Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare - procedură simplificată proprie - Servicii poștale

miercuri, 30 martie 2022

Inapoi

Conţinutul anunţului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:

A. “Direcția generală de asistență socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 06.04.2022, ora 09:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ,,Servicii poștale ”- CPV 64110000- 0 - Servicii poștale.
Valoarea estimată pentru necesarul pana la 31.12.2022: 203.513,07 lei fără TVA.
Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru primele 4 luni din anul 2023 (ianuarie - aprilie), valoarea estimata a eventualei prelungiri fiind de 26.840,84 lei fara TVA, in limita existentei disponibilitatii fondurilor financiare necesare.

CONDIŢII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

Ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

B.1. a) Situația personală a ofertantului

Cerința 1: Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința 2: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic îsi îndeplineste obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic îsi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de esalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor, in conditiile legislatiei in vigoare.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

Modalitatea de îndeplinire:
A)certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local.
B) certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. - A.N.A.F. a județului unde îsi desfăsoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul local.

Cerința 3: neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Poptile Monica - director general, Bărbatu Andrada - director executiv, Duzinschi Dana – sef serviciu, Campeanu Adriana – director, Velica Ecaterina – sef serviciu, Leu Aurelia - sef serviciu, Nistorescu Monica - director, Zainea Georgiana - director, Cocos Florin Adrian - sef centru, Trifan Ion - sef birou, Zglobiu Elena – sef serviciu, Corneanu Daniela – sef serviciu, Liuta Mihaela – sef serviciu, Ou Daniela – sef centru, Cociu Corina - consilier juridic, Dobrin Marius - consilier achizitii, Oncescu Florina - consilier achizitii, Tuzluchi Roxana - consilier achizitii.
Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a Formularului 5 din secțiunea Modele Formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.

Cerința 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedescă o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie sa fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibe în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.
In cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune conform Legii 98/2016.
Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.
În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.

NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

Cerinta 2): Ofertantul va prezenta certificat-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala, document eliberat de catre autoritatea nationala acreditata.

Cerinta 3): Ofertantii vor face dovada ca sunt inscrisi in Registrul public al furnizorilor de servicii postale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

B.1.2. Capacitatea economică si financiară

Cerinta 1): Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021).

În cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia va demonstra indeplinirea criteriului privind capacitatea economica si financiara proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract. In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor terti se solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani va fi de cel putin 450.000 lei fără TVA.
Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va completa si prezenta formularul 10, însotit de bilanțuri contabile pentru anii 2019, 2020, 2021 / alte documente.

B.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta 1): Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Aceasta va fi însoțită de documente relevante care certifică prestarea serviciilor: recomandări, procese verbale de recepție, informații privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau alte documente similare.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original Formularul 6 din Modele formulare.

NOTA: Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Din lista servicilor realizate în ultimii 3 ani, ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 230.000 lei fără TVA.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţa necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.

Cerința 2): Informații privind asocierea: se vor prezenta , dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.

Cerința 3) : Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului / subcontractanților.

C. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini, iar modul de prezentare a acesteia trebuie să permită identificarea facilă a corespondenței dintre cerințele autoritătii contractante și ofertă.

Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii tehnice care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiara conform solicitărilor din caietul de sarcini.
Ofertantul va prezenta propunerea financiara completand Formularul 7 cu valoarea totala fara TVA (TVA- ul va fi evidentiat distinct), pentru toate categoriile de trimiteri postale. Formularul 7 va fi insotit de o anexa care va cuprinde distinct valoarea fara TVA si cu TVA, pentru fiecare categorie de transmitere postala, conform tabelelor din cuprinsul lui.
Toate preturile vor fi exprimate in lei fara TVA, care se va evidentia distinct. Trebuie specificat daca vreun serviciu este scutit de TVA.

E. ALTE INFORMATII

Garanţia de participare:
Garantia de participare este în valoare de: 2.303,54 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii.

Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma de 2.303,54 lei, pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

A) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
B)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică.
C)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare, va însoţi oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situatie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția de bună executie:
Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA, reprezentand garantia furnizata de catre prestator in scopul asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Executantul va transmite dovada deschiderii contului de garantie de buna executie, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Dovada va fi un document emis de Trezoreria municipului Constanta. Garantia de buna executie se va constitui astfel:
- (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; sau
- (2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca Beneficiarul sa prevada aceasta posibilitate in documentatia de atribuire. In acest caz, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Beneficiarului, la Trezoreria municipiului Constanta, care va fi alimentat initial cu 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin retineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despredestinatia lui.

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba română.
Documentele care au fost emise într-o limbă straină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii ofertelor).
Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin postă, la adresa autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Mod de prezentare:
Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 06.04.2022, ora 09:00. ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;

b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite);
c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie).
Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garantia de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.
Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.

Termen limită de primire oferte: 05.04.2022, ora: 16:00.

G . Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Ofertele se vor deschide in data de 06.04.2022 , ora 09:00, la sediul autoritații contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța.
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract .
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: prețul cel mai scăzut pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate în caietul de sarcini.

Caiet de sarcini

Proiect contract

Formulare

Fisa date