Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1332232 -Serviciul de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor (cafea si alte bauturi calde)

joi, 24 noiembrie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Serviciul de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor (cafea si alte bauturi calde)

CPV și denumire: 51542200-5 - Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor (Rev.2)

Descriere contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire a contractului pe primele 4 luni din anul 2023, in limita fondurilor disponibile. Valoarea maximă estimată este de 7.200 lei fara TVA pana la data de 31.12.2022, valoare in functie de care se vor elebora si evalua ofertele. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 28.800 lei fără TVA. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si oferta tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte partiale. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit

Valoare estimata: 7.200,00 - 36.000,00 RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire a contractului pe primele 4 luni di n anul 2023, in limita fondurilor disponibile. Oferta transmisa va cuprinde oferta financiara(formular de oferta, centralizator), precum si ofert a tehnica in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta se va prezenta in pre turi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. V alabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiara va fi postata in cat alogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicari i criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta ofe rte partiale sau alternative. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspun zator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. 

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autoriz ati in acest sens, in conditiile legii (autorizatie/atestat sau alte documente doveditoare in acest sens); vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta oferta tehnica care va respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini. 

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante. 

 Ofertele v or fi transmise pana in data de 29.11.2022, orele 12:00, la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro (unde pot fi solicitate si eventuale clarificari ne cesare) sau in plic inchis la sediul DGAS Constanta din str. Unirii nr. 104, biroul 1. 

Caiet de sarcini

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații