Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1360561 -Achiziția de servicii medicale de medicina generala pe anul 2023

joi, 27 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Anexa 2

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Achiziția de servicii medicale de medicina generala pe anul 2023

CPV și denumire: 85121200-5 - Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Descriere contract: Achiziția de servicii medicale de medicina generala, la cabinetul medical din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, Constanța. Medicul specialist medicina generala își va desfășura activitatea 25 ore/săptămână, conform programului stabilit între părți. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 20.774,40 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 10.387,20 lei fără TVA.

Valoare estimata: 20.774,40  - 31.161,60  RON

Caiet de sarcini:
Cerinte minime obligatorii medicina generala.doc

Descriere contract:
Achiziția de servicii medicale de medicina generala, la cabinetul medical din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, Constanța. Medicul specialist medicina generala își va desfășura activitatea 25 ore/săptămână, conform programului stabilit între părți. Valoarea maximă estimată pentru prestarea serviciilor este de 20.774,40 lei fără TVA până la 31.12.2023, valoare în funcție de care se vor elebora și evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (Ianuarie - Aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 10.387,20 lei fără TVA.

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada Ianuarie 2024 - Aprilie 2024, in limita fondurilor disponibile conform cerintelor autoritatii contractante. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara (formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica (Formular nr. 4) in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele minime solicitate. Oferta financiara se va prezenta in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale) .Valabilitatea ofertei financiare: 120 zile. Nu se accepta oferte partiale sau alternative . Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Pretul ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit de pretul din necesarul pana la data de 31.12.2023.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare /documente din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii, vor prezenta: - certificatul de specialist sau primar pentru medici, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul”; - Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” - Avizul de funcționare al cabinetului medical/ certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” - Asigurare de răspundere civilă profesională a medicilor, în copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea „conform cu originalul” - Contract cu CJAS Se va face dovada detinerii experientei similare, la nivelul a unu sau mai multe contracte, in valoare insumata de minim 12984 lei (Formular nr.6) prin prezentarea de documente doveditoare in acest sens (recomandari, contracte, procese verbale, documente constatatoare, etc) propunerea TEHNICA si propunerea FINANCIARA se vor intocmi distinct, conform formularelor atasate F4 si F5.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, conform cerintelor minime solicitate.

Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 04.05.2023, ora 16:00

Formular ofertă

Cerinte minime obligatorii medicină generală