

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

Condiții participare 

- cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini nr. 56515/23.03.2020 și a anexelor 1 și 2;
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini nr. 56515/23.03.2020 și a anexelor 1 și 2 atașate.
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 56515/23.03.2020  și a anexelor 1 și 2 atașate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 10.04.2020, ora 23:59
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.ro Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 07.04.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro

   
 
37. Anunț publicitate privind Achiziția de tâmplărie PVC (uși și ferestre) cu geam termopan și montaj inclus
data
publicării
30.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă
click pentru descărcare clarificări nr.1
click pentru descărcare clarificări nr.2
   
denumirea
achiziției

Achiziția de tâmplărie PVC (uși și ferestre) cu geam termopan și montaj inclus
Cod CPV: 45421100–5– instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe

valoare
estimată

38.506,35 lei fără TVA 

descrierea achiziției

Se va achiziționa tâmplărie PVC (uși și ferestre) cu geam termopan și montaj inclus conform Anexei nr.1 atasate
Durata contractului/comenzii:
Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 15 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.
Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț.

Condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț si a Anexei nr.1 atasate. Ofertantul va întocmi oferta în conformitate cu Anexa nr.1 atașată. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 10.04.2020 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.roTermenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile. Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
36. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului de telefonie fixă și transmisie date prin fax necesar Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
25.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de telefonie fixă și transmisie  date prin fax necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV:  64210000 – 1 servicii de telefonie și de transmisie date

valoare
estimată
66.000,00 Lei fără TVA
descrierea achiziției

Serviciul de telefonie fixă și transmisie  date prin fax necesar Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini nr. 49595/10.03.2020 atașat.

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

   
condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.

Condiții participare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 01.04.2020. Valabilitate ofertă: 90 zile. Durata contractului: 12 luni

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

01.04.2020 


informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 30.03.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
35. Anunț publicitate privind Achiziția de Materiale sanitare necesare Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
19.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice
   
denumirea
achiziției

Materiale sanitare necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 44411000 – 4 - ‟Articole sanitare″

valoare
estimată

12.723,41 lei fără TVA

descrierea achiziției

Se vor achiziționa materiale sanitare necesare Primăriei municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate.
Durata contractului/comenzii:
Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră. Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul va întocmi oferta în conformitate cu specificațiile tehnice atașate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract Cu respectarea prezentului anunț.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

27.03.2020 


informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro
Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile. Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
34. Anunț publicitate privind Achiziția de  materiale de feronerie  necesare Primariei municipiului Constanța
data
publicării
17.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă materiale feronerie
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  materiale de feronerie  necesare Primariei municipiului Constanța
Cod CPV :  44316510-6 – feronerie

valoare
estimată

10.606,71 lei  fără TVA

descrierea achiziției

Se vor achizitiona materiale de feronerie  necesare Primăriei municipiului Constanța.
Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.De asemenea , informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse.
Oferta financiară se va prezenta pe pret unitar, precum si la valoarea totală fără TVA, cu respectarea cantitatilor prevazuta in anexa atașată.
Termen livrare : 5  zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare. Valabilitate oferta: 60 de zile

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și anexei atașate.

condiții contract Cu respectarea prezentului anunț și anexei atașate.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

24.03.2020


informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 23.03.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
33. Anunț publicitate privind Achiziția de  materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
17.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă materiale construcții
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  materiale de constructii necesare Primariei municipiului Constanța.
Cod CPV: 44110000- materiale de construcții

valoare
estimată

23.859,09  lei fără TVA

descrierea achiziției

Se vor achiziționa materiale de constructii necesare Primăriei municipiului Constanța.
Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica. De asemenea , informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse .
Oferta financiară se va prezenta pe pret unitar, precum si la valoarea totală fără TVA, cu respectarea cantitatilor prevazuta in anexa atașată.
Termen livrare : 5  zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare. Valabilitate oferta: 60 de zile

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și anexei atașate.

