Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1379707 - Achizitia de materiale stomatologice

joi, 17 august 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de materiale stomatologice

CPV și denumire: 33141800-8 - Consumabile dentare (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contratului consta in furnizarea de materiale stomatologice asa cum sunt descrise in cadrul Anexelor 1 si 2, forumularului de oferta, propunerea tehnica si al cerintelor din Anexa 3, atasate la prezentul anunt. Valoarea estimata pentru materialele stomatologice necesare pana la data de 31.12.2023 este de 70.726,53 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, din care : pentru Caminul pentru persoane varstnice 5.150,65 lei fara TVA si pentru Directia Medico-sociala 65.575,88 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 1.162,11 lei fără TVA . Operatorul va prezenta propunerea financiara conform formularului F1 si F2 din prezentul anunt si propunere tehnica ( Formularul F5) / caracteristicile tehnice prin prezentarea tuturor produselor solicitate cu respectarea cerintelor din Anexa 3.

Valoare estimata: 70.726,53  - 71.888,64  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform produselor din cadrul Formularului 2 ( centralizatorul preturi ) din cadrul forumularului de oferta. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate in parte din subordinea D.G.A.S. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023. La data livrarii, materialele stomatologice vor avea un termen de valabiliatate de minimum 1 an.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate la prezentul anunt. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Materialele stomatologice vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii. Pretul ofertat va include toate cheltuielile ocazionate cu transportul si manipularea produselor la locatiile care sunt mentionate in nota de comanda. Produsele vor fi livrate de catre furnizor in termen de 7 zile de la data comunicarii comenzilor.

Criterii de atribuire:
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 24.08.2023 ora 12:00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Formulare, centralizatoare, propunere tehnică

Anexa 3

Anexele 1 și 2