Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1379708 -Achiziția de materiale curățenie necesare Direcției generale de asistență socială Constanța (D.G.A.S.) defalcate pe loturi

vineri, 18 august 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achiziția de materiale curățenie necesare Direcției generale de asistență socială Constanța (D.G.A.S.) defalcate pe loturi

CPV și denumire: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezintă furnizarea de materiale de curatenie necesare serviciilor/directiilor din cadrul DGAS. ,conform caietului de sarcini atașat prezentului anunt. Valoarea maximă estimată pentru furnizare este de: Pentru lot 1: 112.374,56 lei fară TVA pana la data de 31.12.2023, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele, din care: Serviciul autoritate tutelara – 1.434,34 lei fara TVA; Serviciul Protectia copilului – 2.901,93; Serviciul Management de caz si protectie persoane varstnice – 16.635,54 lei fara TVA; Sediul DGAS – 19.660,98 lei fara TVA; Adapost Sfanta filofteia – 5.663,22 lei fara TVA; Directia locuinte sociale – 2.455,70 lei fara TVA; Cantina de ajutor social Constanta – 9.986,69 lei fara TVA; Caminul pentru persoane varstnice – 53.636,16 lei fara TVA. Pentru lot 2: 24.148,53 lei fara TVA pana la data de 31.12.2023, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele. Pentru lot 3: 7019,25 lei fara TVA pana la data de 31.12.2023, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de: Pentru lot 1: 74.089,59 lei fara TVA; pentru lot 2: 29.228,08 lei fara TVA; pentru lot 3: 2807,70 lei fara TVA. Se va prezenta distinct propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, conform formularului atasat.

Valoare estimata: 143.542,34 - 249.667,71 RON

Condiții referitoare la contract: Contractele se vor încheia pana la data de 31.12.2023. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a prelungi contractul pe perioada ianuarie - aprilie 2024, in limita existenței disponibilității fondurilor financiare necesare. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei fara TVA, și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Facturile vor fi întocmite pentru fiecare serviciu/direcție in parte, conform comenzii emise de autoritatea contractantă. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 3% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte. Se va prezenta distinct propunerea tehnica ce va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini, conform
formularului atasat (F4)

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative. Ofertele se vor intocmi distinct pentru fiecare lot in parte. Operatorii pot depune oferta pentru un lot sau pentru toate loturile.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire il reprezintă "raport calitate - pret" pentru ofertele corespunzatoare cerințelor si necesitătii autorității contractante conform cerin
țelor/specificatilor din caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: achizitii@dgas-ct.ro sau la sed
iul DGAS Constanța din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – Registratura și Relații cu publicul si Evaluare Inițială, în plic închis până la data de 24.08.2023, ora 1
5.00.

Modele formulare

Caiet de sarcini

Anexa centralizator LOT 1

Anexa centralizator LOT 2

Anexa centralizator LOT 3

Lot 1 –  Atribuit catre: SC TARGET POINT SRL - 102.957,46 lei fara TVA;

Lot 2 – Anulat lipsa oferte conforme

Lot 3 – Atribuit catre SC BEST PROIECT SRL - 5.687,50 lei fara TVA;