Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV 1325339 - Furnizare permise de călătorie pentru anul 2023, cu servicii de tipărire și împlicuire a acestora incluse

vineri, 28 octombrie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare permise de călătorie pentru anul 2023, cu servicii de tipărire și împlicuire a acestora incluse

CPV și denumire: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția permiselor de călătorie pentru acordarea de facilități la transportul public de călători pentru anul 2023, pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu servicii de tipărire și împlicuire a acestora incluse. Permisele de calătorie vor fi tipărite pe carton față/verso în două culori, imprimate, securizate cu folie aurie, inserate și numerotate. Pentru anul 2023 se estimează un număr de 41.000 de permise de clătorie gratuită pentru cele trei categorii de beneficiari pentru care DGAS Constanța acordă facilități la transportul public de calători, astfel: 34.000 permise de călătorie gratuită se vor distribui la domiciliul beneficiarilor în luna decembrie 2022, iar 7.000 permise de calătorie "în alb" se vor completa în baza cererii-declarație la punctul de lucru al DGAS, Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale, pentru beneficiarii care depun cereri pe parcursul anului 2023

Valoare estimata: 18.860 lei fără TVA

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia după data atribuirii și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale), valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Oferta, va fi însoțită de PROPUNEREA TEHNICĂ, ce va cuprinde cantitățile și cerințele speciaficate în caietul de sarcini. Livrarea se va realiza doar în baza comenzilor emise de către beneficiar în termen de cel mult 10 zile de transmiterea comenzii, la sediul Serviciului Sprijin Comunitar si evenimente sociale din Strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4, Constanța. Plata se va efectua în baza facturii emise de prestatorul de servicii, după semnarea procesului verbal de recepție, care va fi decontată în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei la sediul beneficiarului. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Transportul produselor intra în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului; produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele autorității contractante.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (în acest sens se atasează modele de formulare, în link-urile descrise mai jos). Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertele prezentate trebuie să se încadreze în valoarea maximă estimată.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 01.11.2022, orele: 16.00.

Formular ofertă

Declarații

Caiet de sarcini