Despre instituție

Proiecte cu finanţare europeană

I. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE
8. SPRINT (Strategic Partnership for Innovative Youth Participation) 
sursa de finanțare

Erasmus+ 2017

beneficiar  RED SOCIAL NOVAGOB S.L.- Spania
parteneri

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA
NOVAPOLIS ASSOCIATION-CENTER OF ANALYSIS AND INITIATIVES FOR DEVELOPMENT
FOUNDATION OF THE UNIVERSITY OF LA LAGUNA (SPANIA)
FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA - SPANIA
ANTIGONE KENTRO PLIROFORISIS KAI TEKMIRIOSIS GIA TO RATSISMO TIN OIKOLOGIA TIN EIRINI KAI TI MI NIA ASTIKI ETAIRIA-THESSALONIKI (GRECIA)
ASSOCIAZIONE PER LA MOBILITAZIONE SOCIALE ONLUS - PALERMO (ITALIA)
STICHTING CAAT PROJECTS-PAISES BAJOS (HAGA)
UNIONE DEGLI ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIAL ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE E DEL LAVORO- PALERMO (ITALIA)

obiectiv general

Proiectul își propune să lanseze un instrument digital pentru a încuraja participarea tinerilor la viața publică, prin utilizarea noilor tehnologii, bazate pe standarde comune.

durata de implementare propusă 36 de luni

7. Integrated Restoration and Rearrangement of The Historical Area of Ovidiu Square  
sursa de finanțare

Programul de cooperare URBACT III (2014-2020)

beneficiar  UAT Municipiul Constanța
parteneri
obiectiv general

Cerere de propuneri privind bunele practici ale orașelor

- Pentru a face parte din grupul de pionierat al URBACT privind bunele practici ale orașelor care vor fi promovate pe scară largă la nivel european și internațional; 
- Pentru a putea împărtăși o bună practiă în cadrul unei rețele de transfer (apel care urmează sa fie publicat în septembrie 2017).

durata de implementare propusă Primul Apel pentru Rețele de implementare (22 martie 2016-22 iunie 2016)

6. Cities Towards Zero CO2-Emissions Horizon 2020-SCC-2016-2017  
sursa de finanțare

Programul de cercetare Horizon 2020, apelul H2020-SCC-1-2017 Smart cities and communities

beneficiar  Municipalitatea din Albertslund, Danemarca - coordonator
parteneri

44 de entități din care 6 orașe, inclusiv coordonatorul: Light House - Albertslund (DK), Zagreb (HR), Savona (IT) și Follower cities - Constanța (RO), Emden (DE), Nicosia (CY).

UAT Municipiul Constanţa participă ȋn calitate de oraș „follower” alături de alți 4 parteneri locali: RADET Constanța, Universitatea Ovidius, Asociația Metropolitan Cluster din Constanța și ISPE București).
obiectiv general În scopul de a reduce disparitățile dintre orașele din Europa de Vest și de Est și pentru a îndeplini o îmbunătățire semnificativă a calității vieții cetățenilor, Constanța trebuie să se schimbe și să devină "un oraș inteligent și mai ecologic  pentru cetățenii săi". Fiind conștient de realitățile și situația inițială, municipiul Constanța se angajează să pună în aplicare o abordare strategică "pas cu pas" către surse de energie mai curate și durabile și să ajungă, pe termen lung, "spre zero" obiectiv de 100% RES și 0%  emisii de CO2.
durata de implementare propusă 60 luni

5. Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001
sursa de finanțare

POCA 2014-2020 (Programul Operațional Capacitate Administrativă)
Obiectivul specific 2.1.- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

beneficiar  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța
parteneri
obiectiv general Dezvoltarea capacității administrative a municipiului Constanța prin implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO:2015, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.
durata de implementare propusă 16 luni

4. PRO-Business - Fii antreprenor pentru viitor!
sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman)
Operațiunea 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

beneficiar Alianța pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomaniilor (lider) 
parteneri

