Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1371889 - Furnizare aparatură medicală pentru cabinetele stomatologice din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul Medicină școlară

miercuri, 28 iunie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare aparatură medicală pentru cabinetele stomatologice din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul Medicină școlară

CPV și denumire: 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea de aparatură medicală pentru anul 2023, necesar cabinetelor stomatologice din cadrul Direcției medico-socială – Serviciul medicină școlară.

Valoare estimata: 19.378,48  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia după data atribuirii și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Oferta transmisă va cuprinde oferta financiară (formular de oferă, centralizator), precum și propunerea tehnică/caracteristicile tehnice (formular orientativ nr. 6) în care se vor detalia produsele și specificațiile tehnice solicitate în "Anexa Produse" atașată. Oferta se va prezenta în prețuri unitare, fără TVA. Valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționat distinct (format cu două zecimale) și se va întocmi conform formularului de ofertă atașat. Valabilitatea ofertei :120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens) și vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Propunerea TEHNICA si propunerea FINANCIARA se vor intocmi conform formularelor ( link-urilor) din prezentul anunt.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor specificate in "Anexa Produse ", atasat la prezentul anunt.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 05.07.2023, ora 12:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Modele formulare

Anexa produse

Atribuit către SC ALFAMED CLINIC SRL la valoarea de 18.000 lei fără TVA.