Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1306765 - Lucrari de montare a noilor hote inclusiv montarea sistemului de tubulatură și fitinguri circulare de distribuire a aerului, la Cantina de Ajutor Social Constanța

luni, 1 august 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Lucrari de montare a noilor hote inclusiv montarea sistemului de tubulatură și fitinguri circulare de distribuire a aerului, la Cantina de Ajutor Social Constanța

CPV și denumire: 45255400-3 - Lucrari de montaj (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta serviciul de montare a noilor hote inclusiv montarea sistemului de tubulatură și fitinguri circulare de distribuire a aerului”, la Cantina de ajutor social Constanța din Str. Petre Romulus, Nr. 22, Jud. Constanta, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, conform cerintelor din caietului de sarcini atasat prezentului anunt.

Valoare estimata: 26.619,41  RON

Condiții referitoare la contract: Obiectul contractului il reprezinta serviciul de montare a noilor hote inclusiv montarea sistemului de tubulatură și fitinguri circulare de distribuire a aerului”, la Cantina de ajutor social Constanța din Str. Petre Romulus, Nr. 22, Jud. Constanta, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, conform cerintelor din caietului de sarcini atasat prezentului anunt. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica care va respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini.Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante conform cerintelor din caietului de sarcini atasat prezentului anunt.

Informatii suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail : achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din Str. Unirii nr. 104, Biroul 1 - Registratura și Relatii cu Publicul și Evaluare Inițială, in plic inchis, pana la data de 03.08.2022, ora 14:00.


Caiet de sarcini

Formulare oferta si centralizator preturi

Declaratii

Atribuit catre SC Ideal Standard SRL, la valoarea de 22.969,96 lei fara TVA.