UAT Municipiul Constanța
EXPERT BUSINESS CENTER SRL

obiectiv general Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Est prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea de 44 întreprinderi noi - întreprinderi cu profil non agricol, contribuind astfel la creșterea gradului de ocupare a minim 88 de persoane
durata de implementare propusă 36 de luni

3. Strategie de Dezvoltare Locală Acasă
sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman)
Operațiunea 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"
GEA STRATEGY &CONSULTING SA

obiectiv general Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (femei) și construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăți inclusive în scopul asigurării bunăstării femeilor din mediul urban și rural al regiunii Sud- Est.
durata de implementare propusă  6 de luni

2. Măsuri integrate pentru o viață mai bună 
sursa de finanțare

POCU 2014-2020 (Programul Operațional Capital Uman)
Operațiunea 4.1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă (acele comunitați în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunitații) aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"
Liceul Teoretic ”Decebal”
BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA SRL

obiectiv general Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minoritații rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și Campusul social "Henri Coandă", utilizând măsuri integrate de îmbunătățire a nivelului de educație în rândul preșcolarilor și elevilor romi și neromi, de stimulare a capacității de inserție profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să demareze o activitate pe cont propriu, precum și de creștere a accesului la servicii sociale și de asistență medicală de înaltă calitate
durata de implementare propusă  36 de luni.

1. Snapshot from the Borders
sursa de finanțare DEAR (Development Education and Awareness Raising) European Union
beneficiar Municipalitatea Lampedusa - Italia
parteneri UAT Municipiul Constanța
obiectiv general Îmbunătățirea înțelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, național și local precum și a opiniei publice cu privire la migrația interdependențelor globale determinate de  fluxurile frontierelor europene, în perspectiva atingerii obiectivelor impuse prin SDG (Sustainable Development Goals), și anume: fără sărăcie; egalitate între sexe; egalitate de șanse; orașe și comunități sustenabile; pace, justiție și instituții puternice. 
durata de implementare propusă  36 de luni.

II. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - ÎN ETAPA DE PRECONTRACTARE/CONTRACTARE

III. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - ÎN IMPLEMENTARE
3. CIVITAS PORTIS PORT - Cities: Innovation For Sustainability
sursa de finanțare Programul Horizon 2020 -  MG.5.5 - 2015 Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility (Demonstrarea și testarea soluțiilor inovative pentru un transport urban și o mobilitate mai curat/ă și mai bun/ă)
contract de finanțare 690713/2016
buget estimativ  17.678.400,00 euro
data finalizare estimată  august 2020
obiectiv Să prezinte celorlalte orașe port din Europa soluții inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate și accesibilitate pentru a spori coeziunea funcțională și socială dintre oraș și port, într-un mod complet durabil și, în același timp, realizând creștere economică în oraș și zona sa funcțională (pol de creștere).
 parteneri: 33 Consorțiul:
Anvers (Belgia);
Aberdeen (UK - Scoția);
Trieste (Italia);
Constanța (România);
Klaipeda ( Lituania);
Ningbo ( China).

Parteneriatul local din Constanța este format din:
UAT Municipiul Constanța - coordonator local;
Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța";
Universitatea „Ovidius” din Constanța;
Asociația MedGreen Cluster;
Centrul European pentru Dezvoltare;
European Integrated Project.
rezultate

Îmbunătățirea guvernanței pentru o cooperare sporită între orașe și porturi;
Crearea unui mediu oraș-port mai durabil și mai sănătos;
Crearea unei infrastructuri de transport și a unui sistem de mobilitate integrat/e; Eficientizarea transportului urban de marfă.


