Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1372270 - Serviciul de transport valori

luni, 3 iulie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Serviciul de transport valori

CPV și denumire: 60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

Descriere contract: Serviciul de transport valori pentru serviciile din cadrul DGAS, conform cerintelor si specificatiilor din anunt.

Valoare estimata: 1.233,48  - 2.055,80  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil dupa data atribuirii, din iulie 2023 pana la 31.12.2023. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pentru 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Transportul se va asigura cu autovehicule blindate, cu minimum 2 agenti de securitate, dotati cu arme de foc, in conditiile legii, cu bastoane de cauciuc tip tomfe si spray cu substante iritant lacrimogene. Agentii de securitate avand obligatia de a realiza transportul de valori in deplina siguranta, pe ruta prestabilita si sa intervina cu promptitudine si profesionalism pentru inlaturarea actelor si faptelor care ar determina tulburari sau dezordine in cadrul transportului.Prestatorul trebuie sa detina licenta care sa ateste ca societatea este specializata pentru serviciul de transport valori. Societatea prestatoare va prezenta in oferta tehnica polita de asigurare pentru despagubiri. Receptia se va realiza lunar prin proces verbal semnat de ambele parti. Plata se face pe baza facturii emise de prestator dupa semnarea procesului verbal de receptie, fara obiectiuni de catre ambele parti, in 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Directiei generale de asistenta sociala Constanta. Prestatorul va respecta toate reglementarile legale in vigoare care contin prevederi referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului, specifice activitatilor in domeniu, prin luarea tuturor masurilor ce se impun in vederea indeplinirii obiectivului achizitiei, precum si de protejare a personalului propriu si al beneficiarului.

Conditii de participare: Obiectul contractului il reprezinta serviciul de transport valori ( 2 trasporturi , tur-retur) de la sediul Caminului pentru persoane varstanice din Str. Unirii nr. 104, pana la Trezoreria Municipiului Constanta, situata pe Str. Smardan nr. 5. Valoarea totala estimata pana la 31.12.2023 este de 1.233,48 fara TVA, cu posibilitatea de prelungire pe 4 luni ( ianuarie- aprilie 2024) avand o valoare estimata de 822,32 lei fara TVA. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii (licenta sau alte documente doveditoare in acest sens); vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele tehnice minimale conform solicitarii din prezentul anunt. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din prezentul anunt. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din prezentul anunt, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte partiale.

Criterii de atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute prin intermediul anuntului.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, in plic inchis pana in data de 05.07.2023, ora 14.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.

Modele Formulare