condiții contract Cu respectarea prezentului anunț și anexei atașate.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

24.03.2020


informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 23.03.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
32. Anunț publicitate privind Achiziția unui număr de 137 scaune necesare Primăriei municipiului Constanța
data
publicării
13.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații
   
denumirea
achiziției

Achiziția unui număr de 137 scaune necesare Primăriei municipiului Constanța
COD CPV: 39112000-0 – scaune

valoare
estimată

40.763,00 lei fără TVA.

descrierea achiziției Obiectul contractului se referă la furnizarea unui număr de 137 scaune, conform specificațiilor atașate.
   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț şi a specificațiilor atașate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract Cu respectarea prezentului anunț şi a specificațiilor atașate.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

19.03.2020 ora 23:59


informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 17.03.2020 pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro.

Oferta se va transmite pe adresa de e-mail figan.mihai@primaria-constanta.ro.

   
 
31. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din domeniul social
data
publicării
11.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE

Buget maxim
disponibil
150.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  75.000 de lei
Anunț privind redeschiderea sesiunii de selecție   click pentru descărcare anunț
Anunț amânare depundere dosare

Având în vedere prevederile decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se amâna depunerea dosarelor de aplicație pentru domeniul social din data de 13.04.2020, ora 16:00 la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior după terminarea stării de urgență.

Anunț rezultat  click pentru descărcare rezultat final
click pentru descărcare rezultat intermediar
Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 30.06.2020, ora 16:00.
   
 
30. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din domeniul cultural
data
publicării
11.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
regulament 73 din 2018
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE

Buget maxim
disponibil
1.500.000 de lei 
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect  300.000 de lei
Anunț privind redeschiderea sesiunii de selecție  click pentru descărcare anunț
Anunț amânare depunere dosare 

Având în vedere prevederile decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se amâna depunerea dosarelor de aplicație pentru domeniul cultural din data de 13.04.2020, ora 16:00 la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior după terminarea stării de urgență.

Anunț rezultat intermediar  click pentru descărcare anunț
Anunț rezultat final click pentru descărcare anunț
Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 30.06.2020, ora 16:00.
   
 
29. Anunț publicitate privind Achiziția "Serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța"
data
publicării
09.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța
COD CPV: 79800000-2  – Servicii tipografice și servicii conexe

valoare
estimată
57.962,93 Lei fără TVA 
descrierea achiziției

Serviciul de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini nr.30667/14.02.2020 atașat. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

   
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 17.03.2020

condiții contract Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat.
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 17.03.2020informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 13.03.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
28. Anunț publicitate privind Achiziția "Serviciul de curățare și toaletare statui și monumente care nu fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța"
data
publicării
05.03.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect contract
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Serviciul de curățare și toaletare statui și monumente care nu fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța
Cod CPV: 92522200-8 Servicii de conservare a monumentelor istorice

valoare
estimată
586.265,70 lei fără TVA 
descrierea achiziției

Obiectul achiziției constă în măsuri de conservare care asigură protecția patrimoniului dacă se aplică în mod unitar tuturor elementelor structurale (soclu, lucrare propriu- zisă, zona de protecție) din piatră, bronz, etc.

   
condiții
participare

Conform prevederilor din fișa de date

condiții contract Conform proiectului de contract 
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 16.03.2020, ora 11:00informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
 Oferta va fi transmisă până la data de 16.03.2020, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Florentina Andreea APOSTOL, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.