2. FLOW
sursa de finanțare Programul Horizon 2020
contract de finanțare 635998/2016
buget estimativ  Nu este cazul/Partener fără buget
data finalizare estimată  2018
obiectiv Misiunea proiectului este să pună mersul pe jos și cu bicicleta pe picior de egalitate cu modurile de transport motorizat prin dezvoltarea unei metodologii de evaluare a eficienței măsurilor privind mersul pe jos și cu bicicleta, în contextul congestiei urbane.
rezultate Proiectul FLOW țintește 3 grupuri principale de factori interesați: orașele, mediul de afaceri si factorii de decizie cu scopul de a schimba modul în care aceste grupuri gândesc și acționează asupra potențialei reduceri a congestiei prin promovarea transportului nemotorizat. Activitățile proiectului constau în pregătirea profesională a reprezentanților grupurilor interesate, din peste 40 de orașe Europene (cum ar fi: Budapesta, Dublin, Sofia, Munchen, Lisabona, Gdynia, Constanța s.a.), în aplicarea metodologiei FLOW și a instrumentelor de evaluare, precum și promovarea schimburilor de experiență între practicienii locali în domeniul evaluării eficienței reducerii congestiei prin implementarea măsurilor de promovare a mersului pe jos și cu bicicleta. 

1. Parteneriat - Plan De Acțiune Privind Calitatea Aerului
sursa de finanțare Comisia Europeană / Guvernul Olandei
contract de finanțare participare voluntară
buget estimativ  -
data finalizare estimată decembrie 2018
obiectiv Identificarea problemelor privind calitatea aerului și impactul asupra sănătății îndeosebi în zona urbană. Parteneriatul face parte din Agenda Urbană a Uniunii Europene și presupune un schimb de informații și de bune practici între statele partenere.
parteneri State membre: Olanda (coordonator), Croația, Suedia;
Orașe: Londra, Utrecht, Milano, Constanța;
Instituții europene: Comisia Europeană, Eurocities, Urbact, Centrul Comun de Cercetare.
rezultate
Au fost stabilite 4 acṭiuni, fiecare dintre acestea având acṭivităṭi specifice.
Fiecare partener va participa la toate cele 4 acṭiuni ṣi pentru una dintre ele va fi lider coordonator (conform opṭiunii exprimate).
Acṭiunea 1: Stabilirea informaṭiilor cu privire la calitatea aerului ṣi influenṭa asupra sănătăṭii – situaṭii specifice fiecărui oraṣ;
Acṭiunea 2: Identificarea surselor de finanṭare ṣi a reglementărilor privind calitatea aerului în vederea stabilirii contradicṭiilor / lipsurilor/ exemple specifice în domeniul legislativ;
Acṭiunea 3: Prezentarea exemplelor de bune practice în domeniul calităṭii aerului;
Acṭiunea 4: Elaborarea unui Ghid pentru oraṣele care doresc să realizeze un plan de actiune privind calitatea aerului. Acest Ghid va cuprinde cele mai bune exemple atât în domeniul legislativ cât ṣi al acṭiunilor puse în practică.
(coordonator Constanṭa ṣi Milano).

IV. PROIECTE TRANSFRONTALIERE - FINALIZATE
1. Black Sea Bike - Diversification Of The Tourism Services In Constanta - Balchik Cross Border Region By Bike - BSB
sursa de finanțare Programul Operațional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 3 – Dezvoltare economică și socială – Coeziune socială și dezvoltare economică prin identificarea și consolidarea avantajelor zonei
beneficiar UAT Municipiul Constanța 
partener Municipalitatea Balchik (Bulgaria)
contract de finanțare 34544/26.04.2013
buget estimativ 1.498.533,24 euro
data finalizare estimată 15.09.2016
obiectiv Diversificarea serviciilor turistice prin crearea unei rețele de stații de biciclete în orașele Constanța și Balchik.
rezultate 24 de stații de biciclete în municipiul Constanța, 6 stații de biciclete în Balchik.
390 de biciclete achiziționate pentru municipiul Constanța și 100 de biciclete achiziționate pentru municipiul Balchik, Bulgaria; acestea vor fi puse gratuit la dispoziția utilizatorilor.
web-site: www.blackseabike.ro
documente Comunicat de presă

V. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ - FINALIZATE
24. Reabilitarea Şi Modernizarea Iluminatului Public În Unele Localităţi Ale Zonei Metropolitane Constanţa
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
 beneficiar  UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 5052/27.02.2015
valoare contract 32.296.166,58 lei
perioada de desfășurare 28.02.2015-31.10.2016
dată finalizare proiect 31.10.2016
obiectiv Modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a Polului de Creștere - Constanța prin îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea infrastructurii de bază care deservește la furnizarea acestora în scopul transformării municipiului și a arealului său de influență într-o zonă turistică în expansiune, cu o economie în creștere rapidă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi.
rezultate

