Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1079690 - Furnizare de tonere pentru imprimantă

vineri, 17 mai 2019

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Furnizare de tonere pentru imprimantă

CPV și denumire: 30125100-2 - Cartușe de toner (Rev.2)

Descriere contract: Achiziție de tonere pentru imprimantă necesare DGAS Constanța, conform condițiilor, specificațiilor și cantităților din caietul de sarcini atașat. Specificațiile din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.

Valoarea estimată fără TVA: 35.092,14  - 65.540,23  RON

Condiții referitoare la contract:  Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pe perioada ianuarie-aprilie 2020, in limita existentei disponibilitatii bugetare (valoarea estimata a achizitiei pana la 31.12.2019 si in functie de care se vor elabora si evalua ofertele este de 35.092,14 lei fara TVA, iar valoarea estimata a posibilei suplimentari pe 4 luni este de 30.448,09 lei fara TVA). Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor intra in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu cerintele caietului de sarcini. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada detinerii de experienta similara, cumulata de minim 35.000 lei fara TVA, prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (contracte, documente constatatoare, recomandari); totodata vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (in acest sens se ataseaza modele de formulare, in linkurile descrise mai jos). Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare:  Ofertele vor fi transmise pana in data de 23.05.2019, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau in plic inchis la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, Constanta (biroul 1 - registratura, relatii cu publicul).


Caiet sarcini

Modele declarații


Formular oferta și centralizator

Atribuit SC LIVORNO VISION SRL pentru suma de 29.095 lei fără TVA