   
 
27. Anunț publicitate privind Achiziția serviciului de organizare eveniment ”Tărâmul Iepurașilor”
data
publicării
04.03.2020
documente anunt anulare procedură de achiziție
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișa de date
click pentru descărcare proiect contract
click pentru descărcare modele de formulare
   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de organizare eveniment 'Tărâmul Iepurașilor"
Cod CPV: 79952100-3-Servicii de organizare evenimentele culturale.

valoare
estimată
496.298 lei fără TVA
descrierea achiziției

Obiectul contractului îl reprezintă ” Achiziția serviciului de organizare eveniment 'Tărâmul Iepurașilor", în aer liber, Parcul Tăbăcăriei - 'Tara Piticilor", Constanța, 16-18 aprilie 2020. Evenimentul ce urmează a fi organizat însumează mai multe momente și se va desfășura în perioada 06.04.2020-20.04.2020.

   
condiții
participare

Conform prevederilor din fișa de date

condiții contract Conform proiectului de contract 
criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 16.03.2020, ora 11:00informații suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului pe SEAP, la rubrica Publicitate Anunțuri și pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.
Oferta va fi transmisă până la data de 16.03.2020, ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Kiru Sofian, tel: 0241488157 e-mail: sofian.kiru@primaria-constanta.ro

   
 
26. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului de întreținere și reparații autoturisme Skoda
data
publicării
28.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere și reparații autoturisme Skoda
Coduri CPV:
-50112000-3 Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor
-71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor

valoare
estimată

20.544,77 lei fără TVA

descrierea achiziției

Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații autoturisme Skoda” constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
-reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autoturismelor.
-întreținere autoturisme, servicii de revizii tehnice periodice a autoturismelor conform specificațiilor producătorului.
-reparații de tinichigerie-vopsitorie.
-efectuarea inspecţei tehnice periodice la autoturismelor.

   
condiții
participare

- cu respectarea prezentului anunț și a tuturor cerințelor din caietul de sarcini nr. 33168/18.02.2020 și a anexelor 1 și 2;
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zileOferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini nr. 33168/18.02.2020 și a anexelor 1 și 2 atașate. Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 33168/18.02.2020  și a anexelor 1 și 2 atașate.

condiții contract

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 06.03.2020, ora 23:59informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 03.03.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
25. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului de întreținere și reparații vehicule ușoare
data
publicării
28.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere și reparații vehicule ușoare
Coduri CPV:
-50110000-9 Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe
-71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor

valoare
estimată

45.122,00 lei fără TVA

descrierea achiziției

Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații vehicule ușoare” constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
- reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor vehiculelor.
- întreținere autovehicule, servicii de revizii tehnice periodice a vehiculelor conform specificațiilor producătorului.
- reparații de tinichigerie-vopsitorie.
- efectuarea inspecţei tehnice periodice la motociclete și remorci.

   
condiții
participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 33167/18.02.2020 și a anexelor 1,2,3 și 4;
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini și a anexelor 1,2, 3 și 4 atașate.
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 33167/18.02.2020 și a anexelor 1,2,3 și 4 atașate.

condiții contract

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 06.03.2020, ora 23:59informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 03.03.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
24. Anunț publicitate privind Achiziția Serviciului de întreținere și reparații autovehicule

data
publicării
28.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere și reparații autovehicule
Coduri CPV:
-50112000-3 Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor
-71631200-2 Servicii de inspecție tehnică a automobilelor

valoare
estimată

35.574,95 lei fără TVA


descrierea achiziției

Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” constă în efectuarea următoarelor operațiuni:
-reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autovehiculelor.
-întreținere autovehicule, servicii de revizii tehnice periodice a autovehiculelor conform specificațiilor producătorului.
-reparații de tinichigerie-vopsitorie.
-efectuarea inspecţei tehnice periodice la autovehiculelor.

   
condiții
participare

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 33166/18.02.2020 și a anexelor 1, 2, 3 și 4;
- prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini și a anexelor 1, 2, 3 și 4 atașate. Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. 6 Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini nr. 33166/18.02.2020 și a anexelor 1, 2, 3 și 4 atașate.

condiții contract

Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, conform caiet de sarcini anexat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte 06.03.2020, ora 23:59informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: nilghiun.manea@primaria-constanta.roOfertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 03.03.2020 pe adresa de e-mail nilghiun.manea@primaria-constanta.ro.