Reabilitarea/modernizarea iluminatului public în zonele: Cartier Baba Novac; 
Cartier Compozitori; Cartier Palazu Mare; Cartier Constanța Sud; Cartier Peninsulă; Bulevardul Mamaia; Bulevardul Aurel Vlaicu; Bulevardul Tomis; Bulevardul Ferdinand.

galerie foto  

23. Îmbunătăţirea Accesului Între Municipiul Constanţa Şi Platforma Industrială Năvodari Prin Lărgirea Şi Modernizarea Bulevardului Mamaia Năvodari
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
 beneficiar  UAT Oraș Năvodari- lider de proiect
parteneri  UAT Municipiul Constanța
contract de finanțare 3535/04.12.2012
valoare contract 57.943.411,05 lei
perioada de desfășurare 05.12.2012-01.11.2016
dată finalizare proiect 01.11.2016
obiectiv Obiectiv general – îmbunătățirea condițiilor de viată ale locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructura urbană de calitate - dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea gradului de accesibilitate atât în interiorul, cât și în exteriorul localităților.
Obiectiv specific – îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia-Năvodari, dezvoltarea și valorificarea potențialului economic al zonei, creșterea gradului de accesibilitate a orașului Năvodari în vederea valorificării potențialului turistic al zonei și creșterea rolului acestuia în dezvoltarea județului Constanța.
rezultate

Străzi urbane reabilitate și modernizate - 6.269,76 m.l. la sfârșitul perioadei de implementare;
30 locuri de muncă temporare

galerie foto  

22. Parcul Seniorilor - Extinderea Căminului Pentru Persoane Vârstnice Cu Un Corp Nou
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3347/17.08.2012
valoare contract 4.849.595,99 lei
perioada de desfășurare 18.08.2012-01.11.2016
dată finalizare proiect 01.11.2016
obiectiv Lucrări de reabilitare la căminul pentru persoane vârstnice și extinderea cu un corp nou P+2E  cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zona de socializare, spații de depozitare.
rezultate Mărirea capacității de cazare a persoanelor vârstnice prin reamenajarea spațiilor destinate în prezent pentru activități administrative și cabinete medicale (se mărește capacitatea de cazare a căminului cu 48 locuri din care 28 locuri în clădirea nouă și 20 locuri create ca urmare a mutării birourilor și cabinetelor medicale din corpul de cazare vechi în corpul nou, în spațiile cu această destinație.
galerie foto  

21. Construire Parcare Multietajată P+7E+T În Stațiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros
sursa de finanțare Programul Operațional Regional - Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3767/18.07.2013
valoare contract 14.281.544,12 lei
perioada de desfășurare 2013-2016
dată finalizare proiect 30.06.2016
obiectiv Dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea modernizării serviciilor publice în general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parcări multietajate P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.
rezultate 394 de noi locuri de parcare, precum şi crearea a 9 noi locuri de muncă.
galerie foto  

ParcareAlbatros2 ParcareAlbatros3 ParcareAlbatros1 ParcareAlbatros4

20. Măsuri integrate pentru egalitate de şanse
sursa de finanțare POSDRU 2007-2013 -  Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri
Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
contract de finanțare POSDRU nr. 146/6.3/G/130592/29.04.2014
valoare contract  1.990.385 lei
perioada de desfășurare 30.04.2014 - 15.12.2015
dată finalizare proiect 15.12.2015
obiectiv Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (femei) și construirea unei cariere profesionale în contextul promovării unei societăți inclusive în scopul bunăstării femeilor din mediul urban și rural al regiunii Sud Est.
rezultate 588 de femei formate/calificate prin următoarele cursuri: inspector resurse umane, lucrător în comerț, baby-sitter, limba engleză și competențe sociale și civice.
web-site: www.egalitate-de-sanse.ro

