Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1357234 - Serviciul de intretinere, verificare si reparatii unituri dentare si autoclave din cabinetele medicale stomatologice

marți, 11 aprilie 2023

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumire contract: Servicii de intretinere, reparatii si revizii generale ascensoare

CPV și denumire: 50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de intretinere, verificare si reparatii unituri dentare si autoclave din cabinetele medicale stomatologice din cadrul Serviciul medicina scolara- Directia medico sociala si Caminul pentru persoane varstnice, conform caietului de sarcini si anexelor atasate prezentului anunt. Valoarea estimata pentru serviciile necesare pana la data de 31.12.2023 este de 18.000 lei fara TVA din care : pentru Directia medico-sociala -cabinete medicale stomatologice, valoarea maxima estimata pana la 31.12.2023 este in valoare de 16.800 lei fara TVA si pentru Caminul pentru persoane varstnice, valoarea maxima estimata pana la 31.12.2023 este de 1.200 lei fara TVA, iar valoarea de 4.500 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pe inca 4 luni in limita fondurilor disponibile din care : pentru Directia medico-sociala -cabinete medicale stomatologice, valoarea maxima estimata pentru o eventuala prelungire este de 4.200 lei fara TVA si pentru Caminul pentru persoane varstnice, valoarea maxima estimata este in valoare de 300 de lei fara TVA. Pentru Directia medico-sociala - cabinete medicale stomatologice sunt necesare urmatoarele servicii : serviciul de intretinere, verificare si reparatii unituri dentare intr-un numar de 14 buc/trimestru si serviciul de intretinere, verificare si reparatii autoclave intr-un numar de 14 bucati/an; pentru Caminul pentru persoane varstnice este necesar un serviciu de intretinere , verificare si reparatii unituri dentar pe trimestru si un serviciu de intretinere , verificare si reparatie autoclave o data pe an.

Valoare estimata: 18.000,00  - 22.500,00  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la 31.10.2023, va produce efectele pana la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin contract, exista posibilitatea de prelungire pe inca 4 luni ( valoare estimata 4.500 lei fara TVA, in limita fondurilor disponibile. Oferta transmisa va cuprinde OFERTA FINANCIARA (formular de oferta cu valoarea păna la 31.12.2023, centralizator), precum si OFERTA TEHNICA in care se va detalia modul in care ofertantii vor indeplini cerintele si specificatiile din caietul de sarcini. Oferta se va prezenta in preturi unitare, fara TVA; Valoarea totala va fi exprimata in lei, cu TVA mentionat distinct si se va intocmi conform formularului de oferta atasat. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini atasat, oferta financiara va fi postata in catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitarii transmise de catre Autoritatea Contractanta catre ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” si a carui oferta indeplineste cerintele si necesitatile autoritatii contractante. Nu se accepta oferte alternative sau partiale. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.

Conditii de participare: Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 si vor prezenta certificatele constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si operatorii sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate. Oferta financiara se va prezenta la valoarea totala, fara TVA, (format cu DOUA zecimale) si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de servicii, mentionate in anexa la prezentul anunt. Ofertele se vor elabora si evalua in functie de valoarea pana la 31.12.2023.

Criterii de atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Ofertele se vor transmite pana la data de 19.04.2023, ora 16:00 la adresa de email achizitii@dgas-ct.ro sau in plic inchis, la sediul autoritatii din Str. Unirii nr. 104.

Declaratii

Centralizator de preturi

Caiet de sarcini

DAB TEHNO MEDICAL SERV - 18.000 lei fara TVA;