Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1258454 - Achiziție de carburant pe baza de bonuri valorice

vineri, 26 noiembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Achizitie de carburant pe baza de bonuri valorice

CPV și denumire: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

Descriere contract: Furnizare de carburant pe baza de bonuri valorice, conform specificatiilor din caietul de sarcini atasat.

Valoare estimata: 47.272,50  RON

Condiții referitoare la contract: Oferta financiara va fi prezentata in preturi unitare (format cu doua zecimale), fara TVA, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini; valoarea totala va fi exprimata in lei (format cu doua zecimale), cu TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Se va intocmi oferta tehnica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii atribuire: Criteriul de atribuire il reprezinta pretul cel mai scazut pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite prin email la adresa
achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104, Constanta, biroul 1 - registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala pana in data de 03.12.2021, ora 12:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații

Caiet de sarcini