   
 
23. Sesiune De Selecție De Proiecte Nonprofit De Interes General Din Domeniul Sportiv

data
publicării
28.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
REGULAMENT ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE
REGULAMENT ANEXA 2 PROPUNERE FINANCIARA
REGULAMENT ANEXA 3 PROPUNERE TEHNICA
REGULAMENT ANEXA 4 DECLARATIE
REGULAMENT 73 din 2018

Buget maxim
disponibil

1.000.000 de lei
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect 

300.000 de lei 

Anunț anulare sesiune de selecție

Având în vedere H.G. 434/28.05.2020 pentru modificarea  și completarea anexei nr. 3 la H.G. 394/2020 „privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19”, se anulează sesiunea de selecție de proiecte pentru domeniul sportiv din data de 23.03.2020.

Anunț amănare sesiune de selecție

Având în vedere prevederile decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se amâna deschiderea sesiunii de selecție de proiecte pentru domeniul sportiv din data de 23.03.2020, , la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior.

Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 19.03.2020, ora 16.00.
   
 
22. Competiții Streetball
data
publicării
28.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare formulare
click pentru descărcare instrucțiuni

Buget maxim
disponibil

500.000 de lei inclusiv TVA

Anunț anulare sesiune de selecție

Având în vedere H.G. 434/28.05.2020 pentru modificarea  și completarea anexei nr. 3 la H.G. 394/2020 „privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19”, se anulează sesiunea de selecție a ofertelor necesare atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă pentru realizarea unei competiții streetball din data de 25.03.2020.

Anunț amănare sesiune de selecție Având în vedere prevederile decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se amâna deschiderea sesiunii de selecție a ofertelor necesare atribuirii contractului de finanțare nerambursabilă pentru realizarea unei competiții streetball din data de 25.03.2020, la o dată care va fi stabilită și comunicată ulterior.
   
Observații Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită pentru depunerea propunerilor: 19.03.2020, ora 16.00.
   
 
21. Anunț publicitate privind Achiziția de Servicii de formare profesională ”Competențe informatice” – inițiere aferente proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună”- COD MySMIS 114654

data
publicării
25.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fisă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere de contract
click pentru descărcare clarificări 1
click pentru descărcare răspuns clarificări 2
   
denumirea
achiziției

Servicii de formare profesionala ”Competente informatice” – initiere aferente proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”- COD MySMIS 114654

Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională


valoare
estimată

139.161,10 lei fără TVA.


   
descrierea achiziției

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de formare profesională pentru 13 grupe a câte 1-14 persoane, respectiv 182 persoane participante la cursuri de inițiere „Competențe informatice”.

   
condiții
participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată la secțiunea documente.

condiții contract

Conform proiectului de contract publicat la secțiunea documente.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

modalitate desfășurare 

Oferta va fi transmisă până la data de 09.03.2020 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

termen limită primire oferte
09.03.2020, ora 11:00.


informații suplimentare Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului la secțiunea documente.
   
 
20. Anunț publicitate privind Achiziția "Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa"
data
publicării
21.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa;
Cod CPV – 03452000-3 – Arbori;

valoare
estimată
134 095,83 lei fără TVA;
   
descrierea achiziției

Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa, conform caracteristicilor caietul de sarcini  nr. 244298/17.12.2019;
Cantităţi solicitate: 159 buc. conform caracteristicilor tehnologice minimale ale produselor, din caietul de sarcini cu nr. 244298/17.12.2019;

   
condiții
participare

Durata contractului: 12 luni de la data înregistrării şi semnării acestuia de către ambele părţi;
Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu cap. 14.2. Modul de prezentare al propunerii tehnice din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 și va fi însoțită de Certificatul ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.
Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019.
Oferta financiară se va elabora în conformitate cu cap. 14.3. Modul de prezentare al propunerii financiare din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 si va cuprinde costul total al produselor pentru toate cantitatile solicitate in caietul de sarcini, cu TVA-ul evidentiat distinct.
Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile.

condiții contract

Conform cerinţelor din caietul de sarcini 244298/17.12.2019. 

