Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1306838 - Furnizare de tipizate

luni, 1 august 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumire contract: Furnizare de tipizate

CPV și denumire: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de tipizate necesare pentru serviciile din cadrul DGAS, conform cerințelor specificate în caietul de sarcini și a modelelor atașate. Valoarea estimată totală pentru necesarul pana la 31.12.2022 este de 18632,15 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel: DGAS ( Serviciul Tehnico-economic, Biroul Resurse Umane, Biroul Contabilitate-Salarizare, Serviciul Protecția Copilului, Serviciul Beneficii Sociale, Serviciul Asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități, Serviciul Sprijin comunitar și evenimente sociale) - 17889,90 lei fără TVA, Căminul pentru persoane vârstnice - 742,25 lei fără TVA. Se prevede posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă de maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare necesare, valoarea estimată totală a eventualei prelungiri fiind de 2321,75 lei fără TVA, defalcat pe subunitățile din cadrul DGAS astfel: DGAS ( Serviciul Tehnico-economic, Biroul Resurse Umane, Biroul Contabilitate-Salarizare, Serviciul Protecția Copilului, Serviciul Beneficii Sociale, Serviciul Asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități) - 2039,55 lei fără TVA, Căminul pentru persoane vârstnice - 282,20 lei fără TVA.

Valoare estimata: 18.632,15  - 20.953,90  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va încheia după atribuire. Ofertele prezentate trebuie să respecte cantitățile și cerințele specificate din caietul de sarcini. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA (format cu două zecimale). Valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă din prezentul anunț. Valoarea ofertată pentru necesarul fiecărei subunități nu trebuie să depășească valoarea estimată aferentă fiecăreia. Valabilitatea ofertei este de 120 de zile. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Se vor emite facturi pentru fiecare subunitate din cadrul DGAS în parte.

Conditii de participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, prin prezentarea formularelor atașate. Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.

Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire a contractului îl reprezintă "prețul cel mai scăzut", pentru ofertele conforme specificațiilor și necesității autorității contractante.

Informatii suplimentare: Ofertele vor fi transmise până la data de 05.08.2022, ora 14:00 la adresa de email: achizitii@dgas-ct.ro sau, în plic închis, la sediul DGAS Constanța din Str. Unirii, nr. 104, biroul 1 - Registratura, relații cu publicul și evaluare inițială.


Caiet de sarcini

Modele tipizate

Formular de oferta

Declaratii

Atribuit către SC ACCENT MEDIA SRL, la valoarea de 17.024,00 lei fără TVA.