Despre instituție

Centrul de Informare Cetăţeni

   
Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.)

 
  C.I.C. Constanța a fost infiițat în februarie 2001
 ca răspuns firesc la necesitatea îmbunătățirii relației cetățean - funcționar public. Este afiliat la 
Asociația Natională a Centrelor de Informații pentru Cetățeni, organizație nonguvernamentală, care are drept scop sprijinirea activității Centrelor de Informații pentru Cetățeni constituite, de a reuni resursele umane și materiale ale acestora în vederea îmbunătățirii și dezvoltării activității lor.

  Ce este un C.I.C. și care este rolul său:
- un compartiment în cadrul aparatului Administrației Publice Locale; 
- o modalitate nouă, modernă, bazată pe respect reciproc, de abordare a relației dintre administrație și cetățean; 
- o bază a comunicării în ambele sensuri între cetățeni și administrație; 
- o comunicare agreabilă, decentă, profesională; 
- un loc și un cadru pentru un dialog social real.

  Obiectivele C.I.C. Constanța sunt: 
- facilitarea participării directe a cetățenilor la luarea deciziilor administrative locale; 
- accesul gratuit și permanent la informațiile administrative sau din alte domenii; 
- reducerea efortului și timpului afectate de contribuabil rezolvării problemelor precum și a stress-ului acestuia; 
- realizarea unui raport normal, bazat pe respect reciproc, între administrație și cetățean, posibilitatea acestuia de a-și exprima opiniile și de a fi luați în considerare; 
- crearea relațiilor de colaborare cu alte instituții publice.


Toate direcțiile din cadrul Primăriei Constanța sunt reprezentate în cadrul Centrului. Cetățenii sunt îndrumați, în funcție de problematică, la compartimentul de specialitate corespunzător, unde pot primi informații complete și actuale, care să-i ajute în rezolvarea problemelor în cât mai scurt timp.

   La birourile din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni se primesc cereri, sesizări, petiții, memorii, doar în scris , telefon 0241/485527
Solicitările cetățenilor se înregistrează într-un program informatic special destinat acestui scop, care permite monitorizarea circulației documentelor, din departament în departament, până la obținerea răspunsului. În acest fel, cetățenii pot afla oricând care este stadiul soluționării cererii lor.
- acordarea ajutoarelor bănești pentru persoane care au împlinit 80 ani de viață /50 ani de căsătorie după data de 26 oct.2000;
- acordarea ajutoarelor bănești pentru persoane care au împlinit 90/100 ani de viață după data de 23.02.2016; -  DIRECȚIA URBANISM, telefon 0241/485524
-  certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare; 
- proces-verbal de recepție parțială/finală a lucrărilor;  
- notă de constatare-demolare; 
- autorizației pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/ sau privat pentru lucrări de branșamente/ racorduri/ extinderi/ devieri/ modernizări rețele tehnico-edilitare; 
- lucrări de remediere avarii la rețele subterane; 
- autorizației de intervenție în domeniul public/privat privind deviere, extindere, branșare, modernizare rețele de utilități - apă, canal, gaze, telefonie;      
        

   - DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI, telefon 0241/485565
-Serviciul Contracte, telefon 0241/485565

-declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate;
-declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
-acord pentru ocuparea domeniului public pentru: organizare de șantier, depozitare accidentală de materiale de contrucții (alei,străzi, trotuare);
-autorizație de ocuparea a domeniului public și privat cu vehicule, remorci și utilaje destinate lucrărilor de construire;
-c
ereri pentru cumpărare teren: întregire proprietate și diferențe din măsurători cadastrale;
 -   Serviciul Autorizare  Operatori Economici, telefon 0241/485565
- probleme legate de eliberarea/vizarea programului de funcționare pentru agenții economici; 
- autorizații pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat (comerț mic detaliu, comerț întâmpinare, agrement, circuri, campanii promoționale);

