Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1383041 - Furnizare de materiale sanitare necesare pentru serviciile/directiile din cadrul DGAS

joi, 7 septembrie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare de materiale sanitare necesare pentru serviciile/directiile din cadrul DGAS

CPV și denumire: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de sanitare necesare serviciilor/directiilor din cadrul DGAS. ,conform caietului de sarcini atașat prezentului anunt. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de 79.218,14 lei fară TVA pana la data de 31.12.2023, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, din care: Caminul pentru persoane varstnice – 25.498,34 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta – 1.287,80 lei fara TVA, Directia Medico sociala – 52.432 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 24.317,26 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel : Caminul pentru persoane varstnice – 24.317,26 lei fara TVA. Se va prezenta propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, conform formularului atasat.

Valoare estimata: 79.218,14  - 103.535,40  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia pana la data de 31.12.2023. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a prelungi contractul pe perioada ianuarie - aprilie 2024, in limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare serviciu/direcție in parte, conform comenzii emise de autoritatea contractantă. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertantii vor prezenta oferta TEHNICA care va respecta cerintele referitoare la denumire, cantitati si caracteristici asa cum sunt prevazute in linkul cu " modele formulare" atasat. Pretul unitar ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 nu trebuie sa fie diferit fata de pretul din necesarul pana la 31.12.2023. Termenul de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscriptionat de producator pe eticheta. La data livrarii, produsele vor avea un termen de valabilitate minim 1 an si trebuie sa fie in ambalajul original; Produsele vor fi livrate in max. 5 zile calendaristice de la comunicarea comenzilor.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor/specificatilor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 12.09.2023, ora 16:30.

Modele formulare

Caiet de sarcini

Anexa 1

Anexa 2

Anulat lipsa oferte conforme