Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1303632 - Furnizare de aparate electrice de uz casnic

miercuri, 13 iulie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de aparate electrice de uz casnic

CPV și denumire: 39710000-2 - Aparate electrice de uz casnic

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de aparate electrice de uz casnic, in conformitate cu produsele, caracteristicile si cantitatile prevazute in anexa cu cantitatile necesare si caietul de sarcini atasat . Valoarea estimata totala este de 30.113,21 fara TVA, din care: Directia administrare crese : 1.974, 75 lei fara TVA, Cantina de ajutor social Constanta : 3.401,68 lei fara TVA, Caminul pentru persoane varstnice : 1.453,78 lei fara TVA, Cabinete medicina generala : 13.013 lei fara TVA, Cabinete medicina stomatologica : 3.142 lei fara TVA, Biroul Directiei Medico-Sociala : 1.782 lei fara TVA, Serviciul Tehnico-Economic : 5.346 lei fara TVA. Valoarea ofertata pentru fiecare dintre unitatile din subordinea DGAS Constanta nu poate depasi valoarea estimata aferenta fiecareia.

Valoare estimata: 30.113,21  RON

Condiții referitoare la contract: Se va prezenta oferta tehnica in care se vor detalia specificatiile tehnice ale produselor ofertate. Oferta va fi prezentata in preturi unitare lei fara TVA (format cu doua zecimale) sub forma de centralizator de preturi, dupa modelul atasat si cu respectarea produselor, respectiv a cantitatilor din caietul de sarcini; valoarea totala va fi exprimata in lei cu TVA mentionata distinct (format cu doua zecimale) si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Transportul produselor si manipularea acestora cad in sarcina furnizorului, fara costuri suplimentare din partea achizitorului. Livrarea se va realiza, pe baza de comanda ferma. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte si vor fi insotite de certificate de garantie si procese verbale de predare-primire. Se va prezenta oferta tehnica in care se vor prezenta specificatiile tehnice ale produselor ofertate in conformitate cu caietul de sarcini. Se ca constitui garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertele prezentate trebuie sa se incadreze in valorile maxime estimate pentru unitatile din subordinea DGAS Constanta.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 19.07.2022 16:00

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite pana la data de 19.07.2022, ora 16:00, la adresa de e-mail : achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.


Caiet de sarcini

Declaratii

Formulare de oferta si centralizator