19. promenada turistică mamaia
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 3348/17.08.2012
valoare contract 68.685.880,49 lei din care nerambursabil 48.317.628,50 lei
perioada de desfășurare august 2012 - august 2015
dată finalizare proiect 17.08.2015 
rezultate Modernizarea şi reamenajarea promenadei turistice din municipiul Constanţa - zona Sat Vacanţă şi Staţiunea Mamaia:
Reabilitarea aleii pietonale principale din Sat Vacanţă;
Reabilitare şi reamenajare piaţeta Perla; 
Reabilitare şi reamenajare promenada Malibu – Perla – Cazino Mamaia; 
Reabilitare şi modernizare piaţeta şi promenada Cazino Mamaia; 
Reabilitarea şi reamenajarea promenadei Cazino Club Castel – până în vecinătatea hotelului Vega;
1.090 noi locuri de parcare şi 126.102 mp de promenadă reamenajată şi mobilată (băncuţe, coşuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.).
galerie foto  

Promenada2 Promenada1

18. Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3034/10.05.2012 
valoare contract 37.934.638,30 lei din care nerambursabil: 29.807.506,65
perioada de desfășurare 2012-2015
dată finalizare proiect 10.06.2015 
rezultate Reabilitarea infrastructurii urbane din centrul istoric al municipiului Constanţa prin:
Reabilitarea unui număr de 21 de străzi din zona Peninsulară a Municipiului Constanţa; 
Crearea/ reabilitarea sistemului de canalizare pluvială aferent străzilor ce au fost reabilitate;
Mobilarea zonei cu mobilier urban: stâlpi iluminat, indicatoare rutiere, coşuri de gunoi, scrumiere.
galerie foto  
ReamenajareCentrulIstoric1 ReamenajareCentrulIstoric2

17. Restaurarea și Reamenajarea Promenadei și a spaţiilor verzi din Zona Vraja Mării – Cazino – Port Tomis
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3030/10.05.2012
valoare contract 12.123.100,06 lei
perioada de desfășurare 2012 - noiembrie 2014
dată finalizare proiect 10.11.2014
rezultate Reabilitarea infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa prin:
Reparaţii şi refacere ziduri de sprijin, balustradă;
Amenajare alee promenadă;
Modernizare alei pietonale în parc şi amenajare spaţii verzi;
Mobilier urban (chioşcuri, foişoare, bănci, fântâni şi cismele, stâlpi iluminat).
 galerie foto  
ReamenajarePromenada3 ReamenajarePromenada2 ReamenajarePromenada1

16. Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013–Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3256/23.07.2012
valoare contract 11.067.838,24 lei din care nerambursabil: 8.392.273,32 lei
perioada de desfășurare 2012 - iunie 2014
dată finalizare proiect 23.06.2014
rezultate Trei pasarele pietonale localizate în zonele: Sat-Vacanță, Cazino și Rex, precum și crearea a 6 noi locuri de muncă.              
galerie foto  
Pasarela1 Pasarela2

15. Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare 3031/10.05.2012
valoare contract 10.581.294,13 lei
perioada de desfășurare 2012 - mai 2014
dată finalizare proiect 10.05.2014 
rezultate Reabilitarea infrastructurii publice urbane degradate din Centrul istoric al Municipiului Constanța prin reabilitarea următoarelor obiective: 
Piața Ovidiu;
Străzile: Vasile Canarache, Marcus Aurelius și Aleea Vasile Canarache;
Scări de acces: 
     a) din str. Marcus Aurelius catre Portul Tomis;
     b) din str Vasile Canarache catre str. Termele Romane;
 Mobilier urban: bănci, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, scrumiere. 
Canalizare pluvială;
Sistem iluminat public;
Spații verzi - taluze.
galerie foto  
RestaurarePiataOvidiu3 RestaurarePiataOvidiu2 RestaurarePiataOvidiu1

