Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1389094 - "Lucrari de reparatii bucatarie si spatiul de distribuire a hranei" la Cantina de ajutor social Constanta

marți, 10 octombrie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Lucrări

Denumire contract: "Lucrari de reparatii bucatarie si spatiul de distribuire a hranei" la Cantina de ajutor social Constanta

CPV și denumire: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descriere contract : Obiectul prezentei achizitii il constituie executia lucrarilor de reparatii la bucatarie si spatiul de distribuire a hranei" la Cantina de ajutor social Constanta, din str. Cpt. Petre Romulus, nr. 22 , conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Valoare estimata: 51.960,05  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate. Valoarea totala a ofertei financiare va fi exprimata in lei, cu TVA mentionata distinct si va fi justificata pe baza devizului de lucrari, conform normelor in vigoare, deviz ce va fi conform cu cerintele din caietul de sarcini atasat. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertantii vor prezenta propunere tehnica ce va respecta cerintele din caietul de sarcini. Oferta transmisa va cuprinde urmatoarele : Propunerea tehnica ce va fi intocmita conform cerintelor din caietul de sarcini, punctul 11. Propunerea finaciara ce va fi intocmita conform cerintelor din caietul de sarcini, punctul 12. Se va prezenta si formularul de oferta F4.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 23.10.2023, ora 16.00 , iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Modele formulare

Caiet de sarcini