Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1377340 - Achizitia de medicamente

marți, 1 august 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Achizitia de medicamente

CPV și denumire: 33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de medicamente, conform anexelor atasate prezentului anunt. Valoarea estimata pentru produsele necesare pana la data de 31.12.2023 este de 75.785,69 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a prelungi contractul pe o perioada de 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita fondurilor disponibile. Valoarea estimata a eventualei prelungiri este de 10.360,96 lei fara TVA.

Valoare estimata: 75.785,69  - 86.146,65  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pâna la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire pe inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2024), in limita existentei fondurilor disponibile. Pretul unitar ofertat in necesarul pe primele 4 luni din anul 2024 ( Ianuarie - Aprilie 2024 ), nu trebuie sa fie diferit fata de pretul unitar din necesarul pana la data de 31.12.2023. Produsele vor fi livrate de către furnizor în termen de 5 zile de la emiterea comenzii. Medicamentele livrate trebuie să aibă inscripționate pe ambalaj termenul de valabilitate. La data livrării, medicamentele vor avea un termen de valabilitate de minimum 1 an și trebuie să fie în ambalajul original. Tabletele nu vor avea aspect modificat (culoare, consistență), iar fiolele vor avea lichid clar, limpede. Produsele vor fi ambalate conform legislației în vigoare, iar ambalajul trebuie să asigure calitatea și durabilitatea produsului. Condițiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate în parte din subordinea D.G.A.S. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului fără TVA. Medicamentele vor fi avizate de Ministerul Sănătății. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 si vor prezenta certificatele constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si operatorii sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate. Ofertantii vor prezenta oferta TEHNICA care va respecta cerintele referitoare la denumire, cantitati si caracteristici asa cum sunt prevazute in ANEXA 1 ,2 si 3. Oferta financiara se va prezenta la valoarea totala, fara TVA ( format din DOUA zecimale) si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, mentionate in anexele la prezentul anunt. Oferta se va prezenta la valoarea totala, conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi.Valabilitatea ofertei : 120 zile. Ofertele vor fi evaluate in functie de valoarea pana la 31.12.2023. Pretul ofertat va include toate cheltuielile ocazionate cu transportul si manipularea produselor la locatiile care sunt mentionate in nota de comanda.

Criterii de atribuire:
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei.

Ofertele se vor transmite pana la data de 07.08.2023, ora 12:00 la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala.

Formular ofertă și centralizator

Anexa 3

Anexele 1 si 2

Atribuit către SC SOFI PRIMPHARM SRL la valoarea de 75.624,80 lei fără TVA