Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 89063 - achiziție de îmbrăcăminte de uz profesional și îmbrăcăminte specială de lucru

luni, 24 aprilie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumirea achiziție: Achiziția de îmbrăcăminte de uz profesional și îmbrăcăminte specială de lucru, necesare SPAS Constanța pentru anul 2017;

CPV: 18110000-3-Îmbrăcăminte de uz profesional (Rev.2);

Descrierea contractului: Pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public de Asistență Socială Constanța și pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor impuse de normative privind igiena, precum și cele privind sănătatea și securitatea în muncă, este necesară achiziția de îmbrăcăminte de uz profesional și îmbrăcăminte specială de lucru, conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat;

Valoarea estimată fără TVA: 34909.44 RON;

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate; livrarea produselor se va realiza la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104 sau în altă locație de pe raza municipiului Constanța, în tranșe, conform comenzilor emise de către beneficiar pe parcursul anului 2017, în funcție de necesități, până la lichidarea cantităților menționate. Costurile ocazionate de transportul și manipularea produselor până la magaziile SPAS cad în sarcina furnizorului. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP și va avea o valabilitate de 60 zile;

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP; vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării in cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. La depunerea ofertei, operatorii economici trebuie să își asume responsabilitatea furnizării produselor în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini;

Criterii adjudecare: Îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pentru ofertă:

Termen limită primire oferte: 28.04.2017;

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro. Eventuale clarificări sau informații suplimentare pot fi solicitate autorității contractante la adresa de e-mail mai sus menționată.

 
Caiet de sarcini

Model formulare

Atribuit către: SC PYF PRODUCTION SRL;
Valoare: 28.049 lei fără TVA.