14. Constanța, primul pas în lunga ta călătorie - Promovarea zonei turistice Constanța Mamaia
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 5.3.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Asociația pentru promovarea și dezvoltarea turismului Litoral Delta-Dunării 
contract de finanțare 1375/05.04.2011
valoare contract 1.036.640 lei 
perioada de desfășurare 2011-2013
dată finalizare proiect 04.04.2013 
obiectiv Valorificarea patrimoniului cultural, istoric și natural al zonei turistice Constanța – Mamaia, extinzând percepția generală de „vacanță la soare și mare” la „vacanța de cunoaștere”, pe trei teme turistice: 
Turismul de cunoaștere;
Turismul cultural de istorie, arhitectura și religios;
Turismul de agrement, natură și biodiversitate. 
rezultate 1.640.000 pliante;
      4.000 broșuri;
realizarea unui web-site: www.constanta-turistica.ro
galerie foto  

ConstantaPrimulPas

13. Parcare verde – construirea unei parcări supraetajate, Zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013– Axa 1.1.
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  -
contract de finanțare 1517/20.04.2011
valoare contract 12.186.543,36 lei 
perioada de desfășurare 2011-2012
dată finalizare proiect 20.09.2012
rezultate Au fost create 265 locuri parcare, precum și 15 noi locuri de muncă.
 galerie foto  

ParcareVerde1 ParcareVerde2

12. Reabilitarea căminului pentru persoane vârstnice - utilități și corp cantină
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
contract de finanțare 611/29.01.2010
valoare contract 3.189.125,29 lei 
perioada de desfășurare 2010-2011
dată finalizare proiect 29.04.2011
rezultate Înlocuirea instalațiilor (telefonie, semnalizare incendiu, interfon); 
Refacerea finisajelor;
Înlocuirea instalațiilor de încălzire;
Înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare de ventilație la cantină și spălătorie;
Dotarea cu utilaje necesare pentru prepararea hranei; 
Dotarea cu utilaje necesare pentru sala de spălătorie.
galerie foto  
UtilitatiCorpCantina

11. Reabilitarea și modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Constanța
sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa 3.2 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Căminul pentru persoane vârstnice Constanța
contract de finanțare 33/20.02.2009
valoare contract 2.885.820,69 lei din care nerambursabil: 2.823.635,81 lei
perioada de desfășurare 2009-2010
dată finalizare proiect februarie 2010
rezultate Reamenajarea grupurilor sanitare; refacerea instalațiilor electrice existente; 
Reabilitarea lifturilor;
Refacerea terasei existente prin înlocuirea învelitoarei;
Construcție nouă stație hidrofor;
A primit Premiul de Excelență – Prima Generație Regio.
galerie foto  

RebilitareCamin

10. administrație europeană
sursa de finanțare PODCA 2007-2013 – Axa 1 și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța” 
contract de finanțare 384780/17.03.2009
valoare contract 248.746,20 lei din care nerambursabil: 228.320,4 lei
perioada de desfășurare 2009-2010
dată finalizare proiect 17.03.2010
rezultate 150 funcționari instruiți, care își desfășoară activitatea în cele 14 primării ale localităților ce compun Zona Metropolitană Constanța, în domeniile: management de proiect, achiziții publice, resurse umane, competențe sociale și civile și audit intern.  

9. Parteneriat Operațional Durabil (POD) Constanța-Dobrich
sursa de finanțare Program CBC RO-BG 2006 – Prioritatea 4 “People to people” și buget local 
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri Municipalitatea Dobrich
contract de finanțare RO2006/018-405.01.04.19
valoare contract 43.519 euro din care nerambursabil: 35.359 euro 
perioada de desfășurare 2008-2009
dată finalizare proiect 2009
rezultate 25 de funcționari publici din Zona Metropolitană Constanța și Districtul Dobich au fost pregătiți în domeniile: managementul ciclului de proiect; reguli și proceduri privind fondurile structurale și particularitățile cooperării transfrontaliere; 
Un portofoliu de proiecte ce pot fi implementate în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013; 
Un grup de lucru permanent format din funcționari publici participanți la cursurile de formare. 

