Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89532 - achiziția de servicii medicale de recuperare, medicină fizică si balneologie

miercuri, 26 aprilie 2017

Inapoi

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța, cu sediul în Str. Unirii nr. 104, tel. 0341/180102, organizează în data de 05.05.2017 orele 15:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie, cod CPV 85121200-5. 

Astfel, persoanele interesate sunt invitate să transmită ofertă la sediul autorității contractante, până în data de 05.05.2017, orele 14:30, în vederea atribuirii contractului.

Tip anunț: Anexa 2B;

Tip contract: Servicii;

Denumirea achiziție: Achiziție servicii medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie;

CPV: 85121200-5-Servicii prestate de medici specialiști (Rev.2);

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor prestate de un medic specialist în recuperare, medicină fizică și balneologie care să își desfășoare activitatea 4 ore/săptămâna, conform programului stabilit între părți;

Activități:
- să respecte sarcinile de serviciu și prevederile regulamentului de ordine interioara și instrucțiunile P.S.I;
- să respecte normele de igienă și protecția muncii;
- să manifeste o atitudine atentă și demnă față de persoanele vârstnice;
- acordare la Căminul Pentru Persoane Vârstnice și Serviciul centrul social de consolații, prescripții de fizioterapie;
- răspunde și completează fișele pentru tratament de fizioterapie ale pacienților aflați în evidență;
- va efectua controlul general periodic (la 5 zile) a pacienților aflați în tratament;
- răspunde, colaborează și îndruma activitatea asistentei de fizioterapie;
- planifică pacienții pentru curele de fizioterapie;
- eșalonează în cure de 10 – 12 zile cu pauza de 4 - 6 luni tratamentele fizicale atât în sezonul rece, cât și în cel cald;
- impune asistentei medicale întreținerea în bune condiții a aparaturii de fizioterapie;
- controlează modul de efectuare a tratamentului de fizioterapie realizat de asistență medicală, efectuează săptămânal testarea aparaturii și trimestrial în prezența tehnicianului BTL;
- acordă prim ajutor în caz de urgență;
- este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu situațiile, documentele și informațiile pe care le deține în scop profesional, cu respectarea legislației în vigoare;
- îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor prin însușirea legislației nou apărute și prin participare la diferite cursuri, simpozioane, etc.;
- face propuneri de îmbunătățire a activității medicale;
- urmărește introducerea în practică a celor mai eficiente metode de tratament; face propuneri pentru dotarea corespunzătoare necesitaților;

Valoarea estimata fără TVA: 10084.03 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia pentru o perioadă de 12 luni. Oferta va fi prezentată în lei (exclusiv TVA și inclusiv TVA), conform Formularului de ofertă atașat, va cuprinde valoarea totală a serviciilor solicitate conform cerințelor prezentate și va fi valabila 60 zile;

Condiții participare: Ofertantul va trebui sa facă dovada că serviciile vor fi prestate de un medic cu competențe în domeniu (diplome, certificări, atestări, etc.) și că nu se află în niciuna din situațiile de excludere prevăzute la articolele nr. 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Criteriul ce stă la baza atribuirii contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante;

Termen limita primire oferte:
05.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele se vor depune în plic închis, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, camera 1, până în data de 05.05.2017, orele 14:30.


Formulare