          -  DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU- Serviciul Cadastru, telefon 0241/485523 
- solicitări de numere stradale și confirmări de denumiri noi sau vechi de străzi; 
- viza de planuri de situație necesare obținerii A.C. sau Autorizației de demolare; 
- acordul Directiei Patrimoniu pentru obtinerea autorizatiei de construire;
- acordul Primăriei pentru intabularea imobilelor; 
- situații juridice pentru imobile; 
- acordare terenuri conform Legii nr.44/1994 (veterani),conform Legii nr.341/2004 (revoluționari), conform Legii nr.118/1990 (deportati politic); 
- acordare terenuri conform Legii nr.18/1991(terenuri agricole), conform Legii nr.1/2000, conform Legii nr.247/2005;
- eliberare titluri de proprietate întocmite de Comisia Județeană de Fond Funciar;  
- adeverirea proprietății animalelor în vederea vânzarii lor; 
- eliberare atestat de producător agricol; 
- înregistrarea contractelor de arendare;  
- eliberarea de adeverințe că nu figurează în Registrul Agricol al municipiului Constanța necesare la ISTPH, spital, medic de familie, angajare, bursă, deducere impozit; 
- eliberare adeverinta din Registrul agricol pentru APIA;
- oferta vanzare teren agricol conform Legii nr.17/2014;
- obtinere certificat fiscal pentru terenul aflat in proprietatea primariei, eliberat in vederea intabularii unei constructii;
- proces-verbal de punere in posesie teren, conform dispozitiei de primar, hotarare judecatoreasca, etc.;
- eliberarea Ordinului prefectului (case si apartamente);
- radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
- acordare de terenuri tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, conform Legii nr.15/2003;
 
       -  DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE, telefon 0241/485523

- cereri eliberare/vizare autorizație de transport persoane/bunuri în regim de taxi
- cereri eliberare/vizare autorizație de dispecerat taxi
- cereri eliberare/ reînnoire autorizaţie taxi
- cereri transfer autorizație taxi / transformare din persoană fizică autorizată în persoană juridică
- cereri fiscalizare aparat de marcat autovehicul taxi
- cereri eliberare copie conformă a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului(Rent Car)
- cereri înregistrare vehicule lente
- cereri aviz cap linie
- cereri autorizație de circulație pe trama stradală

           
      
           -DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, telefon 0241/485523
- sesizări, reclamații legate asociații de proprietari;
 - probleme legate de dosarele depuse conform Legii 10/2001;

            - DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ, telefon 0241/485527
- reclamații / sesizări referitoare la activități comerciale desfășurate ilegal pe domeniul public de către persoane fizice și juridice;
- reclamații / sesizări referitoare la păstrarea ordinii și siguranței publice; 

           - CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA, telefon 0241/485527

- solicitare copii după HCLM; 
- copii din arhiva primăriei;
- cereri legate de activitatea Comisiilor din cadrul C.L.M.;

           -   DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE și Compartimentul Implementare Programe Locuințe,  telefon 0241/485527

- cereri caiete de sarcini (pentru achiziții);
- înregistrarea dosarelor pentru locuințe ieftine pentru tineri; 

Activitatea de Stare Civilă se desfășoară la sediul de pe str.M.Eminescu nr.20; 
Activitatea Serviciului Autoritate Tutelară, precum și Direcția Generală Poliția Locală se desfășoară la sediul situat în strada Amzacea nr.13;
Activitatea Birou Siguranta Circulatiei Urbane si Parcari se desfasoara la sediul situat in strada Stefan Mihaileanu nr.10.
 
În cadrul Centrului de Informare Cetățeni se pot face înscrieri pentru audiențe la directorii de direcții, viceprimari și primar în conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului nr. 1139 din 04.03.2011- privind modalitatea efectuării audiențelor.
Persoanele care doresc să fie primite în audiență se vor adresa în scris cu o cerere (petiție, memoriu) către direcția de resort din cadrul Primăriei, competentă să soluționeze problema în cauză, cerere care se va înregistra la Centrul de Informare pentru Cetățeni; 
- dacă persoana este nemulțumită de răspunsul primit, se poate înscrie în audiență la Directorul direcției de resort, întocmindu-i-se un formular de audiență pe baza acestui răspuns sau a numărului de înregistrare primit la depunerea cererii;
- la momentul prezentării în audiență, persoana va avea în mod obligatoriu răspunsul primit de la Direcția de resort sau dovada că s-a adresat în scris primăriei;
- persoanele nemulțumite și de răspunsul primit în audiență la Director, vor putea fi programate în audiență la Viceprimar;
 - în situația în care problema nu se rezolvă în urma audienței la Viceprimar, se întocmește  formular de audiență la Primar;
-  întocmirea formularelor de audiență se face la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în Bd.Al.Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall,  et.I (aripa nouă); 
- programarea în audiență a cetățenilor se face exclusiv de către secretariatul direcțiilor de resort, respectiv a Viceprimarilor sau Primar, în zilele și la orele stabilite de către Directori, Viceprimari, Primar.

Pentru sesizările telefonice vă puteți adresa Dispeceratului Primăriei la numarul de telefon 0241/550055

Centrul de Informare pentru Cetățeni (C.I.C.) - Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116 C - în incinta City Park Mall, et.I (aripa nouă)