8. REGIO-LLL 
sursa de finanțare Programul Leonardo da Vinci - secțiunea Rețele
beneficiar FREREF – Fondation des Regions Europeennes pour la Recherche en Education et en Formation
parteneri
UAT Municipiul Constanța; Fundația Andaluza Fondo de Formacion y Empleo – Sevilla (Spania); Generalitat de Catalunya – Departament D’EDUCACIÓ – Barcelona (Spania); Servei d’ocupació de Catalunya. Department de Treball – Barcelona (Spania); Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC Rhône – Alpes – Lyon (Franța); Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône – CMA 69 – Lyon (Franța); Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS – Paris (Franta); Conseil Régional de Lorraine – Metz ( Franța); Conseil Régional de Rhône – Alpes – CHARBONNIERES LES BAINS (Franța); Université de Bretagne Sud – Lorient (Franța); Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro – Regione Lombardia – Milano (Italia); Centro Interateneo per l’Innovazione, la ricerca didattica e la formazione avanzata – Veneția (Italia); Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle du Grand-duché de Luxembourg/Service de la Formation professionnelle – Luxemburg; Województwo Małopolskie- Cracovia (Polonia); Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –Neuchatel. 
contract de finanțare  2007-1985/001-001
valoare contract 623.568 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2007-2010
dată finalizare proiect 2010
rezultate Lucrări, referate și studii de caz privind promovarea transferului de bune practici la nivel interregional și punerea în practică a politicii „Învățare pe tot parcursul vieții”, conform Strategiei Lisabona.

7. PHARE CBC „Eco”
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich 
asociați S.C. Gremlin Computers S.R.L.; EcoRomAmbalaje; MM Recycling; Eco Dobrogea; Eco ZOO Dobrich
contract de finanțare  -
valoare contract 54 .870 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Conștientizarea problemelor de mediu în rândul elevilor;
Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în rândul școlilor din municipiile Constanța și Dobrich, tabără de vara ecologică. 

6. Turism la Marea Neagră
sursa de finanțare Programul PHARE CBC 2005 – People to People și buget local 
beneficiar
agenții de turism din România; cetățeni ai județului Constanța și ai regiunii Dobrich; turiști. 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Dobrich
contract de finanțare RO2005/017-535.01.03.09
valoare contract 53.256 euro din care nerambursabil: 47.930,4 euro 
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Realizarea unui studiu asupra situației actuale în domeniul turismului litoral din România și Bulgaria; 
Constituirea unei asociații de dezvoltare și promovare a turismului la Marea Neagră, cu scopul de a întări relațiile de colaborare în domeniul turismului între regiunile Constanța și Dobrich (Bulgaria);
A fost premiat de către Comisia Europeană în cadrul Conferinței finale a proiectului Concertour - Accesibilitate, Strategii, Soluții și Servicii pentru îmbunătățirea Turismului European Sustenabil, care a avut loc la Roma, în data de 25.09.2009. 

5. Urbameco
Etapa I
sursa de finanțare Programul URBACT I 2002-2006
beneficiar Grand Lyon (Franța)
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
contract de finanțare REF 1750/FT
valoare contract 98.100 euro nerambursabili 
perioada de desfășurare 2007-2008
dată finalizare proiect 2008
rezultate Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică
 
Etapa II
sursa de finanțare
Programul URBACT II 2007-2013 și buget local
beneficiar Grand Lyon (Franța) 
parteneri UAT Municipiul Constanța; Municipalitatea Goteborg, Suedia; Municipalitatea Birmingham, Anglia; Municipalitatea Belfast, Irlanda; Municipalitatea Arnhem, Olanda; Municipalitatea Lodz, Polonia; Municipalitatea Pila, Polonia; Municipalitatea Wroclaw, Polonia; Municipalitatea Nea Ionia Magnesias, Grecia.
contract de finanțare
REF 1750/FT
valoare contract
594.975 euro din care nerambursabil: 542.500 euro  
perioada de desfășurare
 2008-2009
dată finalizare proiect
2009
rezultate
 Planuri Locale de Acțiune, studii de caz, recomandări de bună practică