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

modalitate desfășurare 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon contact: 0241.488.157.
Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului Achiziţii Publice, cu menţiunea: Achizitia de ,,Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa’’. 

termen limită primire oferte 27.02.2020, ora 23:59.


informații suplimentare

Operatorii economici pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 25.02.2020 pe adresa de e-mail daniela.bucur@primaria-constanta.ro.

   
 
19. Anunț Publicitate Privind Achiziția Serviciului De Asistență Tehnică, Actualizare Și Mentenanță Lunară Pentru „Aplicație Informatică Pentru Gestionarea Documentelor Operate De Către Serviciul Autorizare Operatori Economici"

data
publicării
20.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară pentru „Aplicație informatică pentru gestionarea documentelor operate de către Serviciul Autorizare Operatori Economici"

CPV: 72267000-4 - Servicii de întreținere și reparații de software

valoare
estimată
24.000,00 Lei fără TVA
   
descrierea achiziției

Beneficiarul dorește să achiziționeze servicii de asigurare a mentenanței și suportul tehnic pentru aplicația informatică pentru gestionarea documentelor operate de Serviciul Autorizare Operatori Economici, sub forma de abonament lunar, pentru o perioada de 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți, conform caietului de sarcini atașat.

Prestatorul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică(copie lizibila cu mențiunea conform cu originalul).

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat prezentului anunț.

   
condiții
participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 25.02.2020.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț si al caietului de sarcini atașat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
25.02.2020

informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , pana la data de 21.02.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-constanta.ro.

   
 
18. Anunț publicitate privind achiziția directă ce are ca obiect ”Service echipamente tehnica de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)”

data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare anexa 2
click pentru descărcare anexa 3
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

Cod CPV- 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

valoare
estimată

117.533,20 lei fără T.V.A
   
descrierea achiziției

Se va achiziționa serviciul de service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 12073/21.01.2020

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).


condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 12073/21.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
27.02.2020

informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 25.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autorității contractante, vă transmite oferta în original  la adresa: 

Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
În atentța: Serviciul  Achiziții Publice
Cu menţiunea: Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)

   
 
17. Anunț Publicitate Privind Achiziția serviciului cu privire la Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane
data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane
Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

valoare
estimată
48.307,78 lei fără TVA
   
descrierea achiziției Se va achiziționa  serviciul cu privire la Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane 
   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 26.02.2020 

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.roTermenul de valabilitate al ofertei: 90 de zile. Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
16. Anunț Publicitate Privind Achiziția serviciilor privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța
data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța

Cod CPV:
- 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;
- 79421200-3 Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcţie.

valoare
estimată

129.000,00  lei fără TVA

   
descrierea achiziției

Durata de finalizare a serviciului: Conform cap. 12. DURATA DE PRESTARE A SERVICIULUI din Caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020 atasat prezentului anunt.

Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 26550/10.02.2020.
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Oferta financiară va fi elaborata conform cap. 8. Modalitatea de prezentare a ofertei din caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

 

   
condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 26550/10.02.2020.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
02.03.2020, ora 23:59 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 26.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice.
Cu menţiunea:
Serviciul privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

 

   
 
15. Anunț Publicitate Privind Achiziția directă ce are ca obiect " Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S) "

data
publicării
19.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)

Cod  CPV: 48300000 – Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate

valoare
estimată

109.822,48 lei fără T.V.A

   
descrierea achiziției

Obiectul contractului de achiziție constă în implementarea unei aplicații software integrată pentru gestionarea online a spațiilor de parcare care să includă o hartă G.I.S. proprie (care să nu depindă de formatele deja existente: Google Maps, Open Street Map etc) a locurilor de parcare, tipul și statutul acestora.

   

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 14455/23.01.2020.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat.

Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
26.02.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 24.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autorității contractante, vă transmite oferta în original  la adresa: 
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18.
În atenția: Serviciul  Achiziții Publice
Cu mențiunea:Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)"

   
 
14. Anunț Publicitate Privind Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța

data
publicării
18.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța.

