Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1360567 -Achiziția de servicii medicale de psihiatrie pe anul 2023

joi, 27 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Anexa 2

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Achiziția de servicii medicale de psihiatrie pe anul 2023

CPV și denumire: 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Caiet de sarcini:
Anexa cerinte minime obligatorii psihiatrie.doc

Descriere contract: Achiziția de servicii medicale de psihiatrie, la cabinetul medical din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, Constanța. Medicul specialist psihiatrie își va desfășura activitatea 8 ore/săptămână, conform programului stabilit între părți. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 17.312,00 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 8.656,00 lei fără TVA.

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, în limita fondurilor disponibile conform cerințelor autorității contractante. Oferta transmisă va cuprinde oferta financiară (formular de ofertă, centralizator), precum și oferta tehnică (Formular nr. 4) în care se va detalia modul în care ofertanții vor îndeplini cerintele minime solicitate. Oferta financiară se va prezenta în preturi unitare, fără TVA (format cu două zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzător de exactitatea si legalitatea datelor inscrise în situatiile de plată si în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Prețul ofertat în necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie să fie diferit de prețul din necesarul până la data de 31.12.2023.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare /documente din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în conditiile legii, vor prezenta: -certificatul de specialist sau primar pentru medici, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”; -Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” -Avizul de funcționare al cabinetului medical/ certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” -Asigurare de răspundere civilă profesională a medicilor, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” Se va face dovada detinerii experientei similare, la nivelul a unul sau mai multe contracte, în valoare însumată de minim 17.312,00 lei (Formular nr.6) prin prezentarea de documente doveditoare în acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc), propunerea TEHNICĂ și propunerea FINANCIARĂ se vor întocmi distinct, conform formularelor atașate F4 și F5.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante, conform cerințelor minime solicitate.

Ofertele vor fi transmise până în data de 04.05.2023, orele 16:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate și eventuale clarificări necesare) sau în plic închis la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1.

Formular ofertă și centralizator

Anexa cerinte minime obligatorii psihiatrie