4. IMAPS
sursa de finanțare Programul INTERREG III C și buget local
beneficiar Comunitatea Urbană Brest, Franța
parteneri UAT Municipiul Constanța; Parcul Tehnologic Brest, Franța; Departamentul de Pompieri și Situații de Urgență, Brest, Franța; Municipalitatea Matosinhos, Portugalia; Institutul de Apă al Regiunii de Nord, Matosinhos, Portugalia; Municipalitatea Taranto, Italia; Autoritatea Portuară, Taranto, Italia; Universitatea Ovidius, Constanța; Consiliul Local Cadiz, Spania; Universitatea Cadiz, Spania; Autoritatea Portuară Gijon, Spania; Consiliul Local Insula Wight, Marea Britanie
contract de finanțare  
valoare contract 992.000 euro din care nerambursabil: 979.500 euro  
perioada de desfășurare 2005-2007
dată finalizare proiect 2007
rezultate Crearea unei rețele de schimb între orașele port care se confruntă cu probleme similare.

3. e-PMC
sursa de finanțare Programul PHARE 2002 „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local” și buget local
beneficiar UAT Municipiul Constanța
parteneri  
contract de finanțare RO2002/000-586.03.02
valoare contract 40.000 euro din care nerambursabil: 38.000 euro 
perioada de desfășurare 2004-2005
dată finalizare proiect 2005
rezultate Modernizarea managementului documentelor și a managementului operațional prin implementarea sistemului privind semnătură electronică.
Scăderea timpului de operare a documentelor la nivelul instituției.
Generarea automată a unei arhive electronice.
Securitatea deosebită a documentelor - documentul o dată semnat nu mai poate fi modificat, orice modificare a documentului este semnalată imediat de sistem.
Semnarea documentelor de către persoana autorizată se poate face din orice locație.
Scăderea consumului de hârtie tipărită și reducerea costurilor de mentenanță a imprimantelor.
Creșterea productivității muncii prin reducerea timpilor alocați pentru căutarea documentelor în arhivă.
În cadrul acestui proiect au fost achiziționate 112 certificate calificate de semnătură electronică și 112 dispozitive securizate de generare a semnăturii electronice, precum și un server performant de stocare a documentelor emise de instituție în spațiul virtual. 
În urma implementării acestui proiect, Primăria Municipiului Constanța a fost prima instituție publică din România care a implementat la nivelul instituției sistemul de semnătură electronică, în conformitate cu dispozițiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, fiind astfel premiată.

2. Cleaner Production and Energy Efficiency 
sursa de finanțare Guvernul Norvegiei
beneficiar Agenții economici din Municipiul și Județul Constanța  
parteneri UAT Municipiul Constanța; Norwegian Energy Efficiency Group; The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals; Centrul de Prevenire a Poluării din București.
contract de finanțare  
valoare contract 100.000 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2004-2005
dată finalizare proiect 2005
rezultate Training în domeniu; Formarea de instructori români; Manuale privind managementul calității și mediului.

1. Tapestry
sursa de finanțare Directoratul General de Transport și Energie al Comisiei Europene (DGTREN)
beneficiar Regia Autonomă de Transport în Comun – Municipiul Constanța 
parteneri Transport and Travel Research Ltd., Marea Britanie; Transport Studies Group, University of Westminster, Marea Britanie; Hampshire County Council, Marea Britanie; Herdfordshire County Council, Marea Britanie; Langzaam Verkeer, Belgia; TISPT Consultores Em Transportes Inovacao e Sistemas SA, Portugalia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; Asstra-Associatione Transporti, Italia; Citta di Torino, Italia; Uniunea Română de Transport public, România; UAT Municipiului Constanța, România; Interactions Ltd, Irlanda; Communaute Urbaine de Nantes, Franta; T.E.Marknadskommunikation A.B., Suedia.
contract de finanțare
valoare contract 300.000 euro nerambursabili
perioada de desfășurare 2001-2002
dată finalizare proiect 2002
rezultate Dezvoltarea și implementarea de studii de caz în domenii precum:
1. Transport intermodal;
2. Repoziționarea transportului public;
3. Sănătate și Mediu.