Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1258563 - Serviciul de instalare și punere în funcțiune de sisteme de securitate

vineri, 26 noiembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract: Serviciul de instalare și punere în funcțiune de sisteme de securitate

CPV și denumire: 35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)

Descriere contract: Serviciul de instalare si punere in functiune de sisteme de securitate la Cresa "Licuricii", Cresa nr.1 si Cresa nr.2

Valoare estimata: 7.406,00  RON

Condiții referitoare la contract: Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din anexa atasata. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din Anexa atasata, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte partiale. Ofertantul va intocmi un proiect tehnic pentru sistemul de securitate, avizat de catre Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, conform Art.27 alin (2) din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, coroborat cu art.69 alin (1) din Anexa si art.4 din Anexa 7, ambele din H.G. nr.301/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, pana la data de 03.12.2021, ora 10:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații

Anexa