Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1306700 - Achiziție de materiale consumabile

vineri, 29 iulie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achiziție de materiale consumabile

CPV și denumire: Cod si denumire CPV:
39222100-5 - Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de materiale consumabile, conform prezentului anunț. Valoarea estimată a achiziției pentru necesarul până la 31.12.2022 este de 31590,28 lei fără TVA, astfel: Serviciul administrare cluburi pensionari - 9450,00 lei fără TVA, Căminul pentru persoane vârstnice - 14327,98 lei fără TVA și Cantina de ajutor social Constanța - 7812,30 lei fără TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pentru o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor financiare necesare, valoarea estimată a eventualei prelungiri fiind de 31419.58 lei fără TVA, astfel: Serviciul administrare cluburi pensionari - 17 500,00 lei fără TVA, Căminul pentru persoane vârstnice - 13919,58 lei fără TVA. Oferta financiară pentru fiecare unitate din subordinea DGAS Constanța nu poate depăși valoarea estimată aferentă fiecăreia dintre acestea.

Valoare estimata: 31.590,28  - 63.009,86  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia după data atribuirii. Ofertele în funcție de care se va face evaluarea se vor întocmi pentru necesarul până la 31.12.2022. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale), sub forma de centralizator de preturi, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct (format cu două zecimale) și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Oferta financiară pentru fiecare unitate din subordinea DGAS Constanta nu poate depăși valoarea estimată aferentă. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI si protecția mediului și este răspunzător de exactitatea si legalitatea datelor înscrise în situatiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Transportul intră în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediile beneficiarului. Pana la 31.12.2022: produsele vor fi livrate la urmatoarele locatii din Constanta: Căminul pentru persoane vârstnice, str. Unirii, nr. 104 Constanta – 2 tranșe; Serviciul administrare cluburi pensionari, str. Zorelelor, nr. 69 Bis – 2 tranșe, Cantina de ajutor social Constanța, str. Petre Romulus, nr. 22 – 1 tranșă. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS în parte.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în conditiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale. Ofertantii vor prezenta caracteristici tehnice pentru produsele ofertate ce trebuie să fie conforme cu caracteristicile prezentate în Formularul de ofertă.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autoritații contractante.

Ofertele vor fi transmise până în data de 05.08.2022, ora 14:00, la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau, în plic închis, la sediul DGAS Constanta din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - registratura și relatii cu publicul și evaluare inițială.

Formular ofertă

Modele declarații

.