Cod CPV: 
50511100-1 - Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid
45232120-9 – Lucrări de irigație,       
45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

valoare
estimată

448.642 lei fără TVA

   
descrierea achiziției Se vor achiziționa Lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța.
   

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini și a listelor de cantități anexate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț, a caietului de sarcini și a listelor de cantități anexate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
25.02.2020
informații suplimentare

Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
13. Anunț Publicitate Privind Achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe o perioadă de 12 luni

data
publicării
17.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea
achiziției

Achiziția de abonamente la Monitorul Oficial pe o perioadă de 12 luni

Cod CPV: 22212000 - 9 ” Periodice”

valoare
estimată

3.486,42 lei fără TVA

   
descrierea achiziției

Nr.

crt.

Denumire abonament

12 luni

U.M.

Cantitate

Observații

1.

Abonament la Monitorul Oficial partea I

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul.Tomis nr.51, Constanța

2.

Abonament la Monitorul Oficial partea III

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul. Tomis nr.51, Constanța

3.

Abonament la Monitorul Oficial partea VI

Buc.

1

Publicația va fi livrată în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariție la sediul PMC din Bdul.Tomis nr.51, Constanța

 

Durata contractului/comenzii:   Comandă pentru o perioadă de 12 luni.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte
20.02.2020
informații suplimentare

Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
12. Anunț publicitate Privind Achiziția "Lucrări de reparații mobilier urban"

data
publicării
13.02.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Achiziția lucrărilor de reparatii mobilier urban     
Cod CPV
45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie
             
45442100 – lucrări de vopsire      
              
45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare   

valoare
estimată
449.280,89  lei fără TVA
   
descrierea achiziției

Se vor achizitiona lucrările de reparatii ale mobilierului urban.
Executantul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.

Valabilitate oferta: 60 de zile

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt, caietului de sarcini  și listei de cantități anexate.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt, caietului de sarcini  și listei de cantități anexate.

criterii de
adjudecare

Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 19.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 18.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
11. Anunț publicitate Privind achiziția directă ce are ca obiect achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la târgul de Turism al  României, București, 20 - 23 februarie 2020

data
publicării
12.02.2020
documente click pentru descărcare anunț

   
denumirea
achiziției

Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Tărgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020

Cod CPV- 22462000-6 Materiale publicitare

valoare
estimată

4.220 lei fără T.V.A

   
descrierea achiziției

Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Tărgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020.

1. Flyer DL(210x99mm), tipar policromie, față verso, 150g dublu cretat lucios - 2000 bucăți.
2. Pliant în limba română 5x DL(210X497mm), tipar policromie, față verso, 150 dublu cretat lucios, pliat în 5 părți egale - 2000 bucăți.
3. Pliant în limba engleză 5x DL(210X497mm), tipar policromie, față verso, 150 dublu cretat lucios, pliat în 5 părți egale - 2000 bucăți.

- Cele 3 machete vor fi trimise împreună cu comanda de către autoritatea  contractantă.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului  anunt si specificatiilor tehnice descrise la Cap. Descrierea contractului. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

14.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 13.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autorității contractante, va transmite oferta în original  la adresa: 

Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . 
În atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția de materiale publicitare necesare promovării municipiului Constanța la Târgul de Turism al României , București, 20-23 februarie 2020.

   
 
10. Anunț publicitate Privind achiziția directă ce are ca obiect prestarea serviciului  de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța"

data
publicării
28.01.2020
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța"
Cod CPV- 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

valoare
estimată
40.000 lei fără T.V.A 
   
descrierea achiziției

Obiectivul general al contractului de servicii este realizarea serviciului de audit financiar extern,  respectiv 10 rapoarte trimestriale de audit financiar extern pentru Contractul de finanțare nr. 5029/20.12.2019 aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”.

