Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1270206 / 10.02.2022 - Furnizare incarcatura GPL butelii capacitate 11 Kg- gaz butan

vineri, 11 februarie 2022

Inapoi

Directia Generala de Asistenta Sociala-Contanta, in calitate de autoritate contractanta va invita sa depuneti oferta pentru incheierea unui contract de furnizare privind :

1.Denumire contract: Furnizare incarcatura GPL  butelii capacitate 11 Kg- gaz butan ”;

2.Tip anunt: achizitie directa ;

3.Cod CPV: 44612000-3 Butelii de gaz lichefiat (Rev.2);

4.Tip contract: Furnizare ;

5.Descriere contract:

1. Tabel 1

2.

Ctr Nr.

Denumire Produs

(1)

UM

 

(2)

Pret unitar estimat fara TVA(3)

Solicitare butelii /saptamana/luna

(4)

Nr. sapatamani / an 2022

(5)

Total Butelii-

2022

(6)

Pret total estimat fara TVA

(7)

 

3.

Creasa nr.1 Aleea Cameliei nr. 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 6 ”Nicolae Titulescu”

Telefon contact: 0341428375

 

 

buc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,26

 

 

 

1buc./ luna

 

 

 

40

 

 

 

10

 

 

 

832,60

4.

Cresa nr. 2

Strada Poporului nr. 25

Telefon contact 0341428374

 

buc

1buc. /luna

 

 

40

 

 

10

 

 

832,60

5.

Cresa nr. 13

Aleea Pelicanului nr. 3, Bl. AV29, parter.

Telefon contact 0341447493

buc

 

1/10 zile

3/luna

 

40

 

30

 

2.497,80

6.

Cresa nr. 18

Aleea Cutezatorilor nr. 7, bl.D, Parter

Telefon Contact 0341428377

buc

1/10 zile

3/luna

40

30

2.497,80

7.

Cresa Licuricii

Bdul. IC Bratianu nr. 50 Telefon Contact 0341103254

buc

1/10 zile

3/luna

40

30

2.497,80

8.

 

-

83,26

-

-

110

9.158,60

9.

Total lei fara TVA

10.

Total lei cu TVA

10.898,73

5.1 Descriere Contract:

-Furnizare incarcatura GPL butelii capacitate 11 Kg- gaz butan ”;

-Livrare la locatiile autoritatii contractante , conform tabel 1;

-Montarea si punerea in functiune a buteliilor pentru fiecare CRESA/ locatie in parte;

Conditii referitoare la contract :

5.2 Oferta tehnica se va intocmi in conformitate cu cerintele solicitate din prezentul anunt de publicitate, insotita de Fisa de date de securitate .

5.3 Oferta financiara va fi prezentata in preturi unitare (format cu doua zecimale), fara TVA, cu respectarea cerintelor solicitate; valoarea totala va fi exprimata in lei (format cu doua zecimale), cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta nr.1 si nr. 2, atasat.

Pretul trebuie sa includa toate serviciile conexe.

Pana la incheierea contractului, operatorul economic va mentine oferta valabila, maxim 30 zile. Contractul este ferm iar pretul nu se schimba. Contractul se va incheia cu valabilitate pana la data 31.12.2022. De avut in vedere posibilitatea de prelungire cu 4 luni, in anul urmator 2023, in functie de bugetul alocat .

Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi.

6.Conditii de livrare:

Livrarea se va face etapizat, la sediul autoritatii contractate – la sediile creselor din Tabel 1, conform comanda! Buteliile vor fi insotite de Fisa de date de securitate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Montarea si punerea in functiune a buteliilor pentru fiecare CRESA/ locatie in parte;

7. Conditii de plata: Plata se va face in termen de maxim 30 de zile, dupa receptia produselor si de la data inregistratii facturii fiscale la sediul DGAS prin Ordin de plata , in baza contractului, comenzii si facturii. Factura va fi insotita de proces verbal de predare primire / aviz de insotire marfa

8. Conditii de participare :

Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, achizitiilor publice (Formular nr.3).

Oferta va cuprinde:

- propunerea tehnica (cu toate detaliile si specificatiile tehnice solicitate), inclusiv-Fisa de date de securitate.

- propunerea financiara (exprimata in lei fara TVA).

9. Criteriu de atribuire :

Criteriul de atribuire il reprezinta pretul cel mai scazut pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

10. Informatii suplimentare:

Dupa evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va anunta operatorul economic cu oferta financiara cu pretul cel mai scazut si care indeplineste toate cerintele tehnice solicitate privind incarcatura GPL, (dupa caz) sa inregistreze oferta in catalogul electronic de pe site-ul de achizitii www.e-licitatie.ro in maxim 24 de ore de la instiintare, urmand a se definitiva cumpararea directa. Operatorul economic se obliga sa accepte/refuze oferta in ziua in care Directia Generala de Asistenta Sociala initiaza cumpararea directa in SEAP. In caz contrar, autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.

Orice oferta prezentata care se abate de la specificatiile tehnice solicitate, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale solicitate din prezentul anunt.

Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis la sediul autoritatii contractante din Strada Unirii nr. 104, Constanta, Biroul 1-Registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala pana la data 14.02.2022, ora 11:00 .

11. Formularele vor fi postate pe site-ul: http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-documente-spas/spas-achizitii/2022-02-10---formulare-gpl.docx?sfvrsn=2

12. Alte informatii referitoare la achizitie se pot obtine la adresa achizitii@dgas-ct.ro