Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1328045 - Achiziția materialelor de curățenie pentru uz general necesare serviciilor din cadrul DGAS

miercuri, 9 noiembrie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia materialelor de curatenie pentru uz general necesare serviciilor din cadrul DGAS

CPV și denumire: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de materiale de curatenie pentru uz general necesare serviciilor din cadrul DGAS. ,conform caietului de sarcini atașat prezentului anunt. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de 45.076,59 lei fară TVA pana la data de 31.12.2022, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, din care: Caminul pentru persoane varstnice - 19.600,74 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta - 7.962,53 lei fara TVA, Serviciul administrare cluburi pentru pensionari - 16.530,60 lei fara TVA , Serviciul autoritate tutelara - 982,72 lei fara TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 51.466,68 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel : Caminul pentru persoane varstnice - 38.197,86 lei fara TVA, Serviciul administrare cluburi pentru pensionari - 12.075,05 lei fara TVA , Serviciul autoritate tutelara - 1.193,77 lei fara TVA. Propunerea financiară pentru unitațile din subordinea DGAS nu poate depași valoarea estimată aferentă fiecareia in parte. Se va prezenta distinct propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini.

Valoare estimata: 45.076,59  - 96.543,27  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia pana la data de 31.12.2022. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a prelungi contractul pe perioada ianuarie - aprilie 2023, in limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare serviciu/direcție in parte, conform comenzii emise de autoritatea contractantă.Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 3% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertele prezentate trebuie să se încadreze în valoarea maximă estimată. Totodata, se va dovedi detinerea experientei similare, la nivelul a unu sau mai multe contracte, in valoare insumata de minim 45.076,59 lei fara TVA, prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc).

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerințelor/specificatilor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 16.11.2022, ora 16.00.

Modele formulare

Caiet de sarcini

Atribuit catre SC TARGET POINT SRL, pentru valoarea de 44.955,79 lei fara TVA.