Durata contractului : 31 luni. Durata contractului de servicii este estimatǎ în baza calendarului activitǎţilor aferent Cererii de finanţare și a contractului de finantare nr.5029/20.12.2019. Durata contractului de servicii se poate modifica funcţie de durata de implementare a proiectului

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini nr. 5563/13.01.2020 Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si a  caietului de sarcini nr. 5563/13.01.2020

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 03.02.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , pana la data de 30.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.roOfertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .In atentia: Serviciul Achiziţii Publice. Cu menţiunea:  Serviciul  de audit financiar extern pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

   
 
9. Anunț publicitate privind achiziția directă ce are ca obiect  serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

data
publicării
28.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare clarificări
   
denumirea
achiziției

Serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

Cod CPV- 79341000-6 - Servicii de publicitate

valoare
estimată
5.200 lei fără T.V.A
   
descrierea achiziției

Obiectivul general al al contractului de servicii este realizarea serviciului de informare și publicitate obligatorie privind proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța” conform Manualului de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5566/13.01.2020.

Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5566/13.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 31.01.2020
informații suplimentare

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 30.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original  la adresa: Municipiul Constanța , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .

În atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Serviciul de informare și publicitate obligatorie privind proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

   
 
8. Anunț publicitate privind Achiziția de coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră

data
publicării
27.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru vizualizare clarificări 2
click pentru vizualizare clarificări 1
   
denumirea
achiziției

Achiziția de  coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră
Cod CPV: 34928400 – mobilier urban

valoare
estimată
127.490  lei fără TVA
   
descrierea achiziției Se vor achizitiona 190 bucati  de  coșuri de gunoi stradale metalice cu scrumieră. 

Furnizorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica.  Valabilitate oferta: 60 de zile

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt  si caietului de sarcini anexat.

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunt si caietului de sarcini anexat.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 03.02.2020
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 31.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.

   
 
7. Anunț Publicitate Privind Achiziția de tipizate

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare confirmare de primire
click pentru descărcare ordin de deplasare/delegație
   
denumirea
achiziției

Achiziție de tipizate

Cod CPV
-79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe”

valoare
estimată

3.466,68 lei fără TVA

   
descrierea achiziției  

1. Tipizate pe o față, o culoare (Confirmare de primire)
- tip hârtie: Hârtie Offset 120 - 140 gr/mp
- cantitate/buc. (dimensiune 182 mm x 95 mm): 150.000

2. Tipizate o culoare, A5 față/verso (Ordin de deplasare, delegațíe, cod 14-5-4)
- tip hârtie A5: Carnet - Hârtie Offset 60 gr/mp, față/verso cu copertă față-spate, legate prin capsare (cu 100 file/carnet)
- cantitate/buc.: 30 carnete 

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a modelului tipizat atașat pentru Confirmare de primire si pentru Ordin de deplasare. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

condiții contract

Durata comenziiProdusele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.

criterii de
adjudecare

atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 28.01.2020
observații Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

   
 
6. Anunț publicitate privind achiziția directă ce are ca obiect prestarea serviciului de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea
achiziției

Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”
Cod CPV- 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management

valoare
estimată
62.000 lei fără T.V.A
   
descrierea
achiziției

Se va achiziționa serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a  caietului de sarcini nr. 5561/13.01.2020

condiții contract

Durata contractului : 31 luni. Durata contractului de servicii este estimatǎ în baza calendarului activitǎţilor aferent cererii de finanţare și a contractului de finantare nr.5029/20.12.2019. Durata contractului de servicii se poate modifica în funcție de durata de implementare a proiectului. 

criterii de
adjudecare
„prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 29.01.2020
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizițiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată câstigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta în original la adresa: Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 . In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice. Cu menţiunea: Serviciul de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”AMICII”, Constanța”.

