Arhivă
 • Afiseaza filtre
  • Selecteaza data:
  • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1283970 - Lucrări de deschidere a pavilioanelor de vară pentru pensionari

vineri, 8 aprilie 2022

Inapoi
Tip anunț: achiziție directă;

Tip contract: lucrări;

Denumire contract: Lucrări de deschidere a pavilioanelor de vară pentru pensionari

CPV și denumire: 45420000-7  Lucrări de tâmplărie si dulgherie

Descriere contract: Lucrări de deschidere a pavilioanelor de vară pentru pensionari, amplasate în următoarele locații :
 • Parc Tăbăcărie, în incinta Țara piticilor;
 • Piațeta Badea Carțan;
 • Parc Tomis II, ZonaFântâna arteziana;
 • Parc Casa de Cultură;
 • Parc Teatru de Stat;
 • Parc Poarta 6;
 • Parc Gară;
 • Parc Viitorului , strada Caraiman;
  Deschiderea pavilioanelor se va executa în conformitate cu  cerințele si specificațiilor din caietul de sarcini și a listei cu cantități de lucru pentru deschiderea pavilioanelor
Valoare estimata: 100.869,28 lei fară TVA  

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia după data atribuirii in S.E.A.P. Valoarea totala a ofertei financiare va fi exprimata în lei, fără și cu T.V.A. menționată distinct si va fi justificata pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu cerințele din caietul de sarcini atașat. Contractul este ferm iar pretul nu se schimba. Contractul se va incheia cu valabilitate pâna la data 31.10.2022.

 Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI si protecția mediului si este răspunzător de exactitatea si legalitatea datelor înscrise in situațiile de plata si in facturi, obligându-se sa restituie sumele încasate necuvenit.

Se va constitui garanție de buna execuție, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fără TVA.

Condiții de plata:   Plata se va face in termen de maxim 30 de zile, după semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor pentru fiecare pavilion in parte fără obiecțiuni de către ambele parți.

 Factura va fi însoțită de proces verbal de recepție a lucrărilor

Condiții de participare: Operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP, având certificatul digital de înregistrare valabil pe perioada de derulare a achizitiei.

Ofertele depuse trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini.

1.Ofertanții vor prezenta:
1.1.certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați in acest sens, in condițiile legii;
 1.2. dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, achizițiilor publice (Formular nr.3).
 1.3.dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 165-167, din Legea nr. 98/2016. ( Formularul nr. 4 si nr. 5).
1.4.dovada experienței similare, de minim 100.869,00 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare.

2. Oferta va cuprinde:
2.1. Propunerea tehnică (cu toate detaliile și specificațiile tehnice solicitate din caietul de sarcini )
In oferta tehnica vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum si modul de punere in opera. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice. 
2.2. Propunerea financiara va fi prezentata in preturi unitare (format cu doua zecimale), fără T.V.A, cu respectarea cerințelor solicitate; valoarea totala va fi exprimata in lei (format cu doua zecimale), fără si cu T.V.A menționată distinct si va fi întocmită conform formularului de oferta atasat ( Formular nr 1 si Formular nr. 2)
Propunerea financiara trebuie corelata cu propunerea tehnica: toate cerințele autorității descrise in caietul de sarcini vor fi prevăzute in propunerea financiara. Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate in considerare.
In cazul in care se constata egalitate a ofertelor financiare aflate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita acestora depunerea de noi oferte financiare.

Pana la încheierea contractului, operatorul economic va menține oferta valabilă, maxim 30 zile.
Prețul trebuie sa includă toate serviciile conexe.

3.Autoritatea contractanta va transmite o comunicare ofertantului câștigător sa încarce in catalogul SEAP oferta financiară pentru a iniția cumpărarea directa.

Criterii atribuire:Criteriul de atribuire îl reprezintă prețul cel mai scăzut pentru ofertele corespunzătoare cerințelor si necesitații autorității contractante.

Informații suplimentare: După evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va anunța operatorul economic cu oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care îndeplinește toate cerințele tehnice solicitate privind Lucrările de deschidere a pavilioanelor de vara pentru pensionari să înregistreze oferta în catalogul electronic de pe site-ul de achiziții www.e-licitatie.ro în maxim 24 de ore de la înștiințare, urmând a se definitiva cumpărarea directa. Operatorul economic se obliga sa accepte/refuze oferta in ziua in care Direcția Generala de Asistenta Sociala inițiază cumpărarea directa in SEAP. In caz contrar, autoritatea contractanta refuza achiziția si o reia cu ofertantul următor.
Orice oferta prezentata care se abate de la specificațiile tehnice solicitate, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate din prezentul anunț.

Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa achizitii@dgas-ct.ro  sau in plic închis la sediul autorității contractante din Strada Unirii nr. 104, Constanta, Biroul 1 - Registratura, relații cu publicul si evaluare inițiala, până la data 14.04.2022, ora 16:00 Ofertele transmise dupa data de 14.04.2022, ora 16:00 nu vor fi luate în considerare.

Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari vor fi postate la adresa:
Formularele vor fi postate pe site-ul:
Alte informații referitoare la achiziție se pot obține la adresa de e-maill:
 achizitii@dgas-ct.ro

Caiet de sarcini

Formular oferta

Modele declaratii