Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de participare prin procedură simplificată proprie - Servicii de medicina muncii

joi, 9 mai 2019

Inapoi

Conținutul anunțului de participare prin procedură simplificată proprie este următorul:

A. “Direcția generală de asistență socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 15.05.2019, orele 09:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziționarea de “Servicii de medicina muncii”, Cod CPV 85147000-1 - Servicii de medicina muncii”.

Valoarea estimată: 45.400 lei, (până la 31.12.2019), cu posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, în limita disponibilității bugetare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE - conform fișei de date a achiziției:

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condițiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a ofertanților, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.

B.1.1. a) Situația personală a ofertantului

Cerința 1: Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Completare și prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința 2: neincadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Mereuță Emil Andrei - director general, Bărbatu Andrada - director, Zahariciuc Iuliana - director, Velica Ecaterina - director adjunct, Leu Aurelia - șef serviciu, Mădularu Anca Claudia - șef birou, Ou Daniela - șef centru, Rosu Maria - director, Zainea Georgiana - director, Cocos Florin Adrian - șef centru, Trașcă Aurora - director, Bujoi George - șef birou, Ghiorghiță Petruța - șef birou, Ciortan Raluca - șef birou, Trifan Ion - șef birou, Ichim Gabriela - șef serviciu, Bică Veronica - consilier, Poptile Monica - șef birou, Cociu Corina - consilier juridic, Ene Claudia - consilier.

Modalitate de îndeplinire: completare și prezentare în original a formularului atașat anuntului publicitar. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

B.1.2. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.

Cerința: ofertanții vor face dovada faptului că serviciile vor fi prestate de un operator cu competențe în domeniu.

Modalitatea de îndeplinire: Certificat și autorizații de funcționare, în condițiile legii, din care să reiasă corespondența cu obiectului contractului de prestări servicii, respectiv faptul că serviciile medicale vor fi prestate de un operator cu competențe în domeniu.

NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant, cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

B.2. Capacitatea tehnică și/sau profesională

Cerința: Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, din care să reiasă că au prestat servicii similare, având experiență în domeniu, în valoare cumulată de cel puțin 45.400 lei.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original formularul 4 din secțiunea Modele Formulare.

NOTA: Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experiența necesară pentru a presta un serviciu de natura celui ce urmează a se încheia.

C.ATRIBUIREA CONTRACTULUI se va face pe baza criteriului cel mai bun raport calitate - preț, astfel:

A) oferta financiară se poate puncta cu maxim 70 puncte,

B) oferta tehnică se poate puncta cu maxim 30 puncte,

punctaj maxim 100 puncte.

Modul de punctare a propunerii tehnice:

- descrierea modului de îndeplinire a cerințelor minime obligatorii pentru achiziția serviciilor de medicina muncii - maxim 15 puncte;

- reduceri sau gratuitate la efectuarea unor examene, analize și/sau controale medicale în cadrul aceleiași instituții medicale - maxim 10 puncte

- recomandări de la minim 3 beneficiari cu care a derulat contracte similare - maxim 5 puncte.

Oferta cu cea mai mică valoare a propunerii financiare va primi punctaj maxim, respectiv 70 puncte, iar celelalte oferte vor fi punctate invers proporțional.

Oferta care va obține cel mai mare punctaj total va fi declarata câștigătoare a procedurii.

D. PROPUNEREA TEHNICĂ

Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini. Oferta tehnica trebuie întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor pe care le conține să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile solicitate.

Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă:www.inspectmun.ro.

E. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform solicitărilor din caietul de sarcini.

Ofertantul va elabora propunerea financiară având în vedere serviciile medicale necesare până la 31.12.2019, completând în acest scop formularele 5, 6 și 6.1 din secțiunea Modele formulare.

Toate tarifele vor fi exprimate în lei.

Oferta financiara se va calcula ca valoare totala pentru serviciile de medicina muncii pentru cele 1775 posturi.

F. ALTE INFORMAȚII

Garanția de participare:

Garanția de participare este în valoare de: 450 lei, iar perioada de valabilitate a acesteia este de 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire:

1. virament bancar, pentru o perioada de valabilitate de 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor și se va depune în contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanța, cod fiscal 35804563;

2. depunerea sumei la casieria unității.

Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publica;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Nota: Dovada constituirii garanţiei de participare va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

G. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de traducător autorizat.

Durata contractului: până la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pentru maxim 4 luni, în limita disponibilității bugetare.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 60 de zile (de la data depunerii ofertelor).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Transmiterea ofertelor: prin postă sau depunere a plicului închis la adresa autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1 - Informatizare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială.

Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina ofertantului.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Mod de prezentare:

Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:

Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 15.05.2019, orele 09:00. ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de

înaintare în conformitate cu modelul anexat;

b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite);


c) Garanția de participare
(dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentatie).

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior.

Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1 - Informatizare, Registratură și Relații cu publicul.

Termen limită de primire oferte: 14.05.2019, orele: 16:00.

H . Deschiderea și evaluarea ofertelor

Ofertele se vor deschide în data de 15.05.2019, orele 09:00, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, camera 1.

Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul fișei de date, anexa cuprinzând specificațiile.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: cel mai bun raport calitate - preț pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate.

Caiet de sarcini

Fișă de date

Proiect contract

Formulare

Formular 6.1

Atribuit SC MED MUNCII SRL pentru suma de 40.320 lei fără TVA