Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1308668 - Furnizare de rechizite si articole de papetarie

miercuri, 10 august 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare de rechizite si articole de papetarie

CPV și denumire: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2) 

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de rechizite si articole de papetarie, conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Valoarea maxima estimata pentru furnizare este de 64.755,84 lei fara TVA pana la 31.12.2022, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, din care: pentru sediul DGAS valoarea maxima estimata este de 47.712,25 lei fara TVA, pentru Directia medico-sociala valoarea maxima estimata este de 11.214,27 lei fara TVA, pentru Cantina de ajutor social Constanta valoarea maxima estimata este de 1.319,08 lei fara TVA, pentru Caminul pentru persoane varstnice valoarea maxima estimata este de 4.510,24 lei fara TVA, iar valoarea de 24.732,48 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pe inca 4 luni in limita fondurilor disponibile, din care: pentru sediul DGAS Constanta, valoarea maxima estimata este de 21.068,17 lei fara TVA, pentru Caminul pentru persoane varstnice valoarea maxima estimata este de 3.664,31 lei fara TVA,. Propunerea financiara pentru unitatile din subordinea DGAS nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia in parte. 

Valoare estimata: 64.755,84  - 89.488,32  RON 

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii pe inca 4 luni in limita fondurilor disponibile. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) , sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat; valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia.Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc (in cazul in care operatorul economic detine cont SEAP) in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Oferta de pret se va intocmi pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte, iar formularul de oferta se va elabora pentru intregul necesar insumat. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor intra in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu cerintele autoritatii contractante. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte. 

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (in acest sens se ataseaza modele de formulare, in linkurile descrise mai jos). Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Operatorii economici vor elabora ofertele pentru necesarul estimat pana la data de 31.12.2022 si pentru posibila prelungire pe inca 4 luni in limita fondurilor bugetare disponibile. Ofertele prezentate trebuie sa se incadreze in valorile maxime estimate pentru fiecare subunitate in parte. 

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informatii suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanta din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana la data de 17.08.2022, orele: 16.00. 

Caiet de sarcini

Centralizatoar

Formulare declarații

Formular ofertă