Despre instituție

Legislație

Actele normative pot fi consultate pe http://legislatie.just.ro/

Constituția României

LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupţiei

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

H.G. nr. 478/2016 - privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr.123/2002.

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ordinulul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Intern Managerial al Entităților Publice

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Legea nr. 202/2002 republicată și H.G. nr. 262/2019 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați