Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1308738 - Funizare de tonere imprimante / multifunctionale

miercuri, 10 august 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Funizare de tonere imprimante / multifunctionale

CPV și denumire: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de tonere pentru imprimante / multifunctionale, conform caietului de sarcini atașat prezentului anunt. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de 74.694,70 lei fară TVA pana la 31.12.2022, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, din care: Sediul DGAS - 53.827,50 lei fară TVA, Directia Medico Sociala- 18.651,98 lei fară TVA ( Birou Dir. Medico Sociala, Cabinete Medico Scolare, Adapostul Sf. Filoftea), Cantina de ajutor social Constanta- 888.22 lei fară TVA, Caminul pentru persoane vârstnice- 1.327 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 31.659,10 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel: Sediul DGAS- 29.676,21 lei fara TVA, Directia Medico Sociala- 444,11 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice- 1.538,78 lei fara TVA. Propunerea financiară pentru unitațile din subordinea DGAS nu poate depași valoarea estimată aferentă fiecareia in parte. 

Valoare estimata: 74.694,70  - 106.353,80  RON 

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia pana la data de 31.12.2022. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a prelungi contractul pe perioada ianuarie - aprilie 2023, in limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare serviciu/direcție in parte, conform comenzii emise de autoritatea contractantă.Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte. 

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț. 

Informatii suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail : achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din Str. Unirii nr. 104, Biroul 1 - Registratura și Relatii cu Publicul și Evaluare Inițială, în plic inchis, până la data de 22.08.2022, ora 10:00. 

Caiet de sarcini

Formular de oferta si centralizator de preturi

Declarații