Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 91927 - Achiziție de tipizate

vineri, 5 mai 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumirea achiziție: Achiziție de tipizate necesare SPAS Constanța pentru anul 2017;

CPV: 22900000-9-Diverse imprimate (Rev.2);

Descrierea contractului: Furnizare de tipizate necesare SPAS Constanța pentru anul 2017, conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat;

Valoarea estimată fără TVA: 5654.90 RON;

Condiții contract: Oferta va fi prezentată în preturi unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de oferta atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la 31.12.2017 sau pana la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract; livrarea produselor se va realiza la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104 sau în altă locație de pe raza municipiului Constanța, conform comenzilor emise de către beneficiar pe parcursul anului 2017, în funcție de necesități;

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. La depunerea ofertei, operatorii economici trebuie să își asume responsabilitatea furnizării produselor în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de imprimate tipizate necesare SPAS Constanța pentru anul 2017 îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pentru ofertă;

Termen limită primire oferte: 10.05.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise până în data de 10.05.2017 la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale clarificări sau informații suplimentare.

Caiet de sarcini

Formulare


Atribuit către: SC DIACOSTAMPET SRL;
Valoare: 3.967,63 lei fără TVA.