   
 
5. Anunț publicitate privind achiziția directă ce are ca obiect achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb

data
publicării
22.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

Cod CPV : 22462000-6 – Materiale publicitare (Pop-up Spider Textil Curb); 35821000-5 – Steaguri

valoare
estimată

4.697,11  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunt si specificatiilor tehnice precizate. Prestatorul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original  la adresa: 

Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51  Biroul Management Documente, camera 18 .
Î
n atenția: Serviciul  Achiziţii Publice
Cu menţiunea: Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb”.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

28.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   
 
4. Anunț Publicitate Privind Achiziția Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța

data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare specificații tehnice

   
denumirea
achiziției

Accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța”

Cod CPV: 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video, 32323300-6 Echipament video, 38650000-6 Echipament fotografic

valoare
estimată

2.389,29 lei fără TVA

   
descrierea
achiziției

Se vor achiziționa accesorii necesare pentru echipamentele foto/video și pentru mediatizarea evenimentelor Primăriei Municipiului Constanța conform specificatiilor tehnice atasate

Durata contractului/comenzii: 2 luni de la emiterea notei de comandă, cu posibilitate de prelungire

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț si a specificatiilor tehnice atasate. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul).

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

23.01.2020

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro.

Termenul minim de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-mail alina.jercea@primaria-constanta.ro.

 

   
 
3. Anunț Publicitate Privind Achiziția serviciului de dirigenţie de Șantier În cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

data
publicării
20.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare memoriu tehnic general
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - arhitectură - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic- instalații electrice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații electrice - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații sanitare - piese scrise
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese desenate
click pentru descărcare proiect tehnic - instalații termice - piese scrise

   
denumirea
achiziției

Serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”, Cod SMIS 110301

Cod CPV: - 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor;

valoare
estimată

70.000,00  lei fără TVA

   
descrierea
achiziției
Serviciul de dirigenție de șantier este necesar pentru lucrarile prevăzute în proiectul tehnic, anexat la caiet de sarcini nr. 5675/13.01.2020.


Condiții achiziție
: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020 și a proiectului tehnic.

Oferta financiară va fi elaborata conform  cap. 8.2. Propunerea financiară din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.

Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile.

modalitate desfășurare

Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 5675/13.01.2020.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte

29.01.2020, ora 23:59

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

Ofertantul a carui ofertă va fi declarată castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul  Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția serviciului de dirigenţie de santier in cadrul proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanţa”Cod SMIS 110301.

   
 
2. Anunț Publicitate Privind Achiziția serviciilor de organizare eveniment ”Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020”

data
publicării
17.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fisă de date
click pentru descărcare modele de formulare
click pentru descărcare propunere de contract
răspuns solicitare clarificări
   
denumirea
achiziției

Organizare stand expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, București -2020

Cod CPV - 79950000-8 : Servicii de organizare de expoziții, târguri și congrese

valoare
estimată

332.098,97 lei fără TVA.

   
descrierea
achiziției
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea standului expozițional în cadrul Târgului de Turism al României, Complexul Expozițional Romexpo-București, pavilion B2, standul 334-340.

modalitate desfășurare Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
condiții
participare
Cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.
criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte

28.01.2020, ora 11:00.

ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro sau primarie@primaria-constanta.ro.

Autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificări privind condițiile de participare la ”procedura proprie” în termen de 2 zile (calendaristice) de la primirea acesteia pe site-ul Primariei municipiului Constanța www.primaria-constanta.ro. In cazul solicitărilor primite cu mai puțin de 3 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă răspunde în măsura în care acest lucru este posibil.

   
 
1. Anunț Publicitate Privind Achiziția Și montarea de containere (3 buc)

data
publicării
15.01.2020
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice
   
denumirea
achiziției

Achiziția și montarea de containere

Cod CPV: 34221000 – 2 containere mobile cu utilizare specială

valoare
estimată

65.100 lei fără Tva

   
descrierea
achiziției
 Se vor achiziționa și monta 3 containere pentru completarea spațiului administrativ al Adăpostului pentru câinii fără stăpân.

modalitate desfășurare

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.


condiții
participare

Cu respectarea prezentului anunț  și a specificațiilor tehnice atașate.

Furnizorul   va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

criterii de
adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

   
termen limită primire oferte 22.01.2020
